Wat is Rotary?

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan ­charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de meer dan 1 miljoen leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: service.

Wie lid is van Rotary heeft de gedragscode ‘integriteit in het beroep’ hoog in het vaandel staan. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een uitstekende voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden legio grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Klik op de link om de film ‘Waarom Rotary’ te bekijken.

Rotary in Nederland

Rotary Club Geldermalsen maakt deel uit van het netwerk van alle Rotaryclubs in Nederland. Deze maken deel uit van het netwerk van Rotary International (RI). Wereldwijd heeft Rotary 530 districten in 165 landen. Er zijn 31.314 clubs met in totaal 1.220.543 leden. Nederland is verdeeld in 7 districten, elk geleid door een gouverneur. Rotary telt in Nederland 450 clubs en bijna 20.000 leden. De doelstelling van Rotary International is ‘het bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en locale programma’s van humanitaire en educatieve aard’.

De missie en doelstellingen van de Rotary

De doelstelling van Rotary is het aanmoedigen en bevorderen van het ideaal van dienstvaardigheid als basis van een te respecteren ondernemingsgeest door:

· het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

· de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van elke nuttige arbeid;

· de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven;

· de bevordering van internationaal begrip, goodwill en vrede door een wereldwijde kameraadschap tussen mannen en vrouwen uit het zakelijk en beroepsleven die zich verenigd voelen in het ideaal van dienstvaardigheid.

Service Above Self

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk Service Above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis. De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.

Service Avenues

Wereldwijd verlenen meer dan 1,2 miljoen Rotarians (in 34.000 clubs) service via de vijf pijlers waarop de organisatie rust: de zogenoemde Avenues of Service (of: Service Avenues).

Club Service

Onder Club Service vallen alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, regelmatig clubbezoek (‘attendance’), een inspirerend programma en persoonlijke inzet.

Vocational Service

Uitgangspunt is de vraag: hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?

Community Service

Het dienen van de lokale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

International Service

Door humanitaire dienstverlening over de grens, wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.

Youth Service

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Youth Service ondersteunt jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

De geschiedenis van Rotary Club Geldermalsen

Omstreeks half 1939 worden er in Utrecht pogingen ondernomen om in de Betuwe een Rotaryclub te stichten.

Mr. A.J.S. van Lier van Club Utrecht neemt contact op met diverse mensen in Tiel en Zaltbommel. Deze contacten worden in het jaar erna vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting door de Duitsers verbroken. Het duurde tot 1949 om er weer belangstelling voor op te roepen en sluimerende zaken aan te pakken. De heer van Lier nam allereerst contact op met een kennis, een oud Roterian uit Alkmaar, pastoor B.A. van Kleef, werkzaam in Culemborg. Samen voerde ze gesprekken met enige Tielenaren, die nog bekend waren uit gesprekken van voor de oorlog. Deze bleken in het geheel geen belangstelling te hebben voor Rotary. In hun sociëteit kenden en troffen ze elkaar toch wel. Een derde poging in Culemborg faalt eveneens.

Begin jaren vijftig is er in Geldermalsen wel belangstelling. Er worden diverse gesprekken gevoerd en op een bijeenkomst van 17 oktober 1950 in Hotel Carabain in Geldermalsen besluiten zes deelnemers wekelijks bijeen te komen als Rotaryclub in oprichting. 6 Februari 1951 is de installatie van ROTARY CLUB GELDERMALSEN met 22 leden door gouverneur C.P.H. Teenstra. Naast de initiator mr. Van Lier waren er tevens 76 Rotarians uit het gehele land aanwezig. Daar er in die dagen een probleem bestond t.a.v. Rooms katholieken, wegens een decreet vanuit het Vaticaan, wat tegen Rotary was, leverde vanuit Amerika de president Lagueux van Rotary veel inspanning om aan de wereld te verduidelijken wat Rotary behelst. Pastoor van Kleef voelde zich na deze uitleg niet bezwaard om zijn medewerking aan de oprichting van de club te geven. Op 28 april 1951 vond de Charteruitreiking plaats in aanwezigheid van 132 aanwezigen.

In 1959 wordt aan de gouverneur een verzoek gedaan toestemming te krijgen voor het stichten van een club in Tiel. De gouverneur heeft daar op geen enkele manier ooit op gereageerd en er werd besloten om het later opnieuw te proberen. Zeven jaar later gaat de dan betreffende gouverneur akkoord. Op 23 december 1966 is de Rotary Club Tiel i.o. voor het eerst bijeen. 31 Maart 1967 is de installatie en 24 juni de Charteruitreiking.

Deze procedure van 8 jaren weerhield het de Club Geldermalsen er niet van om in 1970 tijdens het gouverneursbezoek voor te stellen om in Zaltbommel ook een club te stichten. Het duurde vier jaar tot 30 januari 1974 dan wordt Club Zaltbommel geïnstalleerd en in juni van dat jaar is de uitreiking van de Charter.

In 1978, nadat enige gouverneurs er op aandrongen om in Culemborg ook een club te stichten, heeft er een onderzoek plaatsgevonden. De commissie kwam met een negatief advies in de club terug. Bij het gouverneursbezoek werd ook gesproken over oprichting van een Probusclub. Dat heeft geresulteerd in de oprichting ervan in 1993. Gouverneurs zijn altijd vol lof over elke club en activiteiten die ze bezoeken, maar willen ook graag hun wensen ingevuld zien. In 1980 wordt een nieuwe onderzoekscommissie verzocht te onderzoek of e.a. in Culemborg al wat anders is komen te liggen. De uitslag is positief. Club Culemborg wordt 18 maart 1981 geïnstalleerd en in juli ontvangen ze hun Charter.

Het onderwerp 'dames in Rotary' brengt binnen menige club een levendige discussie op gang, zo ook in Geldermalsen. Tevens speelt hier deels de wens om van de middag- een avondclub te maken. Jonge aspirant-leden blijken soms niet in staat om van een middagclub lid te worden. Het voorstel om te veranderen van middag- naar avondclub kreeg echter geen steun van de meerderheid. Om de twee problemen tot een oplossing te brengen is er besloten tot het stichten van een nieuwe avondclub, die dan voor de helft uit dames moest bestaan. Er is met de bestaande dochterclub overleg geweest en er is uitgekomen dat de mogelijkheid bestond dit in te vullen. De oprichting van de Club Geldermalsen-Waalkant kwam tot stand op 22 januari 1997. Naast de dochterclubs bestaat er inmiddels ook een kleindochter Tiel-Waalstreek sinds 23 februari 1985.

Om in de gemeente Geldermalsen een zo compleet mogelijke afronding te krijgen wat Rotary zaken betreft werd er in het najaar van 2003 door 11 leden besloten tot de oprichting van een P.R. Club en daarna om toe te treden tot de federatie van clubs van Past Roterians in Nederland. De installatie ervan vond plaats op 13 mei 2004.

Zo zal het voortbestaan van Rotary in de Betuwe zich tot in lengte van jaren manifesteren in haar bestaan.