© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

nieuws

1. Inleiding

Als kandidaat-lid van de Rotary Club Rhoon-Barendrecht heten wij je van harte welkom. Wij zullen je met plezier helpen om je zo snel mogelijk thuis te voelen. Ook zullen wij je de nodige relevante informatie geven over de vele facetten van Rotary. Deze introductiebrief is bedoeld als een praktische leidraad op de weg naar het lidmaatschap van Rotary en van onze club. De brief is niet bedoeld om uitgebreide achtergrondinformatie over Rotary te geven, wel zullen we aangeven waar je die informatie kunt vinden.2. Mentor

…………, die jou als kandidaat-lid bij onze club heeft voorgesteld, is graag bereid om op te treden als je ‘mentor’. Hij zal je de nodige informatie geven en je vragen beantwoorden. Ook zijn andere leden van de club natuurlijk bereid om je met raad en daad bij te staan. Wij denken dat je na een jaar voldoende ‘ingeburgerd’ bent in onze club, zodat de mentor dan zijn taak als afgedaan kan beschouwen.


3. Procedure

Nu een aantal leden van onze club persoonlijk kennis met je heeft gemaakt en er een eerste uitwisseling van wederzijdse verwachtingen heeft plaatsgevonden, verduidelijken wij hierna de verdere procedure tot het lidmaatschap.

Je mentor zal je uitnodigen om drie keer een bijeenkomst van de club bij te wonen. Zo kun je kennismaken met de overige leden van onze club en zij kunnen dan ook nader kennis maken met jou. Na deze periode vragen wij je een besluit te nemen over het lidmaatschap van onze club. Sta hierbij wel even stil bij het feit dat je een niet vrijblijvende verplichting aangaat. Je wordt gevraagd je besluit aan de voorzitter van de club kenbaar te maken.

Indien je te kennen geeft lid te willen worden, zal de voorzitter je tijdens de (eerstvolgende) clubavond als nieuw lid installeren en je het Rotary insigne ‘opspelden’. De secretaris meldt je aan als lid bij Rotary International en Rotary Administratie Nederland en zal je tevens voorzien van wat Rotary literatuur. Verder zul je dan via je e-mail de benodigde informatie ontvangen om toegang te krijgen tot diverse Rotary websites.

Je bent dan lid en om je enig idee te geven over wat dat inhoudt, lichten we hier enige onderwerpen nader toe.

4. Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden: de voorzitter, de inkomend voorzitter - het lid dat het komend clubjaar het voorzitterschap zal gaan vervullen -, de oud voorzitter - het lid dat het afgelopen jaar het voorzitterschap heeft vervuld -, de secretaris en de penningmeester. Hieruit kun je opmaken, dat we ieder jaar een andere voorzitter hebben, maar dat we om een soepele overgang te waarborgen de komende en de gaande man een jaar bij het bestuur betrekken. De secretaris en penningmeester bekleden hun functie vanwege continuïteit en ervaring voor een wat langere tijd. Over het algemeen zul je te zijner tijd gevraagd worden één van deze functies voor een bepaalde periode op je te nemen.

Het clubjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Rond 1 juli vindt ieder jaar de officiële bestuursoverdracht plaats.

Het dagelijks bestuur voor het Rotaryjaar 2015-2016 ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Karel van der Woude

Inkomend voorzitter: Nick Ahsman

Oud voorzitter: Jaap Kooimans

Secretaris: Henk Sliedrecht


Penningmeester: Ronald Rutte

Naast het dagelijks bestuur kent onze club nog diverse commissies, die er voor zorgen dat er activiteiten plaatsvinden. Het bestuur deelt jaarlijks naar behoefte de overige leden van de club in bij deze commissies en wijst de voorzitters aan. Het dagelijks bestuur zal ook jou aan één van deze commissies toevoegen. Deelname hieraan bevordert je betrokkenheid bij de club en zo lever je al direct je bijdrage aan de activiteiten van jouw club. De door de voorzitter aangewezen functies kun je in principe niet weigeren. Dit geldt niet voor functies in het dagelijks bestuur. We streven er naar, om iemand voor wat langere tijd in een commissie te laten functioneren voor continuïteit en om leden voor te bereiden op het voorzitterschap van de commissie. De voorzitters van deze commissies vormen samen met het eerdergenoemde leden van het dagelijks bestuur het bestuur van de club.

Het dagelijks bestuur en het bestuur komen een aantal malen per jaar bij elkaar en bespreken dan het reilen en zeilen van onze club. Verslagen van deze bijeenkomsten worden naar alle leden verstuurd en op de website van de club gezet. Overeengekomen acties worden de eerste clubbijeenkomst na de vergadering door de voorzitter besproken.


5. Clubbijeenkomsten

Wij komen als club in principe elke week bij elkaar.

Wanneer

Iedere dinsdagavond van 19.00 tot ca. 21.00 uur.

Wie

De bijeenkomsten zijn voor alle leden. Niet iedereen zal iedere dinsdag aanwezig kunnen zijn, maar wij verwachten van onze leden toch wel een aanwezigheid (‘attendance’) op jaarbasis van minimaal 60%. Soms komen er ook leden van andere Rotaryclubs op bezoek of zijn er gasten op onze uitnodiging aanwezig. Als lid van Rotary kun je ook andere clubs bezoeken, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Dit geldt ook als attendance. Rotary International moedigt zelfs bezoeken aan andere clubs aan en mocht je in de gelegenheid zijn een andere Rotary Club te bezoeken, dan kun je adressen en details bij de secretaris verkrijgen, in het Rotary Jaarboek opzoeken of van de Rotary Website halen.

Afzeggen

Als je niet bij een clubbijeenkomst aanwezig kunt zijn wordt je geacht je vóór 12.00 uur op de ochtend van de desbetreffende dinsdag per e-mail af te melden op afmeldenclubavond@gmail.com (Maarten Rijnveld – Sergeant at arms). Je niet afmelden brengt de verplichting tot het betalen van de maaltijd met zich mee.

Waar

Kasteel van Rhoon

Dorpsdijk 63

3161 KD Rhoon

Telefoon : 010 - 501 88 96
Fax : 010 - 506 72 59
Internet : http://www.hetkasteelvanrhoon.nl

E-mail : info@hetkasteelvanrhoon.nl

Hoe

We verzamelen iedere dinsdag zo rond 19.00 uur in het Kasteel van Rhoon. De mogelijkheid bestaat om dan een drankje te nemen. Dit gebeurt, evenals het eten, op eigen kosten. Om ca. 19.30 uur gaan wij aan tafel. Vervolgens zal de Voorzitter de bijeenkomst openen. Hij zal hierbij eerst mededelingen doen over de club en mogelijk zaken die spelen bij Rotary. Vervolgens krijgen de aanwezige leden in de zogenaamde rondvraag de mogelijkheid iets mee te delen over zichzelf, over hun baan of beroep of over iets in het belang van de club of van Rotary. Gedurende de vergadering eten we met elkaar. Direct na het hoofdgerecht introduceert de voorzitter de spreker, die ongeveer drie kwartier de tijd krijgt voor zijn voordracht.

Om ca. 21.00 uur sluit de Voorzitter de bijeenkomst en gaat iedereen weer zijns weegs of naar de bar van het Kasteel of naar huis.In principe hebben wij iedere bijeenkomst een spreker. De sprekers kunnen zowel ‘van buiten’ als ‘van binnen’ de club komen.

De sprekers van buiten praten over actuele maatschappelijke onderwerpen of onderwerpen, die met hun beroep te maken hebben. De sprekers uit eigen kring spreken over hun beroep - het ‘beroepspraatje’ - of over zichzelf of over zaken, die een grote invloed op hun leven hebben gehad - het ‘levensbericht’ - of over andere zaken, waarin zij zijn geïnteresseerd.

Verder worden er bijeenkomsten gereserveerd voor ‘clubzaken’ en af en toe voor een discussie met de leden over een actueel onderwerp.


6. Commissies

Rotary is een serviceclub. Dit wil zeggen dat de leden van Rotary hun medemensen vanuit hun beroepsuitoefening op verschillende wijzen steunen, zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke mening. Het gaat bij Rotary om een levenshouding, kameraadschap (‘fellowship’) en het bevorderen van internationaal begrip. Rotary tracht deze idealen te verwezenlijken via de vier zogeheten ‘Avenues’.

Club Service

Dit zijn de activiteiten, die binnen de club de vriendschap tussen de leden onderling moeten bevorderen. Onmisbaar daarvoor is een goede attendance. Regelmatige deelname bevordert de kameraadschap en dat is toch de hoeksteen van Rotary.

Vocational Service

Dit zijn de activiteiten, die het dienstbaarheidideaal bij ieder lid in en door zijn ambt, beroep of andere werkzaamheden moeten bevorderen. Deze activiteiten zullen verder bijdragen aan het stimuleren van ethische beginselen bij de uitoefening van het beroep en het uitdragen hiervan in de directe omgeving, waarbij we de maatschappelijke problematiek in de club voelbaar maken.

Community Service

Dit zijn de activiteiten, die het bedienen van de plaatselijke gemeenschap, mogelijk samen met andere (service)organisaties, bevorderen. Rotary fungeert hierbij over het algemeen als lokale initiator, stimulator en monitor. Is een project eenmaal gestart, dan wordt de uitvoering zo veel mogelijk aan andere instanties overgelaten.

International Service

Dit zijn de activiteiten, die het internationale begrip bevorderen. Daarom dragen we bij aan de Rotary Foundation en participeren van tijd tot tijd actief in programma’s gericht op (internationale) jeugd. Verder dragen we regelmatig met financiële en inhoudelijke steun bij aan projecten in ontwikkelingslanden; dit al dan niet in samenwerking met een lokale Rotary Club.

7. Contributie

De contributiebijdrage valt uiteen in twee delen. Allereerst is er de contributie van de club zelf. Hieruit worden de clubactiviteiten betaald, waaronder het lidmaatschap van Rotary International.

Daarnaast is er een vrijwillige bijdrage aan de Stichting Community Service RC Rhoon-Barendrecht. Daaruit worden door de club nuttig en nodig bevonden projecten ondersteund. Deze laatste bijdrage is fiscaal aftrekbaar. De penningmeester kan je hier nader over informeren.

De bijdragen voor het jaar 2013-2014 zijn als volgt:

·

Clubcontributie € 210,00

·

Entreegeld voor nieuwe leden € 200,00

·

Vrijwillige bijdrage Stichting ca. € 150,00

Bij tussentijdse toetreding wordt je naar rato belast, vanaf het begin van de maand van toetreden.

Wijze van betaling

·

Contributie

Hiervoor ontvang je jaarlijks een rekening van de penningmeester met het verzoek het bedrag op korte termijn over te maken op bankrekening 50.27.07.402 t.n.v. Rotary Club Rhoon-Barendrecht te Rotterdam

·

Vrijwillige bijdrage

Je vrijwillige bijdrage aan de Stichting graag aan het begin van het kalenderjaar storten op bankrekening 50.50.19.604 t.n.v. Stichting Community Service RC Rhoon-Barendrecht te Rhoon8. Overige activiteiten

Naast de wekelijkse bijeenkomst in het Kasteel van Rhoon kent onze club nog een aantal andere activiteiten. Hieronder volgen de belangrijkste:

Partneravond

Dit is een avond waarop ook onze partners van harte welkom zijn. Wij organiseren zo’n partneravond in principe een aantal malen per jaar. Soms is dat in het Kasteel van Rhoon, maar vaak ook elders. Het zijn meestal avondbijeenkomsten, die zo rond 18.00 uur beginnen en om en nabij 22.30 uur eindigen. Gezien deze tijden eten we ook met elkaar. We zorgen dan voor een speciaal programma, dat ook voor de partners interessant kan zijn. Bovendien hebben onze partners zo de gelegenheid om de mede-Rotarians en hun partners (beter) te leren kennen of oude banden te verstevigen.

De Nieuwjaarsbijeenkomst is de enige vaste partnerbijeenkomst in het jaar.

Bedrijfsbezoek

Dit is een clubbijeenkomst waarop we een bedrijf of instelling met interessante of leerzame activiteiten bezoeken. Veelal wordt de toelichting op de activiteiten gevolgd door een rondleiding. Soms eten we een hapje bij het desbetreffende bedrijf, maar anders gebeurt dit in een etablissement in de buurt.

Herenweekend

Dit is een clubactiviteit waarbij de clubleden één of meerdere dagen op stap gaan en gezamenlijk een aantal activiteiten ontwikkelen in het kader van Fellowship.

Bezoek andere RC

Ongeveer één keer per jaar gaan wij op bezoek bij een andere Rotaryclub in de regio of komt een dergelijke club bij ons op bezoek in het Kasteel.

Wilgen knotten

Op twee zaterdagochtenden in de maand maart wordt van de leden verwacht dat ze zich inzetten voor onderhoudswerkzaamheden in de Rhoonse grienden, in een gebied dat Klein Profijt wordt genoemd. Deze grienden zijn in bezit van de stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Het knotten van de uitgeschoten wilgen gebeurt onder deskundige leiding.


Districtsconferentie

Dit is een jaarlijkse samenkomst van de Rotary Clubs van ons district. Eén van de clubs in het district organiseert deze conferentie en ook hier heeft de samenkomst een thema. Tijdens deze districtconferentie kun je leden van andere Rotary Clubs ontmoeten.

Bezoek Gouverneur

Dit is een jaarlijks bezoek van ‘onze’ gouverneur aan de club tijdens een gewone bijeenkomst op de dinsdagavond. De Rotary Clubs binnen Rotary International zijn ingedeeld in districten. Zo valt onze club binnen het district 1600. De gouverneur vertegenwoordigt het district en de clubs binnen dat district. Zo treedt hij op als schakel tussen de clubs van het district en Rotary International. Ook opereert hij als raadsman in Rotaryzaken. De gouverneur wordt voorgedragen door één van de Rotary Clubs binnen het district, gekozen door die clubs en voor een jaar benoemd door Rotary International. Tijdens zijn jaarlijkse bezoek aan onze club bespreekt hij eerst onze plannen voor het komende jaar met het bestuur en vervolgens zal hij de leden van de club iets over zichzelf en over zijn plannen voor het komende jaar vertellen.

9. Overige informatie

Naast deze introductiebrief zijn er verschillende bronnen waaruit je informatie over Rotary kunt putten:

‘Wat is Rotary?’ (editie januari 2007)

Dit is een boekje dat de Stichting Rotary Administratie Nederland uitgeeft. Je kunt dit verkrijgen bij de secretaris.

Stichting Rotary Administratie Nederland
Amstel 266

1017 AM AMSTERDAM

Tel 020 – 623 24 05

Fax 020 – 622 76 42

Mail info@rotarynederland.nl

Rotary International Website (www.rotary.org)

Dit is de website van Rotary International. Hier kun je uitgebreide informatie vinden over deze organisatie en haar activiteiten.

Nederlandse Rotary Website (www.rotary.nl)

Dit is de website van Rotary Nederland. Hier kun je informatie vinden over de Nederlandse districten in Nederland. Je kunt hier ‘doorklikken’ naar de website van ons district (D-1600) en die van onze club. Er is een openbaar gedeelte en een beveiligd gedeelte alleen voor leden. Via de webmaster van Rotary kun je voor het beveiligde deel een gebruikersnaam en een wachtwoord aanvragen.

Website Rotary District 1600 (www.rotary.nl/d1600/)

Dit is de website die specifiek gericht is op informatie van en voor het District-1600

Website RC Rhoon-Barendrecht (www.rotary.nl/rhoonbarendrecht/)

Dit is onze eigen website met alle informatie over onze club. Er is een openbaar gedeelte en een beveiligd gedeelte alleen toegankelijk voor leden. In dat gedeelte vind je de weekberichten, ledenlijst, programma etc.

Fact Sheets

Dit zijn korte documenten met informatie voor leden, besturen en functionarissen. Je kunt ze vinden op de website van Rotary Nederland onder ‘Documenten’. Voor het bekijken van deze ‘fact sheets’ heb je wel de eerder genoemde inloggegevens nodig.

Vademecum

Dit is een verzameling van begrippen en afkortingen, die je binnen Rotary kunt tegenkomen. Ook dit vademecum kun je vinden op de website van Rotary Nederland onder ‘Documenten’.

10. Tot slot

We wensen jou, als je eenmaal voor het lidmaatschap van de Rotary Club Rhoon-Barendrecht hebt gekozen, een aangename en genoeglijke tijd toe met veel plezier en vriendschap.