© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service Rotary Club Wijdemeren

Stichting Community Service Rotary Club Wijdemeren

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd voor de Stichting Community Service Rotary Club Wijdemeren, gelieerd aan de vereniging Rotary Club Wijdemeren.

Zie voor de laatste jaren de pdf met de jaarrekening. Het administratieve jaar loopt van 1-7 tot 30-6, gelijk aan het Rotary jaar.

Naam instelling:

Stichting Community Service Rotary Club Wijdemeren

KvK:

55591175

RSIN:

851777296

Postadres:

Dammerweg 46, 1394 GN Nederhorst den Berg

Doelstelling:

(1) Bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en materiele steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van maatschappelijke noden tot taak stellen.

(2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijn beleidsplan:

Vormgeven aan bovengenoemde genoemde doelstelling.

Concreet betekent dit dat door de leden van de vereniging Rotary Club Wijdemeren allerhande activiteiten worden georganiseerd die tot doel hebben een batig saldo te genereren, welk batig saldo geheel ten goede komt aan het doel waarvoor een actie of activiteit wordt georganiseerd.

Daarnaast staat de stichting open voor ontvangsten van erfenissen en legaten, subsidies, giften en donaties.

Met de verworven baten worden goede doelen gesteund, zoals deze door de vereniging Rotary Club Wijdemeren jaarlijks en/of ad hoc zijn of zullen worden geformuleerd.

Het door de stichting verworven vermogen wordt, voor zover niet op korte termijn uitgekeerd voor een of meerdere goede doelen, op risicoloze wijze belegd, enkel in de vorm van Nederlandse bank/spaarrekeningen welke onder het depositogarantiestelsel vallen.

Jaarlijks zal de stichting een financieel jaarverslag maken en publiceren op de website. In dit jaarverslag is een overzicht opgenomen van de ondersteunde doelen.

Samenstelling van bestuur:

Voorzitter, penningmeester en secretaris gelijk aan deze bestuursfuncties van de vereniging. Zie toelichting per jaar voor de namen. Voor het actuele bestuursjaar zijn deze gegevens ook hier te vinden.

Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Rekening

nummer:

NL63 RABO 0128 7733 08 t.n.v. Stichting Community Service Rotary Wijdemeren