© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI

Beleidsplan Stichting Fundraising Rotary Club Nunspeet

Maart 2021

Samenvatting

De Stichting Fundraising Rotaryclub Nunspeet heeft als doel het realiseren van succesvolle projecten voor enerzijds het welzijn van de lokale gemeenschap en anderzijds het bevorderen van wederzijds begrip, gezondheid, kennisontwikkeling en vrede in internationaal verband. Het bestuur wordt gevormd door het bestuur van de Rotary Club Nunspeet. De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuurders verrichten alle werkzaamheden onbezoldigd.

Doelstellingen

De doelstelling is opgenomen in artikel 2 en is het bijdragen aan de verwezenlijking van het dienstbaarheidsideaal van Rotary International door het verlenen van materiële en immateriële steun aan personen die hulp behoeven en aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het inzamelen van gelden en organiseren van acties welke een batig saldo opleveren.

De stichting streeft in haar bijdrage naar een evenwichtige verhouding tussen lokale projecten die de gemeenschap ‘community’ versterken en het welzijn van inwoners van de gemeente Nunspeet vergroten en projecten in samenwerking met Rotary International op regionaal, nationaal en internationaal niveau, zoals bijvoorbeeld “End Polio Now”.

Wijze van werven middelen

De stichting ontvangt haar middelen via giften, donaties, subsidies en legaten.

Werkzaamheden van de stichting

De stichting heeft als voornaamste taken:

·

Het werven van gelden, door donaties, bijdragen van de leden van Rotaryclub Nunspeet en het batig saldo van de door de Rotaryclub Nunspeet georganiseerde fundraising activiteiten;

·

Het beheer van de aan de stichting toevertrouwde middelen en transparante verantwoording aan de leden van de Rotaryclub Nunspeet;

·

Het beoordelen en begeleiden van aanvragen voor steun of de keuze van doelen die ondersteund worden door de stichting.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting is gekoppeld aan het bestuur van de Rotary Club Nunspeet. Het bestuur bestaat in het jaar 2020-2021 uit:

Voorzitter: Edwin Engberts

Oud-voorzitter: Ludwig Hoeksema

Inkomend voorzitter: Koos Oosterwijk

Secretaris: Jacco Lammers

Penningmeester: Eibert ten Brink

Contactgegevens

e-mail: secretaris@rotarynunspeet.nl

telefoon: 06-21865630 (secretaris)

KvK-nummer: 41035912

RSIN: 816134637

Bankrekening: NL14RABO0141505052

Statutaire naam: Stichting Fundraising Rotary Club Nunspeet

Opgericht: 01-07-1991

Datum laatste statutenwijziging: 11 juli 1997

ANBI: in afwachting van (hernieuwde) goedkeuring