© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2016-2017 Jaarverslag

Jaarverslag 2016-2017

Stichting Community Service van de Rotary Club ‘s Gravenhage

KvK-nummer 41153528

RSIN 816741529

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel bij te dragen aan het ideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

Bestuur: mr E.Y. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland -van Schaijk, voorzitter

drs M.M.L.F. (Michaël) Smulders, secretaris

dr W.F.C. (Frans Willem) Hogewind, penningmeester
prof. mr W. G. (Pim) Huijgen, bestuurslid

dr E.E.S. (Emilie) Gordenker

Het bestuur ontvangt geen vergoeding en declareert evenmin onkosten.

Beleidsplan

De stichting ontvangt jaarlijks een donatie van de leden van de Rotaryclub ’s-Gravenhage. Daarnaast kan de stichting incidenteel baten uit schenkingen en erfenissen verwerven. Het jaarlijkse bedrag wordt aangewend ten behoeve van leniging van noden als in de doelstelling omschreven.

Het bestuur toetst de aanvragen aan de hand van de benodigde informatie, zoals de concrete situatieschets over de problematiek, het benodigde bedrag en de financiële positie. Aanvragen ten behoeve van individuele noden worden ingediend door maatschappelijk werk instellingen, of andere deskundige tussenpersonen.

Het bestuur hanteert criteria voor de beoordeling van de aanvragen. Tevens heeft het bestuur als richtlijn in beginsel en voor zover mogelijk is, het budget, dat in zijn aard beperkt in omvang is, te verdelen in plus minus 1/3 ten behoeve van individuele noden, 1/3 ten behoeve van een Haags/ Nederlands project en 1/3 ten behoeve van een project in het buitenland.

Jaarlijks wordt tussen € 5000,- en € 10.000,- door de leden van de Rotaryclub ’s-Gravenhage bijgedragen te behoeve van de giften-pot van de stichting.

Ten minste tweemaal per jaar vergadert het bestuur en jaarlijks worden de begroting en de jaarstukken vastgesteld. De stichting hanteert een gebroken boekjaar

Verslag uitgeoefende activiteiten van 2016 en 2017

Getracht is zowel in binnen-, als buitenland aanvragen voor projecten en voor individuele noden te selecteren waarbij onze relatief bescheiden bijdragen zo veel mogelijk impact hebben in het bereiken van het doel waarvoor de aanvragen zijn ingediend.
Zo hebben we aan het LMSZN ziekenhuis in Nickerie, Suriname - waarvoor één van onze Rotaryleden zich regelmatig op vrijwillige basis inzet door het opleiden van cardiologen- een donatie gedaan om de kinderafdeling wat kind-vriendelijker te maken met beschilderde kamerschermen en kinderspeelgoed,

en is aan de Nederlandse Stichting Hatua die zich in Mesera, Tanzania inzet voor onderwijs aan de Masaïbevolking , een financiële bijdrage voor de bouw van een schoollokaal gegeven.

Daarnaast heeft onze stichting in Den Haag, via een maatschappelijk werkorganisatie, een financiële bijdrage gegeven voor de noodzakelijke aanpassingen aan een auto, zodat een lichamelijk gehandicapte jongen zelf kan autorijden,

en is aan de jongeren-vrijwilligersorganisatie de Stichting Nederland Cares, een bijdrage geven, voor het organiseren van sportavonden voor mensen met een beperking in Den Haag.

Tevens is aan de Zuidwalschool, in de Haagse Schilderswijk in het kader van de Themaweek tegen racisme en discriminatie die de school jaarlijks organiseert voor haar leerlingen, een donatie gegeven voor deze waardevolle week met workshops, films en veel gesprekken.

Tot slot is aan de stichting Hatua voor de tweede leslokaal een vervolg bijdrage toegezegd en aan het Residentieorkest voor het ontwikkelen van het leerorkest ‘The Residents’ voor kinderen van groep 5 tot 8. Beide laatste toezeggingen worden na 1-7-2017 uitbetaald.

Bij elkaar bedragen de toezeggingen: €11.408,--

Vooruitzicht 2018

Bij het zoeken naar een goede bestemming zal in grote lijnen een zelfde koers worden aangehouden. Daarnaast zal het bestuur zich gaan oriënteren op het ontwikkelen van een groter project in Den Haag.

Staat van baten en lasten van 1-7- 2016 en tot 1-7-2017

Baten

Europot, bijgedragen door de Rotaryclubleden: € 12.385,35

Lasten

Donaties uitbetaald € 7.925,35

 

Voordelig Saldo € 4.460

Twee toezeggingen (bij elkaar € 4500,- ) zijn na 1-7- 2017 uitbetaald.

Contactgegevens: Stichting Community Service Rotary Club ‘s-Gravenhage p/a Wassenaarseweg 64, 2596 CJ Den Haag