© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Anbi

STICHTING SOCIAAL FONDS VAN DE ROTARYCLUB VELDHOVEN

Als serviceclub heeft Rotaryclub Veldhoven voor het steunen van goede doelen op 20 augustus 1981 een aparte stichting in het leven geroepen: Stichting Sociaal Fonds van de Rotaryclub Veldhoven, statutair gevestigd te Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
Deze stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt gefinancierd vanuit giften.
ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een onafhankelijk bestuur beslist over de aanwending van de financiële middelen.

41088964.


Naam van de instelling:
Stichting Sociaal Fonds van de Rotaryclub Veldhoven


Boekjaar:
1 juli 2020- 30 juni 2021

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):

8099 96 571

download het jaarverslag over 2020-2021

Postadres:
Geenhovensedreef 64, 5552 BE Valkenswaard

Download het jaarverslag 1 juli 2020- 30 juni 2021

Beschrijving van de doelstelling:
1 Steun te verlenen aan de wereldwijde Rotary-actie ter immunisatie van zwakke kinderen in de wereld tegen poliomyelites en andere ziekten.
2 Steun verlenen, zowel nationaal als internationaal, op sociaal, medisch en cultureel gebied.
3 Al hetgeen wat met het onder 1 en 2 vermelde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden binnen de Rotary Club Veldhoven en daar buiten door het voeren van activiteiten in de ruimste zin des woords. Het beheer van het vermogen van de stichting is zodanig dat aan doelen toegezegde bijdragen kunnen worden verricht. Het vermogen wordt hoofdzakelijk aangewend conform de doelstelling. Het vermogen wordt niet speculatief ingezet.