© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

communityservice-uitgebreid

Goed doel

De gelden die Rotaryclub Beilen bijeenbrengt door acties en eigen bijdragen , worden afgedragen aan de Stichting Community Service van de Rotaryclub Beilen.

De statuten van de stichting voldoen aan de eisen van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften en donaties aan de stichting - binnen de daartoe gestelde normen en voorwaarden - een aftrekpost zijn voor de inkomstenbelasting.

 

https://www.rotary.nl/beilen/communityservice/communityservice/communityservice-1.png

 

Doel van Stichting Community Service Rotary Club Beilen

Rotary Beilen draagt bij aan de samenleving door maatschappelijke dienstverlening: persoonlijk en als club. Dit doen we zowel financieel als door de handen uit de mouwen te steken. Community service adviseert het bestuur over fondsenwerving en over de goede doelen die gesteund gaan worden. Zoekt u ondersteuning bij uw project?

De Rotary Club Beilen streeft ernaar ondersteuning te bieden aan maatschappelijke projecten. Zowel door zelf de handen uit de mouwen te steken, financieel projecten te ondersteunen als door een mix van beide. De ondersteuning gebeurt zo mogelijk of zo nodig in samenwerking met andere Rotaryclubs of andere bestaande organisaties.

De Stichting Community Service van de Rotaryclub Beilen werkt zonder winstoogmerk. Het bestuur ziet erop toe dat alle gegenereerde gelden worden besteed conform de doelstelling van de stichting. Er worden geen vergoedingen/salarissen verstrekt.

Wilt u een aanvraag indienen?

Tweemaal per jaar worden projecten beoordeeld. De deadlines voor het indienen van aanvragen zijn: 30 Juni en 31 december. Alleen schriftelijke en complete verzoeken (per e-mail!) waarin onderstaande vragen voldoende zijn beantwoord worden behandeld. U kunt de aanvraag versturen naar de secretaris van de Rotaryclub.

De stichting Community Service beoordeelt of aanvragen aansluiten bij de doelstellingen van de stichting en neemt daarbij bovenstaande regels als leidraad.

·

Voor welk project vraagt u een bijdrage van Rotary Beilen?

·

Wat is de relatie met de doelen van Rotary Beilen?

·

Wenst u een vergoeding in natura of in geld?

·

Wat is de (project)begroting en welke bijdrage vraagt u aan Rotary Beilen? Zijn er andere sponsors betrokken?

·

Kan het project aantoonbaar niet gedekt worden uit eigen middelen en waarom niet?

·

Hoe kan het project zich onderscheiden? En hoe kan Rotary Beilen zich onderscheiden met dit project?

·

Wat is de planning van het project? Wij steunen alleen project(onderdelen) die binnen één jaar zijn afgerond.

·

Wat is het doel van uw organisatie? Is de organisatie een rechtspersoon?

·

Hoe is het verloop van het project te controleren? Beschikt u over een inzichtelijke en transparante projectboekhouding?

·

Heeft u eerder een aanvraag bij Rotary Beilen ingediend? Om welk project ging het en is uw aanvraag gehonoreerd?

Financiën

De stichting verkrijgt financiële middelen door:

·

financiële bijdragen van de leden van de Rotary Club Beilen

·

gelden voortkomend uit acties.

 

Wilt u een bijdrage leveren?

U kunt een financiële bijdrage leveren aan Stichting Community Service Beilen via

IBAN NL80 RABO0369 4659 89 onder vermelding van het gewenste project.

Het bestuur

Stichting Community Service is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41018834.

Het bestuur van Stichting Community Service bestaat uit:

- voorzitter:

- secretaris:

- penningmeester: