© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Informatie voor kandidaten

Hoe doe je mee?

·

Kijk eerst op de volgende pagina’s. Lees wat voorgangers schrijven onder verhalen/stories, Praat met voorgangers!

·

Verdiep je in de mogelijke bestemmingen. (Zie bestemmingen)

·

Bezoek de voorlichtingdag in september (zie agenda)

·

Neem contact op met de club jeugd commissaris (CJC) van de plaatselijke Rotary Club. Of bel met de Rotary Administratie in Nederland (020-6227642) voor een adres.

·

Download het aanmeldingsformulier voor selectie (zie formulieren). Vul het in samen met de CJC.

·

Je kunt worden uitgenodigd voor de regionale selectie en/of voor de landelijke selectie.

·

Bereid je voor op de selectie bijeenkomsten.

NB: Aanmeldingen die niet via de CJC van een Rotaryclub zijn gegaan worden niet in behandeling genomen.

Waarom?

De Internationale organisatie van Rotary service clubs voert dit programma uit met de stellige overtuiging dat meer begrip van andere culturen en leefgewoonten de kans op vrede kan vergroten. (zie PDF YEP)

Voor wie?

Het programma staat open voor jongelui van ca 15-18 jaar van alle vormen van onderwijs die in staat worden geacht hun leeftijdsgenoten te kunnen vertegenwoordigen in een ander land. Er worden algemene eisen aan je gesteld die je kan nalezen in het Engels (zie Rules)

Is er verschil met toeristisch bezoek?

Ja! Als rugzak-toerist zal je meer landen kunnen bereizen, ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je hoeft je niet aan te passen, als je maar binnen de plaatselijke wetten blijft. Je ziet veel meer, maar je hebt niet die ervaring die je als lid van een gezin krijgt. Je zult in het algemeen de taal niet leren en je zal niet meegevraagd worden naar de lokale feesten en gebeurtenissen. Kortom je zal minder deel worden van het bezochte land en zijn bewoners.

Wat kost het?

Kijk op de vorige pagina.

Selectie?

Tijdens de selectie wordt gelet op: sociale- en taal-vaardigheid, op stabiliteit, op inlevingsvermogen en op de reacties op de voorgelegde situaties. Algemene belangstelling en kennis van ons eigen land zijn uiteraard ook elementen die een rol spelen. Je leeftijd en je opleiding wordt daarbij natuurlijk betrokken. Deze eigenschappen en vaardigheden worden ‘getest’ in interviews en in groepsopdrachten.

De selectie wordt gehouden in november in Nieuwegein (zie voor datum in de Agenda).

Door de selectie en dan?

Omdat het een uitwisselings programma is zijn we voor uitzending afhankelijk van de bereidheid van Rotary clubs in Nederland om een jongere uit het buitenland een jaar hier te ontvangen. Daarvoor moet die club o.a. drie of vier gastgezinnen hebben en een school vinden die onze gast wil opnemen. Als we een retour-club voor je hebben krijg je bericht dat je het Internationale Application form (zie formulieren) kan invullen. In het buitenland moeten ze natuurlijk op dezelfde manier die bereidheid hebben om jou te ontvangen. Je Application form is daarvoor je visitekaartje. Vul het eerlijk en volledig in. Het kan dus zijn dat je heel goed aan onze eisen voldoet maar dat we je toch niet kunnen uitzenden…….

Na de selectie organiseren we een orientatieweekend (zie voor data de agenda) Na dat weekend willen we je definitieve landenkeuze weten.

Kan je zelf je bestemming kiezen?

Ja en Nee. We houden zoveel als mogelijk rekening met je landenvoorkeur maar we zijn ook gebonden aan afspraken met onze buitenlandse contacten en we willen ook in Nederland een gemengde populatie gasten hebben. Dus daarom zullen we wellicht aan je vragen om andere landen in overweging te nemen dan je op je voorkeurslijstje hebt staan.

Wat staat je te wachten?

·

Je gaat naar een high-school of een andere vorm van onderwijs waar je leeftijd-genoten ontmoet. Je zal de plaatselijke taal moeten leren om het onderwijs te kunnen volgen en om vrienden te krijgen. Afhankelijk van je eigen capaciteiten, belangstelling en inzet kan je misschien vrijwilligerswerk doen of een stukje van een beroepsopleiding volgen.

·

Je bent lid van het gezin en deelt met dat gezin alle lief en leed. Om zogoed mogelijk te weten te komen hoe de regels in je gastgezin zijn is er een suggestie voor een vragenlijst gemaakt die je in een van de eerste dagen met je host-parents moet bespreken. (Zie voorbeeld vragen in gastgezin)

·

De plaatselijke Rotaryclub behoort zich om je te bekommeren en je te betrekken in alle mogelijke activiteiten. Zeg nooit nee, die activiteiten hebben prioriteit.

·

De plaatselijke Rotary-organisatie (district) draagt de verantwoordelijkheid voor je en daarom moet je je aanpassen aan de door die organisatie opgelegde regels. Die regels hebben meestal te maken met je eigen veiligheid.

·

De Rotary-organisatie organiseert in het algemeen een aantal weekenden en trips waarop je de andere jaar-studenten leert kennen.

·

Er wordt van je verwacht je aan te passen aan de gewoonten in het land en niet bij alles te vergelijken met wat je gewend bent. “Er is geen beter of slechter er is veel anders.”

Wat leer je?

Schoolkennis verwerven is niet het primaire doel. Je mag dan ook niet rekenen op het halen van een diploma of het krijgen van vrijstellingen als je weer in Nederland bent. Voorgangers in dit programma hebben opgeschreven wat ze ontwikkelden:

·

aanpassingsvermogen

·

flexibiliteit

·

geduld

·

zelfstandigheid

·

vaardigheid in werkindelen en plannen

·

durf om zich zelf te presenteren

·

vaardigheid in onderhandelen

En, wat ze er vooral aan over hielden: internationale vriendschappen en liefde voor het gastland. Je wordt natuurlijk lid van Rotex (ex jaarstudenten, zie links)

Moet je de taal al spreken?

Het programma gaat ervan uit dat er een minimale mogelijkheid voor communicatie mogelijk is. Vaak zal dat in het Engels kunnen. Maar in vele landen spreekt men zeer weinig Engels. Het is daarom zeker gewenst dat je wat voorbereidingen aan de taal doet. Dat is niet alleen voor jezelf prettig maar het wordt in je gastland ook heel erg gewaardeerd. Er zijn veel talen-programma’s op Cdrom te koop waarmee je een kleine woordenschat kan aanleggen (zie links). De ervaring leert dat je na zo’n 5 maanden redelijk verstaat wat er gezegd wordt en van lieverlee gaat meespreken.

Samenvatting van de procedure en hoe verder?

·

Contact met sponsor-club zoeken, gesprek met clubjeugdcommissaris (CJC) en eerste stap in de selectie. De CJC levert uiterlijk 30 september het formulier in bij de RJC

·

Bezoek voorlichtingsdag medio september in Nieuwegein

·

Eventueel regionale selectie. Daarvan krijg je bericht via de CJC

·

Landelijke selectie in november (zie Agenda)

·

Wachten op selectie-uitslag en bericht van mogelijke uitwisseling.

·

Orientatieweekend met daarbij overleg over bestemming (zie Agenda)

·

Invullen International Application form en insturen aan landencoördinator/begeleider uitzending (zie contact)

·

Verplicht bezoek voorlichtingsdag eerste zaterdag april in Nieuwegein

·

Wachten op bericht uit het district van bestemming, ontvangst guaranteeform, regeling inentingen, visa, vluchtboeking in overleg met je toekomstige gast-familie

·

Verplicht bezoek aan voorlichtingsdag begin juni.

·

Afwerken van checklist: o.a. Voorbereiding van praatjes over je eigen land en studeren over je land van bestemming, eenvoudige zinnen in de vreemde taal leren. Insturen van je checklist aan de begeleider uitzending

In het buitenland en daarna?

·

In het buitenland val je onder de algemene regels van Rotary Youth Exchange en de specifieke van het land/district. Je ouders dragen als het ware hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de in de regels genoemde punten over aan je gastouders en de club.

·

Via email houd je contact met je begeleider en in geval van probleem is hij of zij je eerste aanspreekpunt in Nederland. Je vult tenminste eens per twee maanden het bimonthly rapport in en stuurt dat aan je begeleider.

·

Aan het eind van het uitwisselings-jaar vul je het evaluatie formulier in dat je wordt toegestuurd. Je krijgt dan ook te horen wanneer de zgn “debriefing” zal worden gehouden. Je bent verplicht daarbij aanwezig te zijn.

·

Ook voor de medio september te houden voorlichting doen we graag een beroep op meerdere van jullie omdat je als ervaringsdeskundige de beste inlichtingen kan geven.

Andere uitwisselings organisaties?

Er zijn meerdere organisaties die je kunnen helpen als je kiest voor een jaar in gezin(nen) en school. Oriënteer je ook daar, onze capaciteit is beperkt (Zie Links).