Stichting Goede Doelen

2017 STICHTING GOEDE DOELEN RC LINGEWAARD

Stichting Goede Doelen Rotary Club Lingewaard

RSIN/fiscaalnummer ANBI: 817009875

Contactgegevens:

p/a Legionairshof 33

6852 RV HUISSEN

www.rotary.nl/lingewaardbemmel

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

De Stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van tenminste drie personen, allen lid van de Rotary Club Lingewaard-Bemmel.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Erik Bartelds, voorzitter

Sietske Weijs, secretaris

Paul Vriesen, penningmeester

Beleidsplan:

Om haar doelstelling te bereiken probeert de Stichting via onder meer geld generende acties en ontvangen giften voldoende gelden bij elkaar te verzamelen om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

De Stichting legt zich per jaar in ieder geval toe op twee geld generende acties ter ondersteuning van haar doelstelling.

Beloningsbeleid:

Conform artikel 5, lid 2 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling:

De Stichting heeft tot doel de uitvoering van de door de Rotaryclub Lingewaard-Bemmel, al dan niet in samenwerking met andere(n) gevoerde of te voeren hulpacties ter verwezenlijking van charitatieve, culturele, wetenschappelijke dan wel algemeen nut beogende doeleinden, een en ander in de ruimste zin van het woord, alsook het beheer en de beschikking over van die hulpacties of van elders komende gelden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Besteding aan Goede Doelen via Balans en Winst- en Verliesrekening 2017 (bijlage)

Financiële verantwoording:

Om haar doelstellingen te verwezenlijken genereert de Stichting inkomsten uit acties en via giften. Alle inkomsten worden besteed aan kosten, te maken om de doelstellingen te bereiken, behoudens een mogelijke reservering voor toekomstige projecten, als genoemd.

Beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvat in een jaarrapport. Bij alle financiële transacties wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van een bankrekening. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. Zo wordt inzicht verkregen in de periodieke inkomsten en uitgaven. De jaarstukken worden gecontroleerd door een accountant en vervolgens door het bestuur vastgesteld.

De Stichting besteedt alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting. Bij een opheffing van de Stichting zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Terugblik op de uitgevoerde activiteiten in 2017:

In januari 2017 is wederom het Midwinterdiner voor alleenstaande en vaak ook eenzame ouderen uit de Gemeente Lingewaard georganiseerd. De bekostiging van dit diner wordt gedragen door het eveneens door de Rotaryclub georganiseerde Lingewaards dictee in juni 2016 en enkele giften.

In 2017 is ook veel energie gestoken in de organisatie van een Masterclass over de viool in combinatie met een mini-concert. Dit concert was in januari 2018 in de Theaterkerk in Bemmel (Lingewaard). In 2018 zal een besluit genomen worden over de besteding van de exacte opbrengst van deze activiteit, aangezien deze fors hoger is dan begroot.

Vooruitblik op 2018:

In januari 2018 is de Masterclass tot uitvoer gekomen waarbij de opbrengsten inderdaad hoger blijken te zijn dan toegezegd aan de Stichting Medora.

In januari en juni zullen wederom de activiteiten diner en dictee plaatsvinden gezien het jaarlijkse succes.

Daarnaast zullen ook ‘Wandelen voor Water’ en ‘Jutten langs onze rivieren’ plaatsvinden en geld in het laatje brengen voor de Stichting in 2018.