© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat is Rotary? Informatie over Rotaryclub Schagen

Beste (aankomend-) Rotarian,

Wij verwelkomen je graag en begrijpen dat er veel zaken op de je afkomen, veel nieuwe mensen en veel activiteiten. Om je hierbij te helpen hebben we een aantal zaken op een rijtje gezet.

Rotary in Schagen

De lokale Rotaryclub in de gemeente Schagen bestaat uit ongeveer 30 leden. Zij komen wekelijks op donderdag bijeen volgens een vast schema: 1e donderdag 17.45 uur tot 19.45, 2e donderdag geen bijeenkomst, 3e en 4e donderdag 17.45 tot 19.45 uur. Meestal wordt de bijeenkomst gehouden op de bovenverdieping van restaurant De Posthoorn op de Markt in Schagen, maar er zijn ook regelmatig bijeenkomsten op andere locaties in de omgeving.

Bijeenkomsten

De wekelijkse bijeenkomsten beogen een zodanige invulling te bieden, dat leden graag komen: de bijeenkomsten zijn gevarieerd, leerzaam, interessant en servicegericht. Elke week wordt per e-mail een uitnodiging gestuurd met daarin het programma. Leden klikken simpelweg ‘Ja’ of ‘Nee’ aan om aan te geven of ze aanwezig zijn. De aanwezigheid (‘attendance’) wordt bijgehouden door de secretaris en staat ook op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website. Ledenbijeenkomsten zijn niet verplicht, maar ook niet vrijblijvend: een gemiddelde attendance van 50% wordt op prijs gesteld.

De eerste drie kwartier van de ledenbijeenkomst is voor een drankje aan de bar, waarbij er voldoende tijd is om met elkaar te praten. Vervolgens gaan de leden in wisselende samenstelling (blind trekken van een kaartje met een tafelnummer zorgt hiervoor) aan diverse tafels genieten van de ‘daghap’. De laatste drie kwartier is meestal ingeruimd voor een spreker: soms uit de eigen club, maar ook vaak van buiten.

Elke 6-8 weken is een bijeenkomst ingeruimd voor ‘clubzaken’: mededelingen vanuit het bestuur en elke commissie komt aan het woord over nieuws en/of vorderingen. De commissies komen voort uit de vijf hoofdactiviteiten, de ‘avenues of service’:

·

community service, het ondersteunen van goede doelen. Community service is het belangrijkste doel van Rotary terwijl de volgende vier belangrijke randvoorwaarden zijn om dit mogelijk te maken.

o

club service, het functioneren van en binnen de eigen club.

o

international service, contacten met andere clubs internationaal en in het bijzonder de zusterclub in Tewkesbury in Engeland.

o

vocational service, de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep. Maar ook: hoe gaan we met elkaar om binnen de club?

o

youth service, het via de jeugdprogramma's van Rotary jonge mensen kansen bieden zich te ontplooien.

· Daarnaast zijn er nog commissies die allemaal een eigen taak hebben, elk lid wordt zoveel mogelijk in een commissie geplaatst van zijn/haar voorkeur.

Voordrachten

Zeer regelmatig komen er sprekers van buiten de club vertellen over activiteiten, hun bedrijf, hun hobby, hun vereniging of iets wat hen bezighoudt. Ook de eigen leden houden bij toerbeurt een voordracht voor de overige leden. De allereerste keer na aangaan van het lidmaatschap zal dit meestal over het nieuwe lid zelf gaan: hij of zij stelt zich voor aan de club en vertelt iets over zichzelf: jeugd, opleiding, familie en werkkring. De tweede voordracht zal meestal dieper ingaan op een werk gerelateerd onderwerp. In de daarop volgende voordrachten is men geheel vrij in de onderwerp keuze.

Evenementen

Rotaryclub Schagen heeft een aantal terugkerende evenementen op de jaarkalender: de nieuwjaarsreceptie begin januari, het assisteren bij het Sollicitatieproject van het Regius college begin februari, NL Doet in maart, het fietsevenement Tour de Soes op de 1e zondag in juli, de verkoop van Amaryllisbollen in december, vrijwilliger bij Schagen on Ice in december.

Eén keer per anderhalf jaar staat ook het bezoek van of aan de zusterclub Tewkesbury uit Engeland op het programma: het ene jaar gaat men naar Engeland en het jaar erop komen de Engelsen naar Schagen. In een driedaags programma laat men elkaars land en gebruiken zien. Men slaapt bij de leden thuis om zo ook de thuissituatie te leren kennen.

Loterij

Elke week op de clubavond kunnen de leden drie loten kopen voor een loterij. De leden brengen ieder een prijs in die per keer verloot wordt. De geldelijke opbrengst wordt weer besteed aan Community Service.

Kosten en lidmaatschap

De contributie van Rotaryclub Schagen bedraagt € 175,- per kwartaal, waarvan het meeste geld besteed wordt aan de maaltijden. Daarnaast wordt uit de contributie een bedrag afgedragen aan de internationale Rotary-organisatie. Op de website wordt uitgelegd hoe je lid kunt worden en met wie je contact kunt opnemen. Wij verwelkomen je graag.

Conclusie

Rotaryclub Schagen is een club met ongeveer 30 leden, die via een afwisselend programma veel plezier beleven aan het lidmaatschap van Rotary en daarbij ook hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Vaak gebeurt dit door via persoonlijke inzet geld bijeen te brengen wat geschonken wordt aan goede doelen, maar ook tijd vrijmaken voor de projecten behoort hiertoe: “Service above Self”.

districtmapRotary in Nederland

In 1923 werd een eerste Nederlandse club opgericht in Amsterdam. Nederland telt momenteel circa 500 clubs en bijna 20.000 leden. Rotary International heeft de wereld ingedeeld in geografisch opgedeelde districten. Er zijn ruim 500 districten in de wereld, waarvan zeven in Nederland die ieder worden geleid door een zogenaamde gouverneur.

Rotary International

Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary Clubs. Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Het motto van Rotary is "Service above Self", waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.