© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over-Rotary

Wat is Rotary

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs, in 1905 te Chicago opgericht door advocaat Paul Harris. Inmiddels telt Rotary 1,2 miljoen leden, verspreid over ca. 34.000 Rotaryclubs en 540 districten, in meer dan 200 landen. Nederland telt bijna 19.000 leden in zo’n 475 clubs.

Rotary is een organisatie die leidinggevenden in beroep en/of bedrijf wereldwijd verbindt. Veelal bekleden de leden een vooraanstaande functie in het beroepsleven. De leden stellen zich ten doel menselijke hulp te bieden, hoge ethische waarden te bevorderen in alle beroepen en het helpen bouwen van goodwill en vriendschap in de wereld. Een hechte kameraadschap tussen Rotarians en het bezig zijn met lokale en internationale serviceprojecten, karakteriseren Rotary door de hele wereld.

Rotaryclubs

Een Rotaryclub is nadrukkelijk geen businessclub maar een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven, waar je van anderen kunt leren. Zo kan Rotary in moeilijke situaties verrassend veel steun geven. Rotarians komen wekelijks enkele uren bijeen op een vaste dag, locatie en tijdstip tijdens een lunch, diner of drankje (afhankelijk van de club). Enkele vaste onderdelen zijn het beroepspraatje (vakvoordracht), levensbericht (persoonlijk verhaal dat volgens afspraak binnen de club blijft) en het bespreken van lopende of toekomstige serviceprojecten. Daarnaast zijn er tal van interessante lezingen en bezoeken aan bedrijven, etc. Van Rotarians wordt wel een regelmatig opkomst verwacht. Rotary is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Lidmaatschap, classificatie en fellowship

Het lidmaatschap van Rotary is op uitnodiging. Iedere club kent regels voor het uitnodigen van kandidaat-leden en het toetreden tot de club. Maar laat zeker de belangstelling aan de club weten als er interesse is lid te worden. Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Door samen succesvolle projecten aan te pakken, ontstaat kameraadschap (‘fellowship’) tussen Rotarians. Deze kameraadschap en het bezig zijn met lokale en internationale serviceprojecten, karakteriseren Rotary door de hele wereld. Rotary reikt veel verder dan de eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

Doelstelling / Missie

Het doel van Rotary is het stimuleren en versterken van dienstbaarheid als grondslag van waardig handelen en, in het bijzonder, het aanmoedigen en bevorderen van:

    Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid om dienstbaar te zijn Hoge ethische normen in bedrijf en beroep; het erkennen van de verdienstelijkheid van alle nuttige beroepen; en het beroep van iedere Rotarian beschouwen als een mogelijkheid om de samenleving te dienen De toepassing van dienstbaarheid door iedere Rotarian in zijn persoonlijke, zakelijke en gemeenschapsleven Het bevorderen van internationaal begrip, goodwill en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep, die allen dienstbaarheid nastreven.Avenues of Service

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. De vijf ‘Avenues of Service’, gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.


Clubservice

Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Tot Club Service behoren: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek, genaamd attendance. Een hoge attendance bevordert de fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.


Vocational Service

Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt. In de clubs wordt vaak aan deze avenue aandacht besteed door het houden van beroeps / bedrijfspraatjes en bedrijfsbezoeken. Maar Vocational Service is meer dan enkel te horen hoe een bedrijf in elkaar steekt of een beroep werkt. Vocational Service is ook gericht op het individu als beroepsbeoefenaar. Wat zijn de dilemma’s, welke keuzen worden gemaakt en waarom? Volgens welke normen en waarden en hoe verhouden die zich tot de samenleving?


Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, door middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties. De community gedachte krijgt gestalte door hulpverlening in woord en daad, zowel door een financiële ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. Rotary fungeert hierbij als lokale motor. Is een project eenmaal gestart, dan moet de verdere uitvoering aan de instantie zelf worden overgelaten.


International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (bijv. Polio de wereld uit), contactclubs en andere internationale projecten. Daarnaast zijn er grensoverschrijdende programma’s voor jeugduitwisseling. Ook zijn er programma’s die internationale contacten tussen Rotarians en Clubs stimuleren.


Youth Service

Rotary kent diverse jeugdprogramma´s die zijn ondergebracht in de avenue Youth Service. Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten. Jongeren ervaren deelname aan een jeugdprogramma van Rotary over het algemeen als zeer positief. Dit geldt zowel voor hen die worden uitgezonden als voor hen die in Nederland verblijven. Aan Rotary verwante jeugdorganisaties zijn Interact (14 tot 18 jaar) en Rotaract (18 tot 30 jaar).Rotary Foundation

The Rotary Foundation (TRF) is de wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotary leden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting (meer dan US $ 200 miljoen per jaar) als in termen van wereldwijde reikwijdte. TRF kan op wereldschaal projecten laten uitvoeren die een groot effect geven, zoals de bekende Polio-acties. The Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van de Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. Vele Rotarians zijn actief om verspreid over de wereld allerlei serviceprojecten, binnen de afgesproken doelstellingen, op te zetten en tot succesvolle uitvoering te brengen.Wil je nog meer weten? Bekijk de brochure