© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

ANBI gegevens

ANBI gegevens

Beleidsplan

De naam van de instelling: Stichting Community Service van de Rotary Club Wassenaarse Slag

KvK Haaglanden nummer: 86424610

RSIN nummer: 863962658

Post-/bezoekadres: Jonkerlaan 49, 2242GB  Wassenaar

De stichting is per email bereikbaar via : info@rcws.online

Doelstelling en activiteiten volgens statuten:

De stichting heeft tot doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van steun aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die:

·

zich inzetten voor geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven;

·

zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen;

·

zich inzetten voor de culturele ontwikkeling van personen en groepen, en

·

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het organiseren van diverse, uiteenlopende activiteiten, evenementen en projecten gericht op het leveren van een financiële en/of materiële bijdrage middels fondsenwerving, het leveren van kennis of actieve inzet (handen uit de mouwen) alsmede alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Dit wordt gerealiseerd door individuele of collectieve inzet van leden van Rotary Club Wassenaarse Slag, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

Verwerving en besteding van inkomsten:

De stichting verwerft inkomsten zoals hiervoor aangegeven door onder meer het organiseren van diverse, uiteenlopende activiteiten, evenementen en projecten. Tevens wordt aan de leden van de aan de stichting verbonden van Rotary Club Wassenaarse Slag een jaarlijkse bijdrage gevraagd.

Het beleid van de stichting is om gelden die door of via leden van de Rotary Club Wassenaarse Slag (de “Leden”) worden ingezameld te besteden aan goede doelen die in overleg worden bepaald. Deze goede doelen kunnen in Nederland maar ook in het buitenland gevestigd zijn. Het besteden van de gelden kan bestaan uit het doneren van een geldbedrag maar ook uit het doneren of besteden van materiele goederen of gedachtengoed dat met deze gelden is aangekocht of anderszins verkregen. Het streven van de stichting is om ingezamelde gelden zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk te besteden als boven omschreven. De stichting committeert zich nadrukkelijk om jaarlijks minimaal 90% van haar uitgaven algemeen nuttig te besteden.

Er wordt slechts een bescheiden bedrag in kas gehouden voor het opstarten van toekomstige activiteiten (maximaal € 100 maal het aantal leden van de aan de stichting verbonden Rotary Club Wassenaarse Slag op 1 juli).

De besteding van baten van de stichting kan door het bestuur periodiek worden aangepast of herzien, steeds na raadpleging en instemming van de Leden van de verbonden Rotary Club Wassenaarse Slag.

De bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid:

De bestuurders van de Stichting zijn onbezoldigd, zij ontvangen geen vergoeding voor hun taken als bestuursleden. De samenstelling van het bestuur wisselt jaarlijks. Het eerste bestuur (2022) bestaat uit:

·

Inge M. Straatman: voorzitter;

·

Inge C. Driessen – Roos: secretaris;

·

Jeroen H.J. Gijsbers: penningmeester.

Actueel verslag

De commissie Community Service heeft in het boekjaar 2021/2022 diverse malen vergaderd, waarbij de nadruk heeft gelegen op het – samen met de Ladies’ Circle 02 Wassenaar – organiseren van een benefiet avond op 20 mei 2022.

De focus is in dit boekjaar gelegd op steun aan jongeren die hulp behoeven, waarvoor geen andere fondsen beschikbaar zijn. De opbrengst ad € 21.625,45 (voorlopig) van de benefiet avond zal worden besteed aan leermiddelen (oa. Nederlands als Tweede Taal/NT2) voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar. Dit wordt in overleg gedaan met uitvoerende organisaties, waaronder de SAD (School Advies Dienst), de vluchtelingen coördinator van de gemeente Wassenaar en andere betrokken partijen.