© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over de stichting

GEGEVENS VAN DE INSTELLING

Stichting Rotary Service Amsterdam Blauw, RSIN 850327003

Utrechtsedwarsstraat 89, 1017 WD Amsterdam

Email: stichting@amsterdamblauw.nl

De stichting heeft per najaar 2021 de ANBI-status aangevraagd.

DOELSTELLING

Het nastreven van het algemeen maatschappelijk belang, onder meer door het bevorderen van de werkzaamheden van de Community Service van de Rotary Club Amsterdam Blauw met zetel te Amsterdam en van alle overige werkzaamheden van gemelde Rotary Club op sociaal en cultureel gebied.

Voor meer uitleg over onze doelstelling verwijzen wij graag naar onze statuten.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN

Het beleid is erop gericht een gezonde financiële basis te vormen met het oog op het aangaan van verplichtingen, die onder de doelstelling vallen.

In principe worden de middelen gestald op de spaarrekening en/of rekening-courant van de Stichting.

De Stichting doneert aan projecten in de regio en in het buitenland. Uitgangspunt hierbij is, dat de Stichting zo veel mogelijk gebruik maakt van cosponsors, door actieve samenwerking te zoeken met Rotaryclubs binnen de regio Amsterdam, Nederland en buitenlandse clubs, zodat ook een beroep kan worden gedaan op fondsen van Rotary-instellingen als InterAdam, Rotary districten en The Rotary Foundation (TRF).

De Stichting kan fungeren als garantsteller voor de voorbereidingskosten van fondsverwervingsactiviteiten.

De stichting voert haar werkzaamheden uit conform de binnen Rotary International geldende waarden. Ook het profiel van de vereniging kenmerkt het karakter van de stichting: Verbindend Ondernemend Inspirerend Committerend Enthousiasmerend.

BESTUURDERS

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

de voorzitter: P. te Bokkel (Paul);

de penningmeester: M. Snel (Mathijs); tevens penningmeester van Rotary Club Amsterdam Blauw;

de secretaris: H. Veenman (Hans)

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Voor een overzicht van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar de financiële verantwoording.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Vermogen:

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. subsidies, sponsorbedragen en andere bijdragen;

b. schenkingen, erfstellingen en legaten;

c. alle andere verkrijgingen en baten.

Een deel van de contributie van de leden aan de vereniging Rotary Amsterdam Blauw wordt conform begroting toegekend aan de stichting. De leden kunnen tevens besluiten om een positief financieel resultaat van de club ten gunste van de stichting te laten vallen.

De gedetailleerde financiële verantwoording van het afgelopen jaar is hieronder te vinden:

·

Boekjaar 2020-2021

.