© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

de eerste Rotaryclub in de Zaanstreek


Sinds 1938 actief

De Rotaryclub Zaandam werd op 28 april 1938 opgericht op initiatief van de Zaankanter Anton Verkade en de Rotaryclub Amsterdam en ontving tijdens een feestelijke bijeenkomst in 'De Nieuwe Sociëteit' te Wormerveer op 24 september van dat jaar haar charter. Onze club had destijds negentien leden.

De beginjaren waren zowel door de mobilisatie als het verbod tot samenkomst gedurende de oorlogsjaren moeilijk, maar vormden geen beletsel voor de leden om een hechte band te vormen. De saamhorigheid onder hen was groot. Deze is door de generaties na hen behouden en vormt ook nu nog een belangrijk kenmerk van onze club, evenals de betrokkenheid bij de actuele maatschappelijke problematiek in en rond de Zaanstreek. In de loop der jaren is de club tot circa zestig leden uitgegroeid. Onder hen zijn sedert 1994 ook vrouwelijke leden. Onze leden vervullen regionaal functies in de gezondheidszorg, het onderwijs, de maatschappelijke en zakelijke dienstverlening, het bedrijfsleven en het gemeentelijk bestuur.

De jongsten onder ons zijn midden dertig.

 

Historische banden

De Rotaryclub Zaandam stond aan de wieg van een vijftal nieuwe Rotaryclubs: Purmerend (1951), Amsterdam-Noord (1953), Wormerveer-Krommenie (1954), Zaandam-Oost (1969) en samen met de andere Zaanse Rotaryclubs van Zaanstad (1985). Ten slotte ontstond in 2010 door toedoen van onze club de Rotaryclub Zaan – Zaandijk. We zijn echter niet alleen 'moederclub', maar onderhouden binnen Rotary International ook sinds lange tijd vriendschappelijke contacten en uitwisselingen met een tweetal buitenlandse 'zusterclubs'. Officieel sedert 1955 met de Rotaryclub of Battersea (Londen) en sedert 1960 met de Duitse Rotaryclub Essen-Sud.

Ook het bevorderen van internationaal begrip door contacten met buitenlandse Rotaryclubs is een kenmerkend uitgangspunt van Rotary.

 

Omzien in bescheidenheid

Als Rotaryclub zijn we in de achterliggende decennia bij veel kleine en grote(re) projecten in en ook buiten de Zaanstreek betrokken geweest. Enkele daarvan worden elders in de site gememoreerd. Maar ook individueel lever(d)en onze leden door hun inzet en betrokkenheid op vrijwillige basis veelvuldig een bijdrage aan het sociaal-maatschappelijke reilen en zeilen in de Zaanstreek. We zouden ons Zaanse karakter echter verloochenen wanneer we daar prat op zouden gaan.

 

De plaats van samenkomst

De plaats van samenkomst was ooit de vergaderzaal van de Kamer van Koophandel, totdat uitgezien moest worden naar een andere accommodatie. Die werd gevonden in restaurant De Hoop op D'Swarte Walvis op de Zaanse Schans, een buurtschap die mede tot stand gekomen is door de betrokkenheid van ons lid Jaap Schipper. Sedert 20 oktober 1966 vinden in deze, ons dierbare, Zaanse omgeving de wekelijkse lunchbijeenkomsten plaats.

 

Historical ties

The Rotaryclub Zaandam helped found five new Rotaryclubs: Purmerend (1951), Amsterdam-Noord (1953), Wormerveer-Krommenie (1954), Zaandam-Oost (1969) and, together with other local Rotaryclubs, Rotaryclub Zaanstad (1985). Finally in 2010, with our help,  the Rotaryclub Zaan – Zaandijk was founded. We are not just a ‘motherclub’, but also  maintain longstanding friendships and exchanges within Rotary International with two foreign ‘sisterclubs’. Officially since 1955 with the Rotaryclub Battersea (Londen) and since 1960 with the German Rotaryclub Essen-Sud

The advancement of international understanding, through contact with foreign Rotaryclubs, is a key point of the Rotary.

Looking back with modesty

As a Rotaryclub we have been involved with many small and larger projects in and around the Zaanstreek. Some of those projects can be found on the website. But also on individual basis have our members, through effort and involvement on a voluntary basis, contributed to the social ins and outs of the Zaanstreek. Of course we would lose our Zaanse heritage if we would brag about that.

The meeting location

The location where the club gathers used to be the meeting room in the ‘Kamer van Koophandel’, until another place had to be found. Which turned out to be restaurant De Hoop op d’Swarte Walvis located on the Zaanse Schans, a township that was created amongst others by our member Jaap Schipper. Since October 20th 1966 have our weekly lunch gatherings taken place at this beautiful location.