© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Welkom op de site van Rotary Club Doorwerth

Missie & Visie Rotary Doorwerth

Onze Missie

 

De missie van RC Doorwerth i.o. bestaat uit geven – delen – leren. We doen dit door vanuit fellowship service te verlenen waarbij leadership en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

 

Onze Visie

Wij zijn een (Rotary) serviceclub, die een bijdrage wil leveren en dienstbaarheid wil tonen aan de maatschappij, lokaal, regionaal of internationaal.

De leden van onze club zijn actief, binnen hun werk, in de samenleving en binnen de club.

Zij gedragen zich integer en nemen verantwoordelijkheid. Ze dragen actief bij aan het goed functioneren van onze club.

 

Binnen de club streven we naar een open en vertrouwde cultuur. Door gezamenlijk zaken op te pakken versterken we deze (vriendschap)band waarbij ontwikkeling en leren wordt gestimuleerd (kunnen ook kleine zaken zijn).

 

We zijn onderdeel van het grotere geheel van Rotary en leveren onze bijdrage aan de Rotary Foundation en waar mogelijk aan projecten uit de Rotary Focusgebieden.

 

We streven ernaar om ingebed te zijn in de lokale omgeving met als doel dat men ons kent en waardeert. Dit omdat we een toegevoegde waarde willen bieden.

Iedere Rotarian van onze club draagt daaraan vanuit eigen kennis en kunde als ambassadeur bij.

 

Strategie en doelstellingen

 

Vanuit bovenstaande Missie en Visie staat onze strategie in het teken van de volgende doelstellingen:

1.      Dienen (deze doelstelling is extern gericht). We zijn een serviceclub; d.w.z. dat we willen geven. We ondernemen collectief activiteiten, die bestaan uit:

·         Verwerven van middelen

·         Verlenen van service, zowel in financiële, materiële zin als door zelf de handen uit de mouwen te steken

·         Elk lid zal zich naar zijn of haar mogelijkheden inspannen en deelnemen aan de collectieve activiteiten

 

2.      Binden (deze doelstelling is intern gericht). We zijn een club waar de leden iets voor elkaar willen betekenen en waar cohesie is; d.w.z. dat we open staan om te delen met en te leren van elkaar. We proberen een ambiance te ontwikkelen waarin openheid en vertrouwen bestaat, waarin een stimulerende wisselwerkingen tussen leden ontstaan en waarin onderlinge vriendschap zich ontwikkelt op een manier dat iedereen goed tot zijn recht komt en zich gekend en erkend voelt. Leden zijn bereid en in staat elkaar aan te spreken op zaken die naar mening van eenieder niet goed gaan. We zijn bereid dit als positieve kritiek te aanvaarden en daar naar te handelen.

 

3.      Stralen (succes en continuïteit) We willen een aantrekkelijke club worden, effectief georganiseerd waar men graag lid van wil zijn. Onze kernwoorden daarbij zijn:

·         Actief

·         Dynamisch

·         Eigentijds

·         Engagement

Voorwoord Clubjaar 20-21

Foto E Iwema

Beste allen, welkom in ‘Rotaryjaar 20 – 21’, wat fijn dat we hier vanavond, laat ik zeggenonder enigszins aangepaste omstandigheden, toch nog bij elkaar kunnen zijn. Wat mij enwellicht ook jullie de laatste tijd erg bezighoudt, is onzekerheid over de toekomst, de vraagover wat is “het nieuwe normaal”, citaat van minister-president Rutte en hoe we lichamelijk maar ook psychisch gezond blijven onder de Covid 19 dreiging.Kijkend naar de toekomst speelt o.a. geduld hebben een rol van betekenis en dat is ‘in kalmte accepteren dat dingen mogelijk op een andere wijze en wellicht ook in een andere volgorde verlopen dan je in gedachten had’. “Het komt zoals het komt!”Ik hoorde deze definitie van geduld onlangs en dacht dat als we ons hiervan bewust zijn dat het ook een leidraad kan zijn om minder stress te ervaren. Rustig blijven in tijden van onzekerheid en ons vooral laten leiden door getoetste feiten en niet alleen door wat we denken sèc.Ondertussen is goed contact onderhouden met naasten van grote waarde, het ‘samen met anderen zijn’ blijkt ook in termen van gezondheid van enorm belang.Het tegendeel, geen contact hebben, doet een enorme aanslag op het gezondheidsgevoel en op de gezondheid in engere zin, zie wat er gebeurt met onze naasten in verpleeghuizen.“Alone, we must accept the world as it is, but together we can change it”!In dit gezegde ligt voor mij de aansluiting met het Rotary gedachtengoed, waarbij ik de aandacht wil vragen voor het ‘Goed doen voor anderen’ met als doel dat de ander ‘een beter leven krijgt’ in de breedste zin van het woord. Wij zullen ons dit jaar, zo is de wens van het bestuur, in gezamenlijkheid inspannen om dat mogelijk te maken door veel aandacht en energie te besteden aan Fundraising als de basis voor het realiseren van Goede Doelen.Is er voor Rotary ook een nieuwe realiteit, in het post-corona tijdperk? We hebben het verbod bij elkaar te komen eerst een tijd op z’n beloop gelaten, regelmatig via de groepsapp gecommuniceerd, maar toen toch besloten om een keer te ‘zoomen’ en ook zijn we weer twee keer bij elkaar geweest in ‘Fletcher’ in juni met 1,5 meter tussenruimte. Zal het zo verder moeten in dit nieuwe Rotary-jaar, zo vraag ik me af en vooral wat doet dat met ons als mensen en met ons “Rotary-hart” in het bijzonder? We missen het regie-gevoel, de overheid bepaalt meer dan ons soms lief is, in clubverband, in privé, maar ook in beroepsmatige en economische zin. Onzekerheid brengt weinig goeds voor mensen in z’n algemeenheid. Soms kan je beter zeker zijn van iets negatiefs dan onzeker over mogelijk positief nieuws, dat is de psychologie van het brein. Vertrouwen is goed, controle en regie is beter! Wat doet de verplichting tot het nemen van meer afstand met ons en met de motivatie om het Rotary gedachtengoed uit te dragen en te concretiseren? Ook het informele contact is toch minder in de digitale communicatie, het gevoel van gezamenlijkheid is niet optimaal. Wat ons bindt is wat er tussen ons gebeurt en wat we samendoen om tot realisatie van het Rotary gedachtengoed te komen. 

We zijn nu al een tijd niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk ‘verder bij elkaar vandaan’. Dus een hele uitdaging als de tijden niet verbeteren, daarom is het thema in dit bestuursjaar:  “Solidariteit”, ‘samen èn voor elkaar zorgen’, volgens de grondbeginselen van Rotary, een soort wereldwijd “noaberschap’ zou je kunnen zeggen. Een fenomeen dat we in deze crisistijd zo hard nodig hebben en dat aan de basis ligt van het sociale stelsel. Met de industrialisatie en het groter en anoniemer worden van de samenleving is dat 'noaberschap' een beetje weggevallen. Ongeveer een eeuw geleden is daar - onder aanvoering van de in die tijd ontstane vakbonden - een soort van begin van een collectief stelsel voor in de plaats gekomen. Al deze systemen staan of vallen met het solidariteitsbeginsel. Zodra die in het geding komt dan trekt dat een grote wissel op de stabiliteit van de samenleving.Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde ‘Fellowship organisatie’ met één visie: Service above Self.

Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het      opzetten van fundraisingprojecten, maar ook door het beschikbaar stellen van (vak-)kennis en (persoonlijke) ervaring. De open communicatie van honderdduizenden leden verbindt Rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: Service.

In de voorbereiding van dit jaar zijn Arno, Peter en ik al een aantal malen bijeen geweest, op 1,5 meter afstand, maar wel live. We meenden er goed aan te doen om tijdig te anticiperen op de tijd die voor ons ligt, dit mede in het kader van de eerdergenoemde onzekerheid qua contactmogelijkheden binnen- en buiten de club. We hebben ons alvast gebogen over het te voeren beleid in grote lijnen, als voorwerk op het gesprek met jullie hierover. Zo ook over de mogelijke inzet van clubleden, de inhoud van het programma en de samenstelling van de diverse commissies. Deze inspanning heeft ertoe geleid dat we een kader hebben opgezet waarbinnen we inmiddels een aantal van jullie gevraagd hebben om een voortrekkersrol te vervullen met daarbij de nadrukkelijke vraag om zich te doen vergezellen van één of meer mede-clubgenoten, ‘fellows’ in Rotarytermen. Vanavond staat in het teken van positief nieuws laten we maar zeggen, de ontmoeting, de realisatie van de sociale kant van ons Rotary-bestaan. Laten we vooruitblikken op een fijn Rotaryjaar in goede gezondheid en met levensvreugde tegen de achtergrond van het gesprek met z’n allen over het uitgangspunt van Rotary: Service above Self!  Laten we toasten op ons aller gezondheid en dat van degenen die ons na aan het hart liggen en op een goede samenwerking in de club. Dank aan het aftredende bestuur voor het leggen van de basis voor weer een nieuw Rotaryjaar. Op een fijn Rotaryjaar 20 – 21!

w.g. Ebbel Iwema, vz 2020-2021

Doorwerth, 14-07-2020

Rotary Minibieb project