Stichting Rotary Schaijk Land van Ravenstein

logo rotary Schaijk land van Ravenstein klein

ANBI_zk_FC_standaard

Stichting Rotary Schaijk - Land van Ravenstein

Algemene gegevens

Naam: Stichting Rotary Schaijk - Land van Ravenstein

KvK-nummer: 17199279

Fiscaalnummer: 817260584

Postadres: Kortestraat 4, 5371 KC Ravenstein

Bestuursleden van de Stichting voor het jaar 2018/2019

Voorzitter

Peter van Boekel

Secretaris

Leonard Steetsel

Kasbeheer
Lid

Johan de Loyer
Wil van Haaren

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geen beloning en geen kostenvergoeding.

Doelstelling van de Stichting

1. de bevordering van de dienstbaarheid van de burger aan de gemeenschap en aan de medeburgers en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, doch zodanig dat daarmee wordt

voldaan aan de vereisten die thans worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, juncto artikel 41a, 41b, 41c en 41d van het Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.

2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van

financiële bijstand aan de vereniging Rotary Schaijk, Land van Ravenstein,

voornoemd, en haar leden in hun streven naar dienstbaarheid.

In de afgelopen periode heeft de Stichting oa. de volgende donaties gedaan:

·

Shelterboxen

·

donatie aan project van Nederladse studenten om tijdens hun stage een school in Bosnië op te knappen

·

donatie ten behoeve van een kerstmiddag voor alleenstaande ouderen in de regio Schaijk

Financiële verslagen

Verslag 2017-2018