© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Community Service; algemene informatie

Community service

Rotary Sliedrecht e.o. ondersteunt via haar eigen stichting ‘Stichting Community Service Rotaryclub Sliedrecht’ goede doelen.

Community service is het dienen van de – plaatselijke – gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club. Zowel financieel als daadwerkelijk. Zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties (regio RC ’s, Lions, serviceclubs, organisaties). Community richt zich voornamelijk op de clubregio, maar heeft ook oog voor nationale en internationale ondersteuning.

De community commissie heeft naast het organiseren van activiteiten/projecten als belangrijkste taak het initiëren van inkomsten vanuit activiteiten en fondsenwerving

De community commissie doet voorstellen over de besteding van de beschikbare gelden, waarbij de volgende richtlijnen aangehouden worden:

-

Activiteiten ter bevordering van het welzijn van mensen.

-

Minder bekende organisaties dienen hun financiële soliditeit aan te kunnen tonen.

-

Er worden geen structurele bestedingen, exploitatiekosten, ondersteund. Dit laat overigens onverlet, dat het mogelijk is bepaalde projecten voor enkele jaren te steunen.

-

Het heeft de voorkeur dat indienende clubleden zich verdiepen in de begunstigde organisatie en/of contact hebben met het bestuur hiervan.

De voorzitter van de commissie of zijn plaatsvervanger is aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Voorstellen worden daar besproken en vervolgens, via het bestuur, voorgelegd tijdens ‘clubzaken’ aan de leden, die met meerderheid van stemmen het beoogde doel dienen goed te keuren.

De bestuurders van de stichting zetten zich vrijwillig in en krijgen hiervoor geen beloning.

Stichting Community Service Rotaryclub Sliedrecht heeft een ANBI-status, dat houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling (met RSIN (fiscaal nummer) 8155.21.364). Meer info over wat dat inhoudt is te vinden op de website belastingdienst.nl. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen(ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.