© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verslag 2020 Stichting Goede Doelen

2020 STICHTING GOEDE DOELEN RC LINGEWAARD

Stichting Goede Doelen Rotary Club Lingewaard

RSIN/fiscaalnummer ANBI: 817009875

Kamer van Koophandel: 09164063

Contactgegevens:

p/a Warmoezerij 5 6852 NM HUISSEN www.rotary.nl/lingewaardbemmel

Bankrekeningnummer:

Stichting Goede Doelen Rotary Club Lingewaard:

NL54 INGB 0002 5429 70

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

De Stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van tenminste drie personen, allen lid van de Rotary Club Lingewaard-Bemmel.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Erik Bartelds, voorzitter

Sietske Weijs, secretaris

Paul Vriesen, penningmeester

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel om voornamelijk gemeenschappen te ondersteunen door donaties of inzet van vrijwilligers. Activiteiten van vrijwilligers om geld in te zamelen zijn hierbij belangrijk.

De Stichting zet zich daarmee in om charitatieve, culturele, wetenschappelijke dan wel algemeen nut beogende doeleinden, en andere doelen in de ruimste zin van het woord, mogelijk te maken in binnen- en buitenland.

De Stichting zorgt voor het beheer en de beschikking over de van die activiteiten of van elders komende gelden.

Beleidsplan

De Stichting ondersteunt per jaar, voor zover mogelijk 3 projecten. De donatie aan deze projecten wordt betaald uit activiteiten die samen met Rotaryclub Lingewaard-Bemmel worden georganiseerd.

Beloningsbeleid

Conform artikel 5, lid 2 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Algemeen financieel beleid:

Om haar doelstellingen te verwezenlijken genereert de Stichting inkomsten uit activiteiten en via donaties. Alle inkomsten behoudens

administratiekosten en eventuele noodzakelijke onkosten, worden in het lopende boekjaar besteedt aan hulpprojecten. Behoudens reservering voor enkele langlopende projecten. Voor deze projecten worden reserveringen opgenomen

Beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvat in een jaarrapport. Bij alle financiële transacties wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van een bankrekening. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. Zo wordt inzicht verkregen in de periodieke inkomsten en uitgaven. De jaarstukken worden gecontroleerd door een kascommissie en vervolgens door het bestuur vastgesteld.

De Stichting besteedt zoals gezegd alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting. Bij een opheffing van de Stichting zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Financiële verantwoording 2020:

In de bijlage is opgenomen de balans ultimo 31-12-2020 en de winst- en verliesrekening over 2020.

In het boekjaar 2020 heeft de Stichting de volgende doelen ondersteund:

 

Rotary Foundation

jaar 2020/2021

 

€ 1.800,00

Stichting Medora

jaar 2017-2021

€ 1.656,00

Stichting Young Africa Namibia

jaar 2020

€ 9.077,48

Noodhulp Anju en Asmita

jaar 2020

€ 960,00

Midwinterdiner

jaar 2020

€ 4.533,81

Zwaanse Buurtkraam

 

jaar 2020

 

€ 250,00

 

Totaal besteed aan goede doelen 2020

 

€ 18.277,29

Om deze doelen te ondersteunen zijn onder meer een Lingewaardsdictee en een culturele Masterclass georganiseerd. Ook zijn er donaties geweest van een aantal andere stichtingen om dit mogelijk te maken.

Terugblik op enkele uitgevoerde activiteiten in 2020:

In dit door het Covid19-virus beheerste jaar vallen de directe gevolgen in financiële zin voor de Stichting nog mee.

Een van de geplande activiteiten om een goed doel te ondersteunen heeft gewoon plaatsgevonden. De ondersteuning van de organisatie Young Africa Namibia kon hierdoor ook gewoon doorgaan. Dit project heeft de bouw en inrichting van een mediatheek in 2020 voor studenten mede mogelijk gemaakt. Voor dit project is ook gebruik gemaakt van donaties van andere stichtingen.

Het Lingewaardsdictee van 2020 dat de Stichting samen met de Rotaryclub organiseert levert normaal gesproken geld op om daarmee een Midwinterdiner voor eenzame ouderen in onze gemeente organiseren. In deze voor met name ouderen meer dan ooit eenzame tijd is het bijzonder wrang dat dit diner, los van de financiering, niet heeft plaatsgebonden in januari 2021 als gevolg van de overheidsmaatregelen.

Jaarlijks wordt ook The Rotary Foundation ondersteunt. Deze stichting ondersteunt een veelheid aan projecten gericht op ontwikkeling van gemeenschappen en gezondheid. Meer informatie op: www.rotary.org

Vooruitblik op 2021

De wereld en dus ook Nederland wordt zeker tot het begin van de zomer nog geconfronteerd met alle gevolgen van het Covid19-virus. Alle mogelijke activiteiten van de Stichting staan daardoor op een laag pitje.

De geplande culturele Masterclass is niet georganiseerd en het Midwinterdiner ook niet.

In de loop van 2021 zet wij alles op alles om activiteit te organiseren op het gebied van de kennis van taal. Met opbrengst hiervan en hulp van andere stichtingen willen wij opnieuw een Midwinterdiner voor 2022 opzetten. De Stichting wil proberen een inhaalslag te maken om de doelstelling en beleid als nog zoveel mogelijk te behalen in 2021.

Voor de culturele Masterclass geldt dat de totale voorbereiding van veel meer factoren afhankelijk is (zoals artiesten en locatie) dat 2021 niet haalbaar is. Januari 2022 is hierbij het doel.

De leden van de Rotaryclub waren ”ingeloot” om in het voorjaar van 2021 mee te helpen met afvaljutten langs een van de grote rivieren. Door beperking van groepsgrootte was dit niet mogelijk. Mogelijk is dit nog mogelijk in het najaar.

 

April 2020,

Bestuur Stichting Goede Doelen Rotary Club Lingewaard-Bemmel