© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beleidsplan november 2013

BELEIDSPLAN

Onderstaand het beleidsplan van de Stichting Community Service van de Rotary Club Schiedam. Het plan geeft inzicht op de volgende punten.

1.

doel

2.

activiteiten

3.

rol bestuurders

4.

fondsenwerving

5.

beheer van het vermogen

6.

bestedingen

7.

situatie bij opheffing

1. Doel

Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage tot verwezenlijking van het dienst-ideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van maatschappelijke hulp zowel in sociale als in educatieve zin (statuten, artikel 2). De werkzaamheden van de stichting worden verricht zonder winstoogmerk.

2. Activiteiten

De stichting tracht haar doel te bereiken door het (financieel) ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland die aan de doelstelling voldoen (dit blijkt uit het jaarverslag). De werkzaamheden van de stichting dienen uitsluitend het algemeen belang.

3. Rol bestuurders

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, die onderling geen familierelatie hebben. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden conform de doelstelling van de stichting, zonder enigerlei beloning. Uitsluitend onvermijdbare, werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting en bepaalt het beleid (statuten, artikel 7 lid 1).

4. Fondsenwerving

Er worden fondsen geworven door middel van te sluiten individuele lijfrenteovereenkomsten met leden van de Rotary Club Schiedam. De Rotary Club Schiedam draagt voor haar leden per jaar een door de Club te bepalen bedrag af. Daarnaast worden speciale acties gehouden met het doel fondsen te werven.

5. Beheer van het vermogen

Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting. Het vermogen is beperkt van omvang en wordt liquide aangehouden bij een bank.

6. Bestedingen

Gestreefd wordt om de opbrengst van het vermogen te besteden. Hiertoe worden voor projecten aanvragen ingediend en getoetst aan de doelstelling. Het bestuur besluit op advies van de avenue Community Service van de Rotary Club Schiedam of – en zo ja, in welke mate – een aanvraag wordt gehonoreerd. De penningmeester voert het besluit uit. De Stichting stelt jaarlijks 80% van de in dat jaar voorziene inkomsten ter beschikking voor toewijzing aan projecten, onder aftrek van reeds in eerdere jaren gedane toezeggingen. Het bestuur controleert achteraf of een en ander volgens de regels is verlopen.

7. Situatie bij opheffing van de stichting

Artikel 13 van de statuten regelt de ontbinding van de stichting. Onder meer is bepaald dat een eventueel batig saldo bestemd dient te worden voor een doel, hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.