© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Steunfonds Rotaryclub Minerva

Doelstelling

De Stichting, opgericht op 16 maart 1987, is gevestigd te Amsterdam. De Stichting heeft ten doel het geven van charitatieve steun -financieel en anderszins- aan personen en instellingen en het beogen van algemeen nut. De Stichting heeft geen enkel winstoogmerk.

 

Onze contactgegevens

Naam ANBI

Stichting Steunfonds Rotary-Club Minerva

KvK

S 206282

RSIN

816773063

IBAN

NL07 ABNA 0626 282 195

E-mail

steunfondsminerva@gmail.com

Adres

Minervalaan 51-I

Postcode

1077 NN

Plaats

Amsterdam

Postadres

idem

 

Onze bestuurssamenstelling

                 

Voorzitter

de heer A.V.T. de Bie

Penningmeester

de heer P.H.M. Schim van der Loeff

Secretaris

mevrouw M.C. Nieboer

Lid

de heer R.D. Veldman

Lid

mevrouw E.J. Nijenhuis

       

Ons beleidsplan (2019 e.v.)

De Stichting verkrijgt middelen uit:

•         bijdragen en subsidies,

•         giften, erfstellingen en legaten,

•         alle overige wettige baten.

Het beleid is erop gericht een gezonde financiële basis te vormen met het oog op het aangaan van verplichtingen, die onder de doelstelling vallen. In principe worden de middelen gestald op de spaarrekening en/of rekening-courant van de Stichting.

De Stichting doneert aan projecten in de regio en in het buitenland. Uitgangspunt hierbij is, dat de Stichting zo veel mogelijk gebruik maakt van cosponsors, door actieve samenwerking te zoeken met Rotaryclubs binnen de regio Amsterdam, Nederland en lokale buitenlandse clubs, zodat ook een beroep kan worden gedaan op fondsen van Rotarystichtingen als Interadam, District Designated Fund (DDF) en The Rotary Fund (TRF).

De Stichting kan fungeren als garantsteller voor de voorbereidingskosten van fondsverwervingsactiviteiten.

De Stichting geeft jaarlijks een donatie aan Rotarystichting Interadam, waarin Amsterdamse RC’s samenwerken voor ondersteuning van gezamenlijke Rotaryprojecten en aan The Rotary Foundation.

Onze uitgeoefende activiteiten

Zie de projectenlijst 1986 - 2022

Ons beloningsbeleid

De Stichting heeft geen werknemers. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Zie Jaarrekening 2022