© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Algemene informatie 2019-2020

Stichting Community Service Rotary Club Deventer

Algemene informatie

De stichting is ANBI geregistreerd.

Gegevens:

Stichting Community Service Rotary Club Deventer

 

Penningmeester Rotary Club Deventer:

Lammersweg 11

7418 GC Deventer

 

 

Overige gegevens:

Kamer van Koophandel nummer

RSIN (fiscaal nummer)

Bankrekening

E-mail

41244192

8167.90.929

IBAN NL61 RABO 0377 7303 43

rotaryclubdeventer@gmail.com

 

Bestuurssamenstelling

In artikel 6 van de statuten is vastgelegd:

Het bestuur van de stichting bestaat uit de leden van de Community-Service Commissie van de Rotary Club Deventer.

 

Het bestuur wordt in het Rotary jaar 2019-2020 vertegenwoordigd door het bestuur van Rotary Club Deventer:

Ynte Schukken, voorzitter

Aleid Meulenhoff, secretaris

Victor Miedendorp de Bie, penningmeester

 

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is als volgt in de statuten vastgelegd:

Artikel 2: De stichting beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary, speciaal voor zover deze betrekking hebben op de dienst aan de gemeenschap.

Artikel 3: De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van materiële steun in de vorm van giften (in geld of in natura) of in de vorm van geldleningen voor charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut.

 

Beloningsbeleid

Artikel 5 van de statuten luidt als volgt: De stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichters of aan leden van de bij Rotary International aangesloten Rotary clubs. Uitkeringen aan anderen dan genoemde oprichters en leden mogen alleen plaatsvinden indien de uitkeringen een ideële, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of sociale strekking hebben. Voor het doen van uitkeringen behoeft het bestuur de goedkeuring van het bestuur van Rotary Club Deventer.

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd.

 

Beleidsplan

Voor het jaar 2019-2020 worden middelen verkregen uit:

-

donaties van leden van Rotary Club Deventer

-

opbrengst van de te organiseren Rally Miglia Daventria op zaterdag 30 mei 2020. Zie ook www.migliadaventria.nl

-

opbrengst van Deventer boekenmarkt in augustus 2019

-

nog op te zetten fundraisingprojecten

De verkregen middelen worden aangewend voor projecten. De projecten voor 2019-2020 zijn nog niet vastgesteld, m.u.v.. de boekmarkt opbrengst die gaat in 2019 naar Stichting M4M.

Belangrijk om te vermelden is dat de opbrengsten voor 100% worden besteed aan projecten.

 

Verslag activiteiten

In het jaarverslag is opgenomen aan welke projecten de verkregen middelen zijn besteed.

 

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn als pdf document bijgevoegd.