© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Rotary Oss en Omstreken 2020 -2021

Algemeen:

De Stichting Rotary Oss en Omstreken (verder “Stroofonds”) is de fundraising en goed doel stichting van de Rotary Club Oss

Statutaire naam: Stichting Rotary Oss en Omstreken

Statutaire plaats van vestiging: Oss

Handelsregister Kamer van Koophandel Brabant, inschrijfnummer: 41081339

Rsin-nummer en fiscaal nummer: 816693341

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

De Stichting Rotary Oss en Omstreken is met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”).

Contactgegevens (uitsluitend per e-mail of per post):

Correspondentieadres: Postbus 345, 5340 AH Oss

E-mail: Voorzitter Rotary Oss

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Ir. J.C.J. Schlösser

Secretaris: W.J.M. Martens

Penningmeester: Mr A.G. Ekelmans

Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Het Stroofonds heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van en het organiseren en bevorderen van maatschappelijke en culturele activiteiten ter leniging van sociale noden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het doen van giften is daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Het Stroofonds dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het Stroofonds tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van publieks- en andere evenementen, tentoonstellingen, lezingen, filmvoorstellingen, sportmanifestaties, theater- en schouwburgvoorstellingen, alsmede alle andere wettige geoorloofde middelen, zoals het geven van financiële bijdragen en organisatorische steun welke de ontwikkeling en uitvoering van de in dit artikel genoemde activiteiten ten goede komt.

Beleidsplan 2020/2021:

De stichting is de “goede doelen stichting” van de vereniging Rotary Club Oss en is daarmede ook verbonden. Die verbondenheid komt tot uitdrukking doordat leden van het bestuur van de stichting ook lid van de Rotary Club Oss moeten zijn en doordat het bestuur van de stichting de goedkeuring vooraf behoeft van het bestuur van de Rotary Club Oss voor een aantal belangrijke besluiten. Die goedkeuring moet waarborgen dat het “algemeen nut beogende” karakter in stand blijft.

In het kader van het jaarplan kan voor Rotary Club Oss tevens gelezen worden Stichting Rotary Oss en Omstreken, omdat de financiële zijde van het jaarplan van de club afgewikkeld wordt in de stichting.

In het boekjaar 2020/2021 is het beleid nagenoeg geheel gericht op het verzamelen van fondsen voor Theater van de Stad, het realiseren van de aanschuiftafel in de Lievekamp en de speelgoedactie. De stichting heeft daartoe een district grant van Rotary Nederland binnen weten te halen.

In het boekjaar 2021/2022 zal de nadruk meer liggen op het ondersteunen in de wijken Schadewijk en de Ruwaard in Oss van kinderen die opgroeien onder de armoedegrens. De mogelijkheden voor deze kinderen om zichzelf te ontwikkelen buiten schooltijd zijn beperkt. Voor deze kinderen wil Rotaryclub Oss in samenwerking met ONS welzijn zogenaamde ‘ontwikkelkisten’ inzetten. Dit plan is in overleg met de basisscholen in de wijken ontwikkeld. De onderwerpen van de kisten zijn: Beroepen, Techniek, Experimenten, Geschiedenis van de Ruwaard en Sociaal emotionele ontwikkeling. De kisten worden aan de basisscholen en de jeugdclubs ter beschikking gegeven. Met dit project worden tenminste 200 kinderen per jaar bereikt.

Voorts is er – als gebruikelijk - financiële aandacht voor en The Rotary Foundation (Stichting Rotary Fondsen Nederland), een andere ANBI.

Voorts worden incidenteel en ad hoc een aantal andere doelen gesteund.

Fundraising:

Fundraising geschiedt onder meer door bijdragen van de leden van de Rotary Club Oss en door het houden van een of meer andere activiteiten. Als gevolg van de Covid-19 problematiek kon de Santa Run in dit clubjaar niet doorgaan.

De bijeengebrachte gelden worden in beginsel in het boekjaar van verwerving uitgekeerd aan de beoogde goede doelen. Reservevorming vindt in beginsel niet plaats.

Financiële verantwoording:

                  

Beknopte balans per 30 juni 2021

 

Algemene reserve

 

14.114,24

Nog te ontvangen gift van RC Oss

5.932,23

 

Debiteuren en andere vorderingen

135,00

 

Voorziening verdubbeling kleine giften

 

3.596,10

Liquide middelen

17.643,43

 

Nog te betalen giften

 

6.000,00

Diversen

 

0,32

TOTALEN

23.710,66

23.710,66

Beknopte exploitatierekening 2020/2021

 

Rente- en bankkosten

119,38

 

Vaste giften

17.042,00

 

Overige giften

1.900,00

 

 

 

 

Mutaties reserves

 

150,00

Diverse ontvangen bijdragen

 

12.228,88

Bijdragen donateurs

 

6.682,50

 

 

 

 

 

 

TOTALEN

19.061,38

19.061,38

Toelichting bij cijfers 2019/2020

De vereniging Rotary Club Oss en de Stichting Rotary Oss en Omstreken hebben een gebroken boekjaar, ingaande op 1 juli van enig jaar en eindigend op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Toelichting op de balans:

Geen.

Toelichting op de exploitatierekening:

De post vaste giften betreft de gift uit de opbrengst van het jaarproject en The Rotary Foundation.

De overige giften betreft de kleine diverse giften uit onder andere de ‘Aap’; de wekelijkse collectepot.

Besloten is in de loop van een aantal clubjaren deze giften naar het internationaal gewenst niveau van $ 100 per lid te brengen. Overigens zijn giften aan The Rotary Foundation giften aan een in Nederland geregistreerde Algemene Nut Beogende Instelling.

Het positief saldo is een gift geheel afkomstig van de Rotary Club Oss zelf.