Over het district

Inleiding

District 1570 heeft als belangrijkste functie de 75 Rotaryclubs in ons gebied te ondersteunen en services te verlenen. Tevens vervult het district en de districtsorganisatie een verbindende schakel tussen het district en Rotary International. Dat gebeurt onder meer door het overbrengen van informatie over Rotary in het algemenen, door het geven van adviezen, door clubs met elkaar in verbinding te brengen, door trainingen aan te bieden om kennis en vaardigheden in Rotaryverband te vergroten en door het coördineren van programma’s van Rotary International en de Rotary Foundation. Het district heeft een meerjaren-districtsbeleidsplan, Agenda 2020. Het dient als zichtbare leidraad voor de Gouverneur en de clubs en geeft richting bij de uitvoering van hun (jaar)plannen.

Rotary International bestaat wereldwijd uit 1,2 miljoen leden, die lid zijn van 34.000 Rotaryclubs, verdeeld over 200 landen. Er zijn 530 Rotarydistricten. Nederland heeft 7 districten. Landelijk zijn er zo’n 500 clubs met 19.000 leden. Ons district telt 2660 leden.

District 1570 bevindt zich in het hart van Nederland. Globaal bestrijkt het de Provincie Utrecht, met gebiedsoverschrijdingen naar Zuid Holland, Noord Holland, Gelderland en Flevoland. District 1570 heeft een samenwerkingsverband met de 6 andere Nederlandse districten. Het gezamenlijk ondersteuningsbureau, Rotary Administratie Nederland (RAN), verricht diensten en services voor de districten gezamenlijk.

Districtsorganisatie

De Gouverneur (DG) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de districtsorganisatie. Elk jaar wordt een nieuwe Gouverneur benoemd. Deze wordt in zijn werk bijgestaan door de Assistent- Gouverneurs (AG) en hun secretarissen, die elk aanspreekpunt zijn voor de clubs in hun regio. Zij onderhouden de contacten met de clubs enerzijds en anderzijds zorgen zij voor de verbindingen met functionarissen en commissies in het district. Ons district heeft 5 regio’s (zie kaartje met regio-indeling).

De districtscommissies en districtsfunctionarissen verlenen diensten en services aan de clubs. De leden van de commissies en de functionarissen zijn ervaren Rotarians, die met hun expertise de clubactiviteiten kunnen ondersteunen en/of taken vervullen binnen ons district.

Commissies en functionarissen

Hieronder volgt een opsomming van de commissies en functionarissen in ons district.

Districtsstaf

De Districtsstaf is het bestuurlijk orgaan van District 1570, onder voorzitterschap en met eindverantwoordelijkheid van de District-Gouverneur. De staf bestaat verder uit de Immediate Past District Governor IPDG, de District Governor Elect DGE en de District Governor Nomine DGN. De Districtsecretaris ondersteunt de staf met secretariaatswerkzaamheden.

Assistent-Gouverneurs

De Assistent-Gouverneurs (AG’s) organiseren jaarlijks een aantal bijeenkomsten voor clubfunctionarissen van hun Regio voor inhoudelijk uitwisseling m.b.t. Rotary International en district aangelegenheden en om het netwerken en de samenwerking onderling te bevorderen. Zij werken met de Gouverneur aan de organisatie van het district en de regio’s.

Regiosecretarissen

De Regiosecretarissen ondersteunen de AG’s en zijn aanspreekpunt voor de clubs in de betreffende regio.

Advies- en Keuzecommissie

De commissie selecteert de nieuwe gouverneur en adviseert de zittende Gouverneur gevraagd en ongevraagd bij diens werk.

District-Financiële commissie (DFC)

De commissie verifieert de financiële realisatie van de afgelopen Rotaryjaar en adviseert t.a.v. de Districtsbegroting van het komende jaar.

Ledencommissie (DLC)

De commissie onderzoekt de mogelijkheid tot groei van clubs, het behoud van leden, de oprichting van nieuwe clubs en adviseert de District Gouverneur in deze. De commissie organiseert jaarlijks het Seminar voor nieuwe leden.

District-Communicatiecommissie (DCC)

De commissie ontwikkelt Communicatie-, PR- en mediabeleid, adviseert de Gouverneur in deze, adviseert de organen, functionarissen en clubs in het district op het gebied van PR en Communicatie.

De DCC organiseert workshops en bijeenkomsten voor clubwebmasters en PR-commissarissen en adviseert in het gebruik van (social) media.

Binnen de commissie is het ‘Webteam’ verantwoordelijk voor het onderhoud en het actueel houden van de districtsite.

De districtredacteur verzorgt artikelen voor de districtssite, het Rotary Magazine en de landelijke website.

Commissie Rotary Foundation en World Community Service

De Rotary Foundation Commissie (DRFC) is een uitvoerend orgaan van The Rotary Foundation(TRF). Zij promoot en ondersteunt RI in het vervullen van de algemene en specifieke Rotary doelstellingen. Daartoe vervult zij een bemiddelings- en gidsfunctie tussen RI en de clubs in District 1570. Het kweken van wereldwijd wederzijds begrip en vrede door middel van lokale, nationale en internationale humanitaire, onderwijskundige en culturele programma’s die vaak ook ten dienste staan van jongeren die hun kennis en ervaring willen vergroten in het buitenland is de kern van de TRF. Jaarlijks wordt een District Foundation seminar georganiseerd.

Vocational Training Teams (VTT)

De commissie VTT maakt deel uit van de DRFC.

Waterplatform

Het Waterplatform stimuleert en ondersteunt clubs bij projecten op het gebied van Water en Sanitatie en levert bijdrage aan opschaling van projecten naar landelijk en internationaal niveau. Organiseert jaarlijks een Districtsseminar.

Commissie Vocational Service

Vocational Service stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaring opgedaan in het beroep en andere werkzaamheden van Rotaryleden. Zij ondersteunt het district en de clubs en organiseert eens per jaar een Districtsseminar.

Rotary Youth Leadership Academy (RYLA)

De RYLA commissie organiseert met professionele ondersteuning van Rotarians jaarlijks een weekend voor jongeren om professionaliteit en leiderschap van jongeren en jong volwassenen te ontwikkelen en te versterken.

Commissie Youth Service (DYS)

De District Youth Service (DYS) promoot, stimuleert en ondersteunt clubs in het district m.b.t. jeugdprogramma’s, contacten met Rotaract en het oprichten en in stand houden van Interact clubs. De DYS heeft Regionale jeugdcommissarissen aangewezen die intermediair zijn naar de clubs. Jaarlijks wordt een DYS seminar georganiseerd.

Gelieerd aan de DYS zijn de volgende functionarissen:

Alumnicommissie

De District Alumni Commissie coördineert het netwerk van jongeren die hebben deelgenomen aan een Rotary-activiteit.

Coördinator New Generation Exchange

De NGE coördinator is contactpersoon voor jongeren die hebben deelgenomen aan een internationale uitwisselingsactiviteit van Rotary

Rotaractadviseur

De Rotaract adviseur is contactpersoon voor de Rotaractclubs in ons district. Jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar kunnen lid worden van deze service organisatie van Rotary.

Interactadviseur

De Interactadviseur stimuleert de oprichting van Interactclubs. Dit zijn jongeren serviceclubs voor de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

Contactpersoon Past-Rotarians

De Past-Rotarians contactpersoon is aanspreekpunt voor de Past-Rotarian organisatie in ons district.

Internationale Zaken

De functionaris Internationale Zaken stimuleert en is aanspreekpunt voor internationale samenwerking binnen Rotary.

Rotary Friendship Exchange

DRFE bevordert vriendschappelijke uitwisselingen tussen Rotarians uit verschillende landen. Friendship Exchange functioneert onafhankelijk van de Districtsorganisatie.

Districtstrainer

De Districtstrainer ondersteunt de DGE bij de training van inkomend voorzitters (prePETS en PETS) en ondersteunt desgewenst andere trainingsprogramma’s georganiseerd door clubs of in het District.

Rotary Leadership Institute

Het RLI is een landelijke stichting, die per district een trainingsprogramma aanbiedt voor Rotarians die hun kennis t.a.v. Rotary willen vergroten.

Districtsbijeenkomsten en -vergaderingen.

In ons district worden diverse district bijeenkomsten en vergaderingen georganiseerd.

Voor de Rotaryclubs van belang:

District Assembly

Jaarlijkse vergadering uitgeschreven door de Gouverneur voor alle Rotarians in het district. Hier wordt het (bestuurlijk) beleid voor het komend jaar door de Inkomend Gouverneur (DGE) toegelicht en legt de Gouverneur van het afgelopen jaar (IPDG) (financiële) verantwoording af. Om praktische redenen gaat deze vergadering vooraf aan de PETS.

President Elect Training Seminar (PETS)

Deze uitwisseling- en studiedag wordt aan het begin van het kalenderjaar georganiseerd door de Inkomend Gouverneur ten behoeve van de inkomend voorzitters en andere functionarissen van Rotaryclubs. Voorafgaand aan de PETS wordt in het najaar de Pre-PETS voor inkomend clubvoorzitters georganiseerd.

Districtsconferentie (DISCON)

De Gouverneur organiseert samen met zijn club de District Conferentie, een bijeenkomst in het voorjaar voor alle Rotarians uit het district. Er wordt een actueel Rotary thema behandeld en uitgediept en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Regionaal Bestuurscontact (RBC)

Assistent Gouverneurs organiseren tweemaal per jaar het Regionaal Bestuurs Contact (RBC). De besturen van de clubs uit de betreffende regio ontmoeten elkaar om gezamenlijke thema’s en club overstijgende onderwerpen te bespreken. Veelal in bijzijn en met ondersteuning van districtscommissies en districtsfunctionarissen.

Seminars

Jaarlijks organiseren de districtscommissies Vocational Waterplatform, Youth Services, (Nieuwe)Leden en District Rotary Foundation een seminar. Aan de hand van een of meerdere thema’s wordt een onderwerp uitgediept. Er is gelegenheid voor vragen en informatie-uitwisseling en functionarissen en clubleden kunnen elkaar als gelijkgestemden ontmoeten.

Communicatie en media

In ons district kennen we de volgende (digitale) media c.q. communicatiemiddelen:

LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. Klik op de logo’s onderaan deze pagina.