© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam Zuid

STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB AMSTERDAM ZUID

GEGEVENS CONTACT EN ALGEMENE

Handelsregisternrummer

41200515

RSIN/Fiscaalnummer

8156.19.236

Correspondentie adres

Stadhouderskade 98 hs, Amsterdam (1073 AW)

Telefoon nummer

06 - 54363903

Het boekjaar van de Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam Zuid (Stichting) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daar op volgende jaar.

https://www.rotary.nl/amsterdamzuid/StiCoZui/

1. BESTUUR EN BELONINGEN

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de commissaris voor Community Service van de Rotary Club Amsterdam-Zuid, met dien verstande dat indien het bestuur van die Rotary Club een tweede secretaris telt, deze en niet de eerste secretaris in het stichtingsbestuur zitting heeft. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor het stichtingsjaar 2019 – 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: J.D. Overberg
Secretaris: F.G. Sitsen
Penningmeester: R.J. Gietelink
Commissaris Community Service: J.M. Kwak

2. DOELSTELLING

Het doel van de Stichting is het nastreven van een algemeen maatschappelijk belang op sociaal en cultureel gebied en daarmee bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary. Dit doet de Stichting ondermeer door het bevorderen van de werkzaamheden voor verschillende projecten van de diverse commissies van de Rotary Club Amsterdam Zuid die actief zijn op sociaal en cultureel gebied in Nederland en daarbuiten.

Deze commissies zijn bij Rotary Club Amsterdam Zuid bekend als :

2.1 Commissie Community Service/jeugdzaken

2.2 International Service

2.1 Commissie Community Service

De Commissie Community Service richt zich op projecten binnen Amsterdam en met name op het Stadsdeel Zuid (hieronder valt ook De Pijp).

De projecten zijn zeer divers. Zo werd in het kader van onze lustrumviering in 2017 er een bijeenkomst en veiling georganiseerd waar de vrijwilligers van 5 goede doelen uit de directe omgeving van Rotary Club Amsterdam Zuid werden uitgenodigd. Niet alle projecten vergen een financiële bijdrage. Soms is inzet van onze leden voldoende.

2.2 Commissie International Service

Het beleid van de commissie International is gericht op het initiëren en/of ondersteunen van internationale projecten, veelal in ontwikkelingslanden, die beogen om de leefomstandigheden van zwakkere groepen te verbeteren. Het accent ligt hierbij op het bieden van structurele hulp waarbij symptoombestrijding zoveel mogelijk wordt vermeden. In dit kader moet worden gedacht aan initiatieven op het gebied van educatie, gezondheidszorg en voedsel- en watervoorziening.

3. FINANCIËLE VERANTWOORDING

De leden van Rotary Club Amsterdam Zuid wordt jaarlijks gevraagd een vrijwillige financiële bijdrage te leveren aan de Stichting Community Service Rotaryclub Amsterdam Zuid. Een belangrijk aantal leden geeft aan deze oproep gehoor. Er worden ook regelmatig fundraising activiteiten ondernomen bijvoorbeeld tijdens het lustrum. Ook dragen de leden bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting door zich persoonlijk in te zetten voor diverse projecten.

De bijdragen in enig boekjaar worden in principe het daaropvolgende boekjaar besteed aan verschillende projecten.

Er worden jaarlijks een bijdragen overgemaakt voor de projecten die worden uitgevoerd door de volgende Rotary organisaties. De omvang van deze bijdragen is afhankelijk van het aantal leden dat Rotary Club Amsterdam-Zuid aan het begin van ieder verenigingsjaar heeft.

3.1 Rotary Foundation

3.2 Stichting Rotarkids

3.3 InterAdam

Van het resterende beschikbare bedrag wordt Euro 1000 gereserveerd voor calamiteiten die zich in de loop van het jaar voor kunnen doen, te denken valt aan internationale rampen waar directe hulp noodzakelijk is.

Het resterende bedrag wordt in beginsel voor 50% toegewezen aan de Commissie International Service en voor 50% aan de Commissie Community Service. Iedere commissie stelt een plan op voor het nieuwe stichtingsjaar en legt die voor aan de vergadering, na goedkeuring worden de voorgestelde projecten ondersteund.

In de rechtsboven opgenomen overzichten van de jaarcijfers staat een overzicht van de gesteunde projecten en doelen en de inkomsten van de Stichting. De jaarcijfers zijn opgesteld volgens het kasstelsel.

TOELICHTING ROTARY ORGANISATIES DIE JAARLIJKS EEN VASTE BIJDRAGE VAN DE STICHTING ONTVANGEN

3.1 Rotary Foundation https://www.rotary.nl/over/foundation/

The Rotary Foundation (TRF) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die Rotary helpt bij het vervullen van hun gezamenlijke missie. Een belangrijk humanitair project van TRF is ‘End Polio Now’. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de wereld in 2018 poliovrij te verklaren. The Rotary Foundation richt zich bovendien op jongeren en educatie, met onder meer onderwijsprogramma’s en beurzen voor studenten. Zo biedt zij Ambassadorial Scholarships (beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren) en Rotary World Peace Fellowships (voor studenten die hun ‘Master’s degree’ aan ‘Rotary Centers for International Studies’ willen behalen).

3.2 Stichting Rotarkids - www.rotarkids.nl

Als platform van de Amsterdamse Rotaryclubs, staat Rotarkids voor het geven van (financiële) steun aan projecten en initiatieven waarbij de ontwikkeling van (Groot) Amsterdamse kinderen in een achterstandspositie centraal staat. Stichting Rotarkids is een samenwerkingsverband van 20 Rotaryclubs. De Stichting Rotarkids komt voort uit de Coördinatie Commissie Jeugdcommissarissen Amsterdam (CCJA) een vrijwillig samenwerkingsverband van een aantal Amsterdamse Rotaryclubs en Stichting Rotarkidsfonds (een initiatief van Rotary Sloterdijk, aanvankelijk alleen gericht op zwerfjongeren). Beide organisaties zijn sinds begin 1990 actief op het gebied van jeugdzaken.

Iedere deelnemende Rotaryclub heeft een afgevaardigde uit haar Rotaryclub, die zitting heeft in het platform, vaak de Commissaris Jeugdzaken. De rol van een afgevaardigde is om mede te beoordelen of de aanvragen die worden gedaan gehonoreerd kunnen worden, maar vooral ook om eigen project uit de club voor te dragen of een project te adapteren, daadwerkelijk (met menskracht) te ondersteunen etc. Dit biedt mooie aanknopingspunten voor Community Service. Iedere Rotaryclub betaalt een bijdrage van Eur 20 per lid. Voor het financieel jaarverlsag verwijzen we naar www.rotarkids.nl

3.3 InterAdam

InterAdam is het Amsterdamse Rotary platform voor internationale projecten waaraan 13 Amsterdamse Rotary clubs deelnemen. Jaarlijks leveren de aangesloten clubs een financiële bijdrage van Eur 25 per lid aan InterAdam, die deze middelen gebruikt om internationale projecten die door de deelnemende clubs worden ingebracht en die voldoen aan de eisen financieel te ondersteunen. Hierbij geldt als stelregel dat de deelnemende clubs akkoord gaan met de financiële ondersteuning en dat deze ondersteuning maximaal de omvang heeft van het bedrag dat de indienende club (en eventuele andere clubs) uit eigen middelen aan het project ter beschikking stelt. Op deze wijze is het mogelijk om grotere projecten te realiseren dan de eigen middelen van een club toelaten. Naast projecten die vanuit de club zelf worden geïnitieerd, maakt Rotary Club Amsterdam-Zuid ook actief gebruik van deze mogelijkheid; hetzij door inbreng van eigen projecten, hetzij door mee te doen aan projecten die door andere clubs worden ingebracht.

4. VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 2018 - 2019

4.1 JAARVERSLAG COMMISSIE COMMUNITY SERVICE

In het stichtingsjaar 2018 - 2019 is EUR 650,- gedoneerd aan de Leergeld Kinderen, waarvan EUR 250,- gebruikt is voor een bezoek aan het Muiderslot. Verder hebben Stichting Philomela (www.philomela.nl), PuurZuid (www.puurzuid.nl, een onderdeel van Stichting De Sociale Maatschap), de Vereniging GroenGrijs (www.groengrijs.com ), Dream4Kids (www.dream4kids.nl ) en The Mon€y School (www.themoneyschool.nl) verantwoording afgelegd over de door hen ontvangen gelden in het voorgaande jaar. Dat is op een voorbeeldige wijze gebeurd, bovendien passen deze instellingen goed bij onze club (Amsterdam, kleinschalig, met relatief weinig geld kunnen zij veel doen). In juli 2019 is aan deze instellingen een aanvullende gift van in totaal EUR 5.000,- gedaan. Aan de stuurgroep van het End Plastic Soup initiatief van een aantal Amsterdamse Rotary Clubs is EUR 200,- gedoneerd.

4.2 JAARVERSLAG COMMISSIE INTERNATIONAL SERVICE

Het afgelopen jaar stond in het teken van de afsluiting van het Leishmaniasis project in Ethiopië en de opstart van het project in Uddhaman in Noord-Oost Indië op het gebied van de ondersteuning van waterzuiveringsinstallaties ter voorkoming van een, veelal fatale, nierziekte bij mensen als gevolg van het gebruik van niet gezuiverd water (https://friendsindeed.nl/ernstige-nierziekte/ ). Aan dit project is het afgelopen jaar EUR 2.000,- gedoneerd.

5. BELEIDSPLAN 2019/2020

De Stichting is voornemens om de vaste bijdrage aan de eerder genoemde organisaties, Rotary Foundation, Rotarkids en InterAdam voort te zetten. Het doel is om nog meer impact verbinding en activiteit te realiseren om daarmee een bescheiden bijdrage te leveren aan de thema’s armoede, gezondheid, water, educatie, duurzaamheid en de bevordering van cultuur.

Het is het streven van de Stichting dat elke ingezamelde Euro zo direct mogelijk bij de projecten terecht komt en niet onderweg een deel van zijn waarde verliest aan overhead. Daarom wordt er door de commissies gekeken naar die projecten of goede doelen waarbij contactpersonen aanwezig zijn die de uitvoering verzorgen, begeleiden en/of daarop toezicht houden. Deze contactpersonen komen ofwel uit het eigen netwerk van de leden of zijn lokale Rotarians met wie contact is gelegd. Met hen wordt regelmatig contact onderhouden over de voortgang en de resultaten van het project, zodat een goed beeld bestaat over de aanwending van de beschikbaar gestelde middelen en het effect daarvan op de realisatie van de projectdoelstelling.

Voor de komende jaren zal er gekeken worden naar projecten in de directe omgeving van Rotary Club Amsterdam Zuid waarmee een langdurige samenwerking/relatie tot stand kan worden gebracht. Uiteraard zal er ieder jaar kritisch worden gekeken of de projecten de doelen realiseren waarvoor de bijdrage wordt geleverd. Deze projecten liggen rondom de thema’s armoedebestrijding, educatie, water en het verminderen van plastic afval (een Rotary initiatief mede geïnitieerd binnen Rotaryclub Amsterdam Zuid onder de naam EndPlasticSoup www.endplasticsoup.nl

De commissies zullen in de loop van het stichtingsjaar 2019/2020 met concrete plannen komen voor de projecten waaraan zij willen werken.