© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring

Versiedatum: 16/05/2018

Verantwoording
Stichting Rotary Vlielandkamp, secretariaat gevestigd Pieter Theeuwenlaan 11, 5591 EJ Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Primair doel is het kunnen organiseren van een vakantiekamp op het eiland Vlieland voor de (pleeg)kinderen wiens ouders/verzorgers deze gegevens hebben verstrekt. Stichting Rotary Vlielandkamp neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Rotary Vlielandkamp verwerkt onderstaande persoonsgegevens, nadat uw (pleeg)kind(eren) in samenspraak met u en namens u door de contactpersoon van een van de Nederlandse Rotaryclubs is/zijn aangemeld voor deelname aan het Rotary Vlielandkamp. Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig zijn voor het goed en veilig kunnen organiseren van het Rotary Vlielandkamp.

Persoonsgegevens van de ouders/verzorgers, van de aangemelde (pleeg)kinder(en) en van de Rotary contactpersonen: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens van aangemelde (pleeg)kind(eren):

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gezondheid en medische kenmerken
 • Gedragskenmerken
 • Naam huisarts
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Onderwijsinstelling

Overige persoonsgegevens van aangemelde (pleeg)kind(eren):

 • Informatie die u actief verstrekt aan ons, mondeling, in correspondentie en/of telefonisch.
 • Foto’s van groepsactiviteiten waarop uw (pleeg)kind(eren) kunnen staan en waarvoor u ons toestemming heeft gegeven; er worden geen close-ups van individuele kinderen gemaakt en er worden geen namen van kinderen bij de foto’s geplaatst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Rotary Vlielandkamp gebruikt uw persoonsgegevens om:

 • Een vakantiekamp op het eiland Vlieland te kunnen organiseren voor uw (pleeg)kind(eren).
 • Voor het kamp een groepsindeling te kunnen maken die aansluit bij de mogelijkheden en de belevingswereld van uw (pleeg)kind(eren).
 • De begeleiding ter plaatse op de hoogte te brengen van o.a. gedrag, medicijngebruik en dieetvoorschriften.
 • Het kunnen beoordelen of deelname aan het vakantiekamp geen onverantwoorde (medische) risico's met zich meebrengt.
 • Het kunnen inschakelen van medische hulp in geval van ziekte of calamiteiten gedurende het vakantiekamp.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit gedurende het vakantiekamp of binnen twee jaar daarna nodig is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Rotary Vlielandkamp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na afloop van de deelname aan het vakantiekamp met als doel: 

 • Controle of uw (pleeg)kind(eren) in de twee voorgaande jaren niet aan het kamp hebben deelgenomen.
 • Indien nodig contact te kunnen opnemen met (pleeg)ouders/verzorgers en Rotary contactpersonen over aan de deelname van het kamp gerelateerde zaken.

Voor de in fotoalbums verzamelde foto’s is geen bewaartermijn vastgesteld; de fotoalbums dienen een historisch doel.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Rotary Vlielandkamp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het goed en veilig organiseren van het vakantiekamp of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Rotary Vlielandkamp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rotary Vlielandkamp. In dat geval moeten wij de deelname aan het kamp door uw (pleeg)kind(eren) echter noodgedwongen annuleren wegens het ontbreken van essentiële gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlielandkamp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring
Stichting Rotary Vlielandkamp behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Download als pdf bestand