© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI gegevens

Stichting Community van de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

De Stichting is opgericht op 28 juni 1979 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41178715

Fiscaal nummer: 8167.54.858

De stichting heeft een ANBI registratie met RSIN 8167.54.858

Contactgegevens

·

Stichting Community Service van de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

·

E-mail: secretaris.rcrv@gmail.com

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting wisselt elk clubjaar en bestaat uit drie leden van de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen financiële beloning voor hun bestuurswerk ontvangen.

Het huidig bestuur (clubjaar 2016-2017: 1 juli 2016 tot 1 juli 2017) bestaat uit de volgende personen:

·

H. van der Kloes: voorzitter

·

A. Wolters: secretaris

·

S. Heslinga: penningmeester

Besturen voorgaande drie clubjaren:

Bestuur (clubjaar 2015-2016: 1 juli 2015 tot 1 juli 2016):

·

H. Bouwmeester: voorzitter

·

H. de Jonge: secretaris

·

H. Wijnen: penningmeester

Bestuur(clubjaar 2014-2015: 1 juli 2014 tot 1 juli 2015):

·

T. van der Wal: voorzitter

·

D. de Kruijf: secretaris

·

J. Hazeleger: penningmeester

Bestuur (clubjaar 2013-2014: 1 juli 2013 tot 1 juli 2014):

·

B. Blankestijn: voorzitter

·

E. van den Bosch: secretaris

·

K. van Ginkel: penningmeester

Doel

Doel van de Stichting is het bijdragen aan de verwezenlijking van het service ideaal van Rotary door het verkrijgen en beheren van gelden bestemd voor het verlenen van steun aan de gemeenschap.

Inkomsten

De inkomsten worden gevormd door het organiseren van allerlei activiteiten en projecten door de leden van de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal, alsmede door individuele donaties. Zo nodig worden kosten van de diverse acties voorgefinancierd door de Stichting, terwijl de daaruit voortvloeiende inkomsten direct worden bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting. In de jaarlijkse financiële reportage wordt het resultaat zichtbaar gemaakt.

Beleid

De steun via de financiële lijn richt zich enerzijds op de gemeenschap in Rhenen en Veenendaal. Die steun is niet structureel van aard en heeft meestal een aanjaag functie. De objecten van steun liggen zowel op sociaal cultureel terrein als op het gebied van de zorg. Focus ligt daarbij op jeugd en educatie. De steun van de Stichting kan ook aanvullend zijn op de activiteiten van de leden van de Rotaryclub in de vorm van zelfwerkzaamheid en in natura.

Anderzijds is er ook aandacht voor internationale projecten op medisch, hygiënisch en educatief terrein. We haken aan bij wereldwijde Rotaryprojecten zoals ‘Polio de wereld uit’ en Sanitation.

We trekken actief samen op met zusterclubs aan het meerjarig project ‘Schoon Water voor Bertoua’ waarmee de stad Bertoua in Kameroen voorzien wordt van lokaal beheerde waterpunten voor de gemeenschap.

Inzet door de leden van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal –waaronder het bestuur van Stichting Community van de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal- geschiedt op vrijwillige basis en wordt niet financieel beloond; inkomsten komen dan ook niet ten goede van de bestuursleden en/of andere leden van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. De boekhouding van de Stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een Kascontrolecommissie die is samengesteld uit twee leden van de Rotaryclub Rhenen-Veenendaal. Na controle en akkoordbevinding wordt de balans en resultaatrekening gepubliceerd op deze website.