© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2018-2019 jaarverslag Stichting Community Service

 

Jaarverslag 2018-2019

 

 

 

Stichting Community Service van de Rotary Club ‘s Gravenhage

KvK-nummer 41153528

RSIN 816741529

 

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel bij te dragen aan het ideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

 

Bestuur:

mr E.Y. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland -van Schaijk, voorzitter

drs M.M.L.F. (Michaël) Smulders, secretaris

dr W.F.C. (Frans Willem) Hogewind, penningmeester

prof. mr W. G. (Pim) Huijgen, bestuurslid

mr E.M..(Liesbeth) Dousma – Valk, bestuurslid

dr M. A. (Maurine) Leversteijn- van Hall, bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding en declareert evenmin onkosten.

 

Beleidsplan

De stichting ontvangt jaarlijks een donatie van de leden van de Rotaryclub ’s-Gravenhage. Daarnaast kan de stichting incidenteel baten uit schenkingen en erfenissen verwerven. Het jaarlijkse bedrag wordt aangewend ten behoeve van leniging van noden als in de doelstelling omschreven.

Het bestuur toetst de aanvragen aan de hand van de benodigde informatie, zoals de concrete situatieschets over de problematiek, het benodigde bedrag en de financiële positie. Aanvragen ten behoeve van individuele noden worden ingediend door maatschappelijk werk instellingen, of andere deskundige tussenpersonen.

Het bestuur hanteert criteria voor de beoordeling van de aanvragen. Tevens heeft het bestuur als richtlijn in beginsel en voor zover mogelijk is, het budget, dat in zijn aard beperkt in omvang is, te verdelen in plus minus 1/3 ten behoeve van individuele noden, 1/3 ten behoeve van een Haags/ Nederlands project en 1/3 ten behoeve van een project in het buitenland.

 

Jaarlijks wordt tussen € 5000,- en € 10.000,- door de leden van de Rotaryclub ’s-Gravenhage bijgedragen te behoeve van de giften-pot van de stichting.

Ten minste tweemaal per jaar vergadert het bestuur en jaarlijks worden de begroting en de jaarstukken vastgesteld. De stichting hanteert een gebroken boekjaar.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten van 2018 en 2019

Getracht is zowel projecten, als individuele noden te selecteren waarbij onze relatief bescheiden bijdragen zo veel mogelijk impact hebben in het bereiken van het doel waarvoor de aanvragen zijn ingediend.

 

De individuele noden betreffen mensen die in ernstige financiële en sociale nood verkeren, mensen die geen beroep meer kunnen doen op voorliggende overheidsvoorzieningen. Het gaat om mensen die door de vangnet van onze sociale verzorgingsstaat vallen. Jaarlijks komen in ons land naar schatting zo’n 100.000 huishoudens in ernstige financiële problemen. Daar kunnen financiële bijdragen van onze Rotary een direct effect hebben. De aanvragen ontvangen wij via de Stichting Sociale Fondsen Den Haag.

 

In de afgelopen periode hebben we bijvoorbeeld voor een jonge moeder die samen met haar kind aan haar gewelddadige man kon ontkomen een bijdrage gegeven voor de eerste huur en inrichtingskosten, voor een vrouw met een lichtelijk verstandige beperking en de nodige trauma’s een gasfornuis en een bed. Tevens een 2de hands bakfiets voor een vluchtelingengezin uit Irak met A status; de afstand naar de school van de kinderen is 3 km weg. De moeder heeft net leren fietsen in het AZC, dus het is wel een bakfiets met drie wielen.

Een Haags project dat door onze rotaryclub financieel is ondersteund is het ‘The Residents leerorkest’: The Residents is een samenwerking tussen Het Residentie orkest en het Koorenhuis: leerlingen op basisscholen uit minder draagkrachtige krijgen de kans om gedurende 3 jaar te leren spelen op een instrument in een symfonie orkest. Inmiddels functioneren er hierdoor al meerdere leerorkesten.

In het buitenland is door onze Rotary een weeshuis in Athieme, provincie Lokossa, Benin gesteund. In het huis wonen circa 35 weeskinderen, in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De kinderen worden goed verzorgd, maar er is geen elektriciteit, of goede watervoorziening. Met de bijdrage van onze Rotary is de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen, op het dak gerealiseerd teneinde er elektra, licht en enige verkoeling te geven. Op het onderhoud wordt toegezien en we blijven het project volgen.

Tevens is aan de Nederlandse stichting ‘The Healthy Teeth Foundation’ een bijdrage gegeven. The Healthy Teeth Foundation helpt kinderen in arme landen door middel van actieonderzoek en educatie op het gebied van mondhygiëne. Dat is belangrijk, omdat in bijvoorbeeld Afrika en Azië door kiespijn en tandbederf veel kansarme kinderen niet naar school gaan. Oprichter Alice Grasveld besloot daar iets aan te doen. Het betrof nu een onderzoeksproject op het gebied preventieve tandheelkunde in Kwale, Kenia. Het onderzoek resulteerde in een samen met de community opgezet handenwas- en tandenpoetsprogramma op een basisschool met 1100 leerlingen.

 

Vooruitzicht tweede helft 2019/2020

Bij het zoeken naar een goede bestemming zal in grote lijnen een zelfde koers worden aangehouden.

 

Staat van baten en lasten van 1-7-2018 tot 1-7-2019

Baten per 1-7-2018 € 6698,61

Bijdragen door clubleden 1-7-’18 tot 1-7-‘19: € 7352,00

Totaal baten: €14.050,61

Lasten

Donaties uitbetaald € 1029,154

Bankkosten € 184,00

Totaal uitgaven: €10.475,54

Voordelig Saldo per 1-7-2019 € 3575,07

 

Contactgegevens:

Stichting Community Service Rotary Club ‘s-Gravenhage

p/a Wassenaarseweg 64, 2596 CJ Den Haag