© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING PROJECTEN ROTARYCLUB PEKELA

1. INLEIDING

Rotary International is een over de hele wereld verspreid netwerk van lokale Rotaryclubs.

De doelstelling van Rotary komt tot uitdrukking in haar lijfspreuk Service Above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede

opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt Rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service. (www.rotary.nl)

 

Rotaryclub Pekela (www.rotary.nl/pekela/)is deel van dat internationale netwerk en heeft voor het verkrijgen en besteden van gelden ten behoeve van haar algemeen nut beogende bijdrage aan de samenleving de Stichting Projecten Rotaryclub Pekela opgericht. Daarmee wordt een scheiding tussen de geldstromen voor de bijdragen aan de samenleving en de overige activiteiten van Rotaryclub Pekela gewaarborgd.

De Stichting Projecten Rotaryclub Pekela is opgericht op 29 november 2001.

Achtergrond om tot de oprichting van de stichting te komen was gelegen in de overweging dat in de samenleving van vandaag als gevolg van de economische crisis maar deels ook als gevolg van externe factoren als bijvoorbeeld natuurrampen én als gevolg van structurele achterstandsposities op het gebied van gezondheid, onderwijs enz., individuen en groepen mensen in problemen geraken. Die problemen zijn van uiteenlopende aard: er kan sprake zijn van materieel / fysieke problemen maar ook van problemen van immateriële aard.

De Stichting Projecten Rotaryclub Pekela stelt zich ten doel om naar vermogen een bijdrage te leveren aan het beperken dan wel verhelpen van die problemen. Daarnaast gaat het er ook om individuen of groepen die materieel dan wel immaterieel in een achterstandspositie verkeren, in staat te stellen optimaal te functioneren in de samenleving, d.w.z. in staat te stellen daarvan op een volwaardige manier deel uit te maken en daaraan naar vermogen deel te nemen.

De stichting heeft een relatie met de Rotaryclub Pekela, onder meer in die zin dat de bestuursleden van de stichting worden benoemd door en uit de leden van het bestuur van Rotaryclub Pekela.

De stichting kan bij het realiseren van haar doelstellingen, indien gewenst, dan ook een beroep doen op de inzet van de leden van genoemde Rotaryclub welke leden over een grote diversiteit aan kennis, kwaliteiten en vaardigheden beschikken.

·

Het bestuur bestaat van de stichting bestaat ofwel uit de hiervoor genoemde vereniging Rotary Club Pekela ofwel uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden welke actief lid dienen te zijn van voormelde Rotary Club Pekela.

Het bestuur van de Stichting Projecten Rotaryclub Pekela wordt gevormd door de volledige rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Rotary Club Pekela (KvK nr 02062862.

Het bestuur van de Rotary Club Pekela bestaat per 1 juli 2023 uit:

Voorzitter: J. Klopstra (hans@klopstra.nl)

Secretaris: D. Broekema (dwbroekema@ziggo.nl)

Penningmeester: H.A. Korte (blauwestad@gmail.com)

Bestuurslid: J. Hemmen (johnny@jeichienhemmen.nl)

Bestuurslid: P. Lunsche (petralunsche@gmail.com)

De bestuurders van de stichting zowel als van de Rotary Club Pekela genieten geen geen enkele vorm van beloning.

Verdere gegevens van de stichting:

1. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer: 02075721.

2. Fiscaalnummer (RSIN): 810376283.

3. Gevestigd te Pekela, Rondweg 62, 9663 CZ Nieuwe Pekela.

4. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar.

5. Stichting Projecten Rotaryclub Pekela is een door de belastingdienst erkende Algemeen

Nut Beogende Instelling (ANBI).

2. DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING PROJECTEN ROTARYCLUB PEKELA

Doelstelling van de Stichting Projecten Rotaryclub Pekela (art. 2 van de statuten) is “het organiseren, het coördineren en het bevorderen van activiteiten, gericht op het verlenen, steunen en aanmoedigen van maatschappelijke en/of culturele hulp en bijstand, alles in de meest ruime zin, zowel direct als indirect, ten behoeve van diegenen die deze hulp en bijstand behoeven.”

De stichting probeert deze doelen te realiseren door activiteiten te initiëren, te organiseren, te ondersteunen en te begeleiden in de vorm van bijvoorbeeld maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten ten behoeve van de lokale / regionale, en/of (inter-)nationale gemeenschap. Om dat te kunnen realiseren brengt de stichting via specifieke activiteiten de noodzakelijke financiële middelen bijeen. Daartoe worden vanzelfsprekend concrete plannen ontwikkeld en uitgevoerd.

In beginsel gaat het daarbij om het organiseren van activiteiten als evenementen ter verwerving van financiële middelen die vervolgens aangewend worden ten behoeve van een nader te definiëren ‘goed doel’ in lijn met de officiële doelstellingen van de stichting.

In voorkomende gevallen kan de stichting samenwerking zoeken met andere organisaties die soortgelijke doelstellingen nastreven.


3. ACTUEEL BELEID / WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING PROJECTEN
ROTARYCLUB PEKELA

Het bestuur van de Stichting Projecten Rotaryclub Pekela stelt in nauw overleg met het bestuur van de Rotaryclub Pekela jaarlijks een activiteitenplan op op basis van de doelstellingen van de stichting zelf.

In het verleden georganiseerde activiteiten zijn bijv. de 2-jaarlijkse organisatie van de Burchtfair, de pub quiz, de whisky-proeverijen, de autopuzzeltochten etc.

Van de georganiseerde activiteiten, de financiële uitkomsten daarvan en de organisaties / instellingen die een bijdrage hebben ontvangen uit de opbrengsten, wordt afzonderlijk verslag gedaan in een financieel jaarverslag.


4. BEHEER VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN

Voor het bestuur van de Stichting Projecten Rotaryclub Pekela gelden regels met betrekking tot de wijze waarop de beschikbaar komende financiële middelen moeten worden beheerd en verantwoord. Deze regels zijn vastgelegd in de statuten.

Daarnaast is het bestuur gehouden om over haar financieel beleid en het financieel beheer verslag uit te brengen en verantwoording af te leggen aan het bestuur (en leden) van de Rotaryclub Pekela, welke laatsten goedkeuring moeten verlenen aan het financieel beleid van de stichting ter décharge van penningmeester en bestuur.


5. BESTEMMING VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN

Uit het voorgaande is reeds gebleken ter financiering van welk type activiteiten de stichting in het leven is geroepen. Het gaat daarbij uitsluitend om (het bijdragen in) de financiering van maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten ten behoeve van de lokale / regionale en/of (inter-)nationale gemeenschap.