OVER ROTARY

ROTARY IS EEN SERVICEORGANISATIE

Rotary is een serviceorganisatie. Rotarians hebben een dienstideaal. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens. Daarbij willen ze geen onderscheid maken op basis van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijd netwerk van maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Het credo luidt: Service above Self. Dienstverlening waarbij eigenbelang op de achtergrond staat. Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan.

Rotary onderscheidt vier wegen die tot het dienstideaal leiden, de Four Avenues of Service.

Club Service

Deze Avenue omvat alle activitieten die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daarbij is een regelmatig clubbezoek, genaamd attendance. Het elkaar regelmatig ontmoeten, bevordert de fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service

Uitgangspunt is hier de vraag : hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de beroepsachtergrond (classificatie) in de club herkenbaar wordt.

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, bij voorkeur in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor. Het kan zijn dat als een project eenmaal is gestart de verdere uitvoering, indien mogelijk, wordt overgedragen aan de desbetreffende organisatie.

International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (bijv. ‘Polio de wereld uit’) en andere internationale projecten. Daarnaast zijn er programma’s voor jeugduitwisseling en voor onderlinge internationale contacten tussen Rotarians.

Voor deze vier avenues zijn in de club commissies ingesteld waarin de leden bij toerbeurt (het ‘rotatieprincipe’) zitting hebben.