Projecten RC Oosterbeek


Net als de meeste andere Rotaryclubs in de wereld, heeft ook Rotaryclub Oosterbeek sinds 1972 een aparte stichting voor 'goede doelen’, de Stichting Community Service Rotaryclub Oosterbeek. Geld voor deze doelen komt uit donaties en giften van de leden, uit geldgenererende projecten van de club en eventueel uit externe sponsoring.

De statuten van de stichting vermelden als doelstelling: De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van maatschappelijke noden tot taak stellen.

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden de volgende gegevens van de stichting gepubliceerd:
• de contactgegevens
• de doelstelling
• het beleidsplan
• de bestuurssamenstelling
• de namen van de bestuurders
• het beloningsbeleid
• het verslag van de uitgeoefende activiteiten
• de financiële verantwoording

KLIK: http://www.anbiportaal.nl/321