© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Publicatie gegevens ANBI

02/05/2023

Stichting Rotary Kinderkamp (v/h Stichting Rotary Vlielandkamp)
RSIN/fiscaal nummer: 811370112
Kamer van Koophandel: 34172748
IBAN: NL50 ABNA 0436 2575 48  

Contactgegevens
Postadres: Secretariaat Rotary Kinderkamp, Pieter Theeuwenlaan 11, 5591 EJ Heeze
Stuur een e-mail: 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Hidde Jan Wapstra
Secretaris: Petra de Jong
Penningmeester: Johan Slot

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
Het jaarlijks organiseren van een vakantiekamp voor kansarme kinderen van negen tot en met elf jaar en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting streeft geen commerciële belangen na en heeft geen winstoogmerk. Om de veiligheid van de kinderen zo goed mogelijk te waarborgen, moeten alle volwassen vrijwilligers (begeleiders) een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • bijdragen van derden
  • rente en subsidies
  • andere inkomsten

Het eigen vermogen zal tot nader order niet mogen worden belegd in effecten en zal dus liquide blijven. Het uitgangspunt is dat de hoogte van het eigen vermogen niet meer zal bedragen dan eenmaal de hoogte van de kosten m.b.t. het organiseren van een kamp. Mocht het eigen vermogen meer worden dan wat bovengenoemd is gesteld, dan zal het bestuur eventueel de bijdrage voor deelname van de kinderen kunnen verlagen. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar en binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar zal een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar worden opgemaakt welke goedkeuring behoeft van het gehele bestuur. Tevens zal het bestuur van de stichting elk jaar een begroting maken met daarbij vaststelling van het aantal kinderen die meegaan, de deelnemersbijdrage en activiteiten van de stichting. Deze begroting zal uiterlijk in de vergadering van april van elk jaar worden bekrachtigd. Vanwege de ervaring welke is opgebouwd zal een begroting op lange termijn niet nodig zijn. Een kascommissie is benoemd en indien nodig zal er een volledige accountants onderzoek plaatsvinden. Jaarlijks zal worden bezien of het lopend beleidsplan moet worden bijgesteld. Het besteden van de gelden kan alleen worden gedaan m.b.t. het organiseren van een vakantiekamp(en) . Bij opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo worden overgedragen aan een andere stichting van Rotary Nederland met een vergelijkbare doelstelling als die van Stichting Rotary Kinderkamp of aan de Stichting Rotary Foundation Nederland.

Uitgevoerde activiteiten
Voor een actueel overzicht klik hier

Financiële verantwoording
Voor de recente jaarrekening klik hier