© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Profiel rotaryclub Ede

Profiel Rotaryclub Ede , maart 2022

WELKOM BIJ ROTARYCLUB EDE

Rotaryclub Ede is met circa 40 leden onderdeel van de wereldwijde Rotaryorganisatie: een krachtig netwerk met 1,2 miljoen vrijwilligers.

De doelstelling van Rotary komt kernachting tot uitdrukking in de lijfspreuk: “Service above self”. Dit betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: Service.

De vijf “Avenues of Service” vormen de hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van onze club zijn gestoeld.

·

Community service, het ondersteunen van goede doelen.

·

Fellowship of club service, het functioneren van de eigen club.

·

International service, de relaties met gelijkgestemden internationaal.

·

Vocational service, de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep.

·

Youth service, het via de jeugdprogramma's van Rotary jonge mensen kansen te bieden zich te ontplooien.

Community service is het belangrijkste doel van Rotary terwijl de andere vier avenues belangrijke randvoorwaarden zijn om dit mogelijk te maken.

Bij de dingen die we denken, zeggen of doen stellen we ons de volgende vier vragen:

1.

Is het waar?

2.

Is het billijk voor alle betrokkenen?

3.

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

4.

Komt het alle betrokkenen ten goede?

Deze zogeheten “Four-Way Test”, wereldwijd opgevolgd door Rotarians in hun zakelijke en beroepsmatige leven, werd bedacht door Rotarian Herbert J. Taylor in 1932.

WAT IS ROTARY

Een Rotary Club is een serviceclub. Serviceclubs zijn particuliere organisaties waarin mensen vanuit vriendschap zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding op vrijwillige basis een verscheidenheid aan initiatieven ondernemen ten behoeve van de samenleving, veelal in de vorm van gezamenlijke inzet en/of fondsenwerving.

WIE ZIJN WIJ

De naam Rotary zegt precies wat het is

Een club waarin alles voortdurend roteert. Die roterende beweging wordt in de eerste plaats in stand gehouden door de jaarlijkse wisseling van het bestuur en van vrijwel alle leden in de hen toebedeelde functies. De belangrijkste aanjager ieder jaar weer vormt de nieuwe voorzitter zelf, die – wellicht meer dan in andersoortige verenigingen – meestal heel duidelijk zijn of haar stempel op het clubjaar drukt en zeer bepalend is voor het clubgebeuren in “zijn of haar” jaar.

Het functioneren van de club in deze tijd

We zijn lid van een Rotaryclub. Dat is geen fietsclub, geen golfclub of een eetclub. Het eten dient het gezamenlijk aan tafel zitten te begeleiden en moet niet het onderwerp van gesprek zijn. Sportieve of sociale activiteiten dienen de onderlinge verbondenheid (fellowship) en moeten toegankelijk zijn voor alle leden. Hiermee wordt steeds opnieuw de basis gelegd voor het samen presteren, het samen werven van fondsen en het samen organiseren van activiteiten om op die manier allerlei goede doelen financieel of met “hand uit de mouwen” te kunnen ondersteunen.

Rotary wordt gevormd op basis van classificatie, dat is wat anders dan op basis van vriendschap. Rotary verzekert je van een relatie met vertegenwoordigers uit een andere beroepsgroep dan je eigen wereld. Je kunt daardoor je mede-leden vragen stellen over hun beroep en beroepsuitoefening, evenzeer als je zelf bereid moet zijn op dergelijke vragen antwoord te geven.

Natuurlijk kunnen er via Rotary vriendschappen ontstaan, maar dat mag niet het uitgangspunt zijn want dan ontstaat er al gauw groepsvorming.

Onderlinge verbondenheid is een belangrijke basis. Na een installatie of een spreekbeurt van een lid bijvoorbeeld en zeker na een levensbericht waarin iemand dingen over zijn persoonlijke leven vertelt, is er alle reden om na afloop een hand te geven.

Rotary is een serviceclub! Iemand zei eens: de grootste service is de service die we elkaar bieden. Belangrijker is dat de deur naar buiten openstaat, gericht op de eigen regio en de wereld.

Community Service zoekt jaarlijks, hopelijk met alle leden van de club, naar goede doelen, waaraan we iets kunnen geven. We hebben hiervoor de eigen bijdragen aan de stichting Rotary Service en de mooie bedragen die uit de verschillende fundraisingsactiviteiten komen. Maar we doen met ons potentieel zoveel meer, denk aan onze inzet (handen uit de mouwen) voor de voedselbank, kinderboerderij en zorginstelling.

Rotaryclub Ede

Bij de start van het bestuursjaar 2016-2017 zijn de leden geraadpleegd over de koers van de club en de rol van de leden hierin. De reacties zijn geanalyseerd en hebben geleid tot de volgende prioriteiten:

Prioriteiten zijn:

·

Wij zijn een Serviceclub om iets te betekenen voor de maatschappij.

·

Meer aandacht voor de waarden en normen van Rotary.

·

Heldere structuur.

·

Meer projecten op basis van handen uit de mouwen.

De kern van de prioriteiten is dat we expliciet betekenisvol willen zijn voor de maatschappij. We willen dit tot uitdrukking laten komen in de concrete actie. Dit betekent dat Rotaryclub Ede in haar programma meer dan gemiddeld actief is in het organiseren van activiteiten voor de maatschappij (avenue Community service). In haar handelen is Rotaryclub Ede gericht op:

DOEN!

Daadkrachtig

Open

Eerlijk

Nederig

De woorden die leiden tot het acroniem DOEN kenmerken de waarden, normen (kernwaarden) en de aanpak van (leden van de) Rotaryclub Ede. DOEN staat voor in beweging komen en verantwoordelijkheid nemen. M.a.w. de handen uit de mouwen.

Rotaryclub Ede heeft een niet vooringenomen kijk op zaken, en geeft leden de ruimte zich open op te stellen. De leden zijn enerzijds enthousiast, open en eerlijk. Anderzijds beschikken ze over voldoende lef en assertiviteit om te zeggen wat zij als mens ervaren en verantwoordelijkheid te nemen in het bereiken van de doelen van Rotaryclub Ede.

Doen komt tot uitdrukking in de volgende activiteiten en opstelling van betrokken leden:

·

Daadkrachtig: Dit komt tot uiting in het deelnemen aan clubactiviteiten en “handen uit de mouwen” voor projecten. Als club vinden we het van belang dat er voor elk lid een zodanige gezonde balans bestaat dat we kunnen spreken van betrokken leden.

·

Open: Rotaryleden zijn open naar elkaar, vertrouwelijke zaken blijven binnen de club.

·

Eerlijk: Spreekt voor zich, we zijn eerlijk naar elkaar en naar anderen, zoals fatsoenlijke mensen gewoon zijn te doen.

·

Nederig: We stellen ons dienstbaar op, letten op ons billijkheidsbeginsel.

De Rotaryclub Ede wil graag dat alle leden betrokken zijn. Betrokkenheid van leden komt tot uitdrukking in een actieve opstelling waarbij voldoende attendance vanzelfsprekend is.

BIJLAGE

TOELICHTING OP DE AVENUES

COMMUNITY SERVICE

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

FELLOWSHIP

Fellowship staat primair voor de onderlinge kameraadschap binnen de club. Maar staat ook voor het delen van bepaalde interesse in Rotaryverband en daarbuiten, het uitwisselen van informatie en kennis, en dat alles in een sfeer van openheid en vertrouwen. Deze open sfeer van gezamenlijke interesses dragen bij tot het succes van de club en het individu.

Kameraadschap draagt bij aan het welslagen van de activiteiten die wij samen binnen de club organiseren. Maar ook de interesse en steun aan elkaar buiten clubverband in het maatschappelijke leven, zowel privé als professioneel, dragen bij aan de kwaliteit van ons bestaan.

INTERNATIONAL SERVICE

Eén van de vier wegen(avenues) waarlangs Rotary zijn doelstellingen tracht te verwezenlijken. Hiermee bevorderen wij een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren. Dit door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen en culturen met andere zeden en gewoonten. Middelen hiertoe zijn persoonlijke contacten, deelname aan de activiteiten van de Rotary Foundation, World community service, jeugduitwisseling en contactclubs.

Internationale contacten onderhouden wij met:

Rotaryclub Sint Gilles Stekene Camasiacum => nader uitwerken (historie van de vriendschap en bijzondere aspecten)

Rotaryclub Gummersbach => nader uitwerken (historie van de vriendschap en bijzondere aspecten)

VOCATIONAL SERVICE

Vocational Service wordt de hoeksteen van Rotary genoemd. Binnen clubverband informeren Rotarians elkaar over hun beroep, daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en de daarbij te betrachten hoge ethische normen. Maar ook stellen Rotarians zich dienstbaar op naar de maatschappij om hun beroepskennis en normen te delen met anderen. Bij deze externe oriëntatie richt Rotary zich met name op de (jonge) professionals die met gedeelde kennis betere keuzes kunnen maken voor hun toekomst.

Op internet kwam ik het volgende idee tegen => Binnen de club worden alle leden geacht minstens eenmaal een exposé te geven aan hun medeleden over zijn/haar beroep (de classificatiespeech). Daarbij gaat het vaak over de gevolgde opleiding en carrière pad. Veel belangrijker is echter te delen wat je aanspreekt bij de uitoefening van het beroep, de maatschappelijke relevantie en de vraagstukken en uitdagingen die zich daarbij voordoen. Vanzelfsprekend dat zo’n presentatie gepaard gaat met discussie met andere leden teneinde middels ervaringen en inzichten van de anderen zijn/haar beroepsuitoefening te kunnen verbeteren. Wellicht kunnen we elk jaar enkele leden vragen zo'n speech te houden.

YOUTH SERVICE

De doelstelling van Youth Service is om activiteiten voor de (inter)nationale jeugd binnen en buiten Rotary onder de aandacht te houden en op constructieve wijze te organiseren en te doen uitvoeren. Het doel is hierdoor een wezenlijke bijdrage leveren aan de andere Rotary Avenues International, Fellowship, Community en Vocational.