Toespraak Marco Bijl charterfeest

Door: Marco Bijl (voorzitter RC Purmerend-Weidevenne) | 30/01/2010

Een dochter...

Dames en heren. Bijna twee jaar geleden heeft onze moederclub Purmerend-Polderland de beslissing genomen om een ‘dochter’ op te richten. Diana Bakker is aan het oprichtingsproces begonnen met ondersteuning van Pieter Dooper, Kees Rinia en Henk Ubels.

Na enige vertraging in de beginfase werden al snel een aantal nieuwe aspirant leden betrokken met als resultaat dat op 10 november vorig jaar de oprichtingsvergadering heeft plaatsgevonden, wij op 8 januari j.l. van Rotary International formeel toestemming hebben gekregen om toe te treden tot het wereldwijde netwerk van Rotary vrijwilligers en we nu ons charterfeest hebben. Dit had overigens niet kunnen gebeuren zonder de steun van Piet Klok, Arend Sijpestein en Peter Schnell en zijn team van het Europese administratiekantoor bij Rotary International in Zwitserland.

Nou, hiermee is feitelijk alles gezegd en zou de volgende spreker (we hebben er nogal wat) op deze plaats kunnen verschijnen, ware het niet dat een Voorzitter er natuurlijk wat meer van wil maken.

Daarom mijn vraag: Zijn er, met uitzondering van alle Rotarians natuurlijk, mensen in de zaal die niet weten wat Rotary betekent?

We kunnen dus vaststellen dat er mensen zijn die niet weten wat Rotary is en die zich dus ook afvragen waarom het bijzonder is om te behoren tot zo’n serviceclub. Dan is een openingstoespraak dus bij uitstek een gelegenheid om daarover iets te zeggen. En… Rotarians zet u schrap! Voor de andere gasten geldt: verbaas, verwonder en leer!

Willen we bij zo’n club horen?

Vrijdag 11 december vorig jaar waren we met een aantal clubleden wat drinken in De Bonte Koe hier vlakbij op de Koemarkt. Tijdens deze avond kwam toevallig ook het Rotary lidmaatschap ter sprake met een aantal andere gasten. Spontaan werd er gesproken over het imago en kwamen er reacties los waarbij een beeld werd geschetst van sigaren rokende, veelal oudere heren, waarvan je niet weet wat ze doen, maar die wel iets elitairs over zich hebben.

Wij, die vol met plannen en ideeën zaten gingen in het defensief en vertelden dat Rotary International in Nederland de grootste en oudste serviceclub is, met circa 20.000 leden, verdeeld over 500 clubs die zich richten op anderen met als motto: ‘Service above self’. Tja, je zag ze kijken!

En we zeiden dat er grote noden en leed is overal in de wereld, waarvoor er tal van lokale en internationale serviceprojecten bestaan. In het licht van de dramatische gebeurtenissen in Haïti natuurlijk een understatement, maar op 11 december was hier nog geen sprake van! We noemden de bestrijding van analfabetisme, waterprojecten en de ondersteuning van doktoren die belangeloos in Derde Wereldlanden optreden. We vertelden ook dat Rotary international al jaren actief samen werkt met UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie in de strijd tegen polio, waarvoor nog steeds grote bedragen en ondersteuning nodig is om deze ziekte de wereld uit te helpen.

Tja, hoewel na deze toelichting de beeldvorming iets wijzigde, waren er onder ons die zich afvroegen: hebben we er wijs aan gedaan om ons voor een club met een dergelijk imago in te spannen?

Op dinsdag 5 januari werd tijdens onze eerste clubavond in 2010 door een van de leden het artikel in De Telegraaf van 4 januari onder de aandacht gebracht waarin geschreven werd over een woongemeenschap voor oudere Rotarians, dat is op zich al bijzonder, maar uitlegbaar. Maar in het artikel werd ook de indruk gewekt dat Rotarians een apart soort mensen is. En hoewel de reactie van de Gouveneursraad een adequate was, waren er onder ons die dachten: tja, is dat nu een club waar we bij wil horen?

Wij zijn de afgelopen weken nogal druk geweest met de voorbereiding van deze avond. Dat brengt natuurlijk de nodige spanningen met zich mee. Zeker als de communicatie niet gaat zoals verwacht en eerder gemaakte afspraken niet of moeizaam verlopen. Het is aan de opkomst niet te merken en het zal zeker een prachtige avond worden, maar er is er in ieder geval één in de zaal die heeft gedacht: tja, als het zo moet dan is het maar de vraag of je bij zo’n club wil horen!

En alsof het zo gepland is. Gisterochtend een artikel in de Volkskrant waarin het World Economic Forum in Davos beschouwd werd als de meest exclusieve Rotaryclub van de wereld! Er waren er onder ons die vandaag dachten: tja, is dat nu een club waartoe we willen behoren?

‘Omdenken’

Wel dames en heren dan is er gelukkig nog de theorie van het zogenaamde ‘omdenken’. Geen idee? Wel de pessimist denkt dat het glas halfvol is en de optimist denkt dat het half leeg is. Bij omdenken is de gedachte: waar is de kraan? Ons brein heeft namelijk de neiging om zich te focussen op relevante informatie en zich tegelijkertijd af te sluiten voor irrelevante of tegenovergestelde informatie. Wie zich focust op bedreigingen neemt als vanzelf minder kansen en mogelijkheden waar. If you focus on what you left behind, you’ll never see what lies ahead!

Want waarom waren wij ook alweer enthousiast toen ons werd gevraagd om een bijdrage te leveren in de totstandkoming van een nieuwe Rotaryclub in Weidevenne? Omdat het gedachtegoed van Rotary (maar dat geldt in feite ook voor de andere service clubs die vanavond hier aanwezig zijn) primair gebaseerd is om vanuit vriendschap en vertrouwen iets toe te voegen aan een betere wereld, een wereld waarin iedereen in vrede, welvaart en harmonie kan leven. Dat kan als we bereid zijn onszelf ten dienste te stellen van de samenleving en dit praktisch zichtbaar weten te maken. Naast het opzetten van geldinzameling projecten betekent dit ook en vooral het ter beschikking stellen van onze kennis, ervaring en fysieke bijdragen in de vorm van handen uit de mouwen.

Zo waren we ook op 11 december (voorafgaand aan het bezoek aan De Bonte Koe) bij Transportbedrijf Bert Ooms hier in Purmerend. Daar waren zo’n 60 mannen en vrouwen (allemaal mensen van de Rotaryclubs uit de regio) samen kerstpakketten aan het inpakken. Het enthousiasme straalde er vanaf en in nog geen vijf kwartier zijn 350 pakketten ingepakt. Toen dacht een aantal onder ons: tja, dit is dus waarom we bij zo’n club wil horen! In de dagen daarna werden deze pakketten rondgebracht naar mensen die het - naar het oordeel van anderen uit hun directe omgeving - verdienden om een dergelijke attentie te ontvangen. De hartverwarmende en emotionele reacties die we kregen bij de overhandiging maakte dat we dachten: ja, dit is dus waarom we bij zo’n club wil horen!

Een avond als deze heeft natuurlijk een feestelijk karakter, maar het spreekt voor zich dat de dramatische gebeurtenis op Haïti wel voor de nodige relativering in onze voorbereiding heeft gezorgd. Rotary is geen primaire hulporganisatie, maar kent wel een onderdeel Shelterbox die binnen de categorie noodhulp valt. Over de rol en de mogelijkheden die individuele leden en clubs bij een ramp van een dergelijke omvang zouden kunnen spelen is veel discussie mogelijk en de manier waarop er in de afgelopen weken door Rotary International, in Nederland door het Gouveneursberaad, individuele clubs en individuele leden is gereageerd op dat drama maakte dat sommige van ons dachten: ja, dit is dus ook een reden waarom we bij zo’n club willen horen!

Het heeft ons daarnaast doen besluiten om niet af te wijken van ons oorspronkelijke startproject. De huidige maatschappelijke inzichten en persoonlijke situaties zijn er debet aan dat het oprichten van een nieuwe club geen sinecure is. Rotary International is een organisatie waarin veel mogelijk is en die - in de ogen van sommigen misschien wat langzaam - met zijn tijd meegaat.

De oprichter van Rotary International Paul Harris kon in 1905 niet voorzien dat om invulling te kunnen geven aan zijn ideaal, deze tijd andere eisen stelt aan de organisatie van een Rotary Club dan in zijn tijd. Alleen al de veranderende arbeidsethos waarin meer aandacht is voor de balans tussen de uitoefening van het beroep en de privésituatie zorgen voor hoofdbrekens. Worstelen bestaande clubs alleen al om die reden niet met het vinden én binden van nieuwe leden? Daarnaast gaat de ontwikkeling van communicatie via de moderne informatietechnologie ontzettend snel en maakt dat - als het om afstemmingszaken gaat - er een andere manier van met elkaar omgaan is ontstaan. De generaties na ons zullen nog veel meer op een virtuele manier met elkaar omgaan, en los van wat we daar op dit moment van vinden zullen toekomstige clubs hiermee rekening moeten houden en op in moeten spelen.

Wij geloven in samenwerking met de andere Rotary Clubs in de regio. Met zes clubs binnen een relatief kleine regio moeten we toch vaker een vuist kunnen maken en in gezamenlijkheid meer kunnen betekenen dan iedere club voor zich. De eerste contacten met onze moederclub zijn hiervoor al gelegd, maar wat ons betreft nutten we dit nog verder uit! Want was het niet Einstein die zei: “If you always do what you always did, you will always get what you always got?”

Logo toont waar club voor staat

Hoe kunnen we beter uitleg geven aan waar Rotary voor staat dan aan de hand van het door -onze secretaris - Marco Struijlaart ontworpen logo van onze club! De banners staan er natuurlijk niet voor niets, want wij zijn hartstikke trots op dit ontwerp en het gedachtegoed wat hier achter zit.

Basis midden onderaan is het logo van Rotary International, de ronde vorm stelt de gelijkheid van de leden binnen Rotary (Weidevenne) voor. De beide gekromde balkjes staan voor de gespreide armen van de leden en geven aan dat leden openstaan voor de servicedoelstellingen. Aan weerszijden de vlakjes die goede doelen voorstellen. De brug is gebaseerd op de Stokkenbrug (de door architect Jord den Hollander in 2000 ontworpen brug die Weidevenne verbindt met verschillende dijken en poldervelden) waarbij de vier pijlers staan voor de vier avenues of service. De filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gebaseerd: clubservices, vocational services, community services en international services. Het staat tevens symbool voor de zogenaamde 4-way test, dat is de wereldwijde leidraad voor Rotarians in hun zakelijk en beroepsmatig leven:

-

Is het waar?

-

Is het billijk voor alle betrokkenen?

-

Bevordert het onderling vertrouwen ene vriendschap?

-

Komt het alle betrokkenen ten goede?

De gekromde lijn symboliseert het brugvlak wat staat voor het slaan van bruggen én interactie van mensen. De skyline verbindt de nieuwe wijk met de rijke historie van het thans 600 jaar oude Purmerend. Afgebeeld zijn het stadhuis en deze St. Nicolaaskerk als ‘het centrum’ én de moderne architectuur van Weidevenne. Prachtig vindt u niet?

Gebruikelijk is dat clubs voor uitwisselingsdoeleinden een vaantje laten ontwerpen, maar eigenwijs als we zijn - en juist om ons logo op een gepaste manier tot uiting te laten komen - hebben wij gekozen voor een andere tastbare herinnering. Ze zijn in een beperkte oplage beschikbaar, dus we zijn er niet scheutig mee. Zodra we officieel gecharterd zijn zal dit aandenken aan een aantal van u overhandigd worden.

Voedselbank als startproject

Onze club realiseert zich dat we moeten oppassen dat we niet denken dat Nederland alleen uit goed opgeleide en mondige burgers bestaat. Er zijn ook in Nederland en in Purmerend e.o. groepen mensen die zich niet zelf kunnen redden. Zij zijn afhankelijk van de liefdadigheid van anderen, kunnen niet zonder hulp een eigen bestaansrecht opbouwen, niet zonder hulp inburgeren of de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Wij willen dan ook juist hieraan de komende jaren expliciete aandacht aan besteden. Er is daarom als startproject gekozen voor een activiteit ‘dicht bij huis’, namelijk de ondersteuning van de Voedselbank in Purmerend. Wij zullen de komende tijd meer structureel onze energie, middelen én aandacht aan de Voedselbank geven. Zo is er vanwege een pilot met Albert Heijn om ook vers producten te distribueren op korte termijn behoefte aan meer koel- en vriescapaciteit. Wij hopen dan ook dat wij vanavond een aardig bedrag bij elkaar weten te krijgen om hieraan een eerste bijdrage te kunnen geven en de pilot te doen slagen.

Wij vinden het een voorrecht dat wij in staat worden gesteld om deze nieuwe Rotaryclub verder uit te bouwen. Wij zijn inmiddels met een groep van 27 mensen, waarvan vanavond de 25 leden worden gecharterd. De afgelopen weken heeft ieder op haar of zijn eigen manier hard gewerkt om deze avond succesvol te laten verlopen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en continuïteit van onze club. En het past prachtig in ons clubmotto voor dit jaar: met teamwork ertoe doen!

Afsluitend en samenvattend en dat kan in één zin: Purmerend Weidevenne wil een ietwat eigenwijze Rotary Club worden waarbij de leden zijn wie ze zijn, en die vooral iets voor elkaar en anderen willen betekenen!

Ik wens u namens hen een zeer prettige en plezierige avond!