© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Rotary Helpt

Doel Stichting Rotary Helpt:

a)

het in Rotaryverband verschaffen van materiële en/of immateriële hulp aan personen of instellingen die ten gevolge van bijzondere omstandigheden deze hulp behoeven, waarbij het niet ter zake zal doen waar deze personen of instellingen wonen of gevestigd zijn en van welk ras, geloof of nationaliteit zij zijn;

b)

de stichting beoogt niet het maken van winst;

c)

indien namens de stichting op grond van haar doelstellingen uitkeringen worden gedaan, zullen deze een ideële of sociale strekking moeten hebben.

Middel/Beleidsplan:

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van gelden of goederen, het organiseren van acties voor speciale of algemene projecten en het activeren van al die personen, bedrijven of instellingen die een nuttige bijdrage aan de verwezenlijking van het door de stichting gestelde doel kunnen leveren.

De stichting zal voor bijzondere eenmalige grote projecten een daartoe bestemde reserve van €. 30.000,-- aanhouden.

De jaarlijkse inkomsten en vermogen boven genoemd bedrag van €. 30.000,-- zullen in het betreffende kalenderjaar aan structurele en jaarlijks door de daartoe aangewezen commissie van de Rotaryclub Hengelo te bepalen doelen worden besteed.

Uitgeoefende activiteiten:

In de afgelopen jaren zijn door en namens de stichting de volgende activiteiten uitgeoefend:

a)

Gift Nye Stichting

b)

Gift stichting Sherp

c)

Tuinbanken 100 jaar Tuindorp Hengelo

d)

Medewerkling en gift aan Stichting de Slinger

e)

Gift Stichting Rotaplast

f)

Kerstdiner medewerkers Mantelzorg Hengelo

g)

Gift Atelier Artistiek (gehandicapte jongeren)

h)

Jongeren met beperking

i)

Gift ziekenproject Osnabrück

j)

Gift Russische erevelden Apeldoorn

k)

Project Shelterbox Rotary Foundation (rampen Haïti en Filippijnen)

l)

Project wandelen voor water

m)

Gift rolstoelfiets aan verzorgingshuis de Hagen

n)

WAON (Wens Ambulance Oost Nederland)

o)

Xoxo dansgroep jongeren (uitzenden naar de wereldkampioenschappen)

p)

Mandala actie

q)

Ruime gift voedselbank Hengelo / Enschede i.s.s.m. Rotary Clubs vanuit regio VI

r)

Voetpad renovatie uitgevoerd via “de Slinger” bij startpunt railfietsen.

Algemeen:

De Stichting Rotary Helpt is een ANBI Stichting (een algemeen nut beogende instelling) en gevestigd te Hengelo(O) (KvK nr. 41027602; Fiscaal nummer (RSIN): 8160.47.807)

Bestuurssamenstelling:

W. Fluks, voorzitter; F. Jonkman, secretaris; J. Brok, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Contactgegevens Stichting Rotary Helpt:

Woolderesweg 30, 7555 LA Hengelo O. Telefoon 074-2421765 Mail de Secretaris SRH friedus@home.nl

Financiële verantwoording over de boekjaren 2017/2018 en 2018/2019

Stichting Rotary Helpt:

Bankrekening: 90.94.15.528

IBAN: NL96 SNSB0909 4155 28

BIC : SNSBNL2A