STICHTING ROTARY EN SAMENLEVING

Algemene gegevens

Rsin / fiscaal nummer

8135.33.570

Kamer van Koophandel

41019976

Contact

De Scheper 5

7841 GJ SLEEN

Onbezoldigde bestuurders

·

Voorzitter, mr. W.H. Bussink, (21-10-1960), miv 1-07-2014, gezamenlijk bevoegd.

·

Secretaris, dhr. K. Koopstra, (24-09-1964), miv 1-07-2014, gezamenlijk bevoegd.

·

Penningmeester, mr. W.A. Hartman, (29-07-1971), miv 30-12-2015, gezamenlijk bevoegd.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het ontwikkelen en bevorderen van activiteiten ter verbetering van de levensomstandigheden van mensen die zulks nodig hebben, het daartoe bijeenbrengen van gelden en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Algemene uitgangspunten

·

Eén van de doelstellingen van Stichting Rotary en Samenleving is het opsporen van noden en gebreken in de samenleving, nationaal en internationaal, en door middel van fondswerving projecten realiseren waarmee deze noden verlicht of bestreden kunnen worden.

·

De gebieden waarbinnen gewerkt wordt variëren van gezondheidszorg, hulp aan onderontwikkelde of achtergebleven gebieden, hulp na rampen, tot het bevorderen van geletterdheid en onderwijs, in ruime zin.

·

De fondsen van de Stichting zijn afkomstig uit een jaarlijkse bijdrage van de leden van Rotaryclub Emmen ‘t Loo en uit de opbrengsten van Fundraising door de leden van deze Rotaryclub.

·

Daarnaast kunnen derden (particulieren of sponsoren) schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten aan de Stichting verstrekken.

Procedures

·

De Commissie Community Service van de Rotaryclub Emmen ’t Loo selecteert een aantal “Goede Doelen” die door deze Commissie en door de leden van de club zijn aangebracht.

·

De Commissie toetst deze doelen aan hun bestemming: er dient humanitaire hulp gegeven te worden, zonder enige commerciële belang.

·

De hieruit geselecteerde doelen worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Rotary en Samenleving, dat vervolgens een besluit neemt over de doelen die in aanmerking komen voor een bijdrage.

·

Na uitvoering en betaling van fondsen aan één van de “Goede Doelen” zijn alle bestedingen vastgelegd in de boekhouding van de penningmeester van Stichting Rotary en Samenleving .

Beleidsplan 2018-2019

Op voordracht van (Commissie Community Service van de) Rotaryclub Emmen ’t Loo heeft het bestuur van Stichting Rotary en samenleving de volgende bestedingsdoelen geselecteerd:

·

Sinterklaasproject: het verzorgen van presentjes voor kinderen die anders geen Sinterklaasfeest mee zouden maken;

·

Realisering van micro-projecten in Burundi (in samenwerking met de Rotaryclub Greven);

·

Realiseren kerstboom in Emmen;

·

Daarnaast wordt financieel bijgedragen aan de Rotary Foundation;

·

Voorts kan incidenteel en ad hoc een aantal andere doelen worden gesteund.

Uitgeoefende activiteiten 2017-2018
Ten behoeve van Stichting Rotary en Samenleving:

Heeft fundraising plaatsgevonden o.a. door middel van activiteiten en een verkoopkraam en fotoactie op de Koninginnemarkt te Emmen;

Is een POP-up restaurant georganiseerd, waardoor een gift aan Stichting Leergeld en Stichting Kopland kon worden gerealiseerd;

Zijn gelden bijeengebracht met een jaarlijkse wijnactie, een bijdrage van de leden en door giften.

Financiële verantwoording 2016-2017

Staat van herkomst en bestedingen

Inkomsten

2017-2018

2016-2017

 

Bijdragen leden RC Emmen ’t Loo

5.175

-75

Netto-opbrengst wijnactie

2.391

1.762

Opbrengst Koningsdag

996

718

Burundi micro projecten

2.000

1.030

Opbrengst POP-up

3.266

5.000

UOSSM ambulance Syrië

0

10.683

Golftoernooi UOSSM

1.601

 

Donaties Kerstboom in Emmen

37.868

 

Wensballen

3.824

 

Horeca kerstboom

382

 

Giften

1.065

65

Rente

2

16

 

 

 

TOTAAL

58.570

19.199

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

Rotary Foundation

- 1.000

- 1.000

Diner clienten Voedselbank

0

- 1.430

Stichting Leergeld

- 1.500

-2.500

Stichting Kopland

- 1.500

-2.500

Stichting Kinderkamp ZOD

-4.000

 

Sigrid’s Garden

-1.000

 

Shelterbox St. Maarten / Rode Kruis

-1.500

 

UOSSM Ambulance

-12.500

 

Burundi Microprojecten

-3.500

 

Concert Kerstboom in Emmen

-42.855

 

Geschenk SZE Neonatologie (camera)

 

-715

Bankkosten

- 176

- 152

 

 

 

TOTAAL

- 69.531

- 8.297

Balans per 30 juni 2018

Activa

30 juni 2018

1 juli 2017

 

 

 

Rekening-cour. NL32RABO0104467703

13.392

12.339

Spaarrekening NL48RABO1012707806

2

 12.016

Vorderingen

0

0

 

 

 

TOTAAL

13.394

24.355

 

 

 

Passiva

 

 

Eigen vermogen

10.394

7.672

Rotary Foundation

1.000

1.000

UOSSM

 

10.683

Burundi

2.000

5.000

 

 

 

TOTAAL

13.394

24.355