© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY SANTPOORT-BREDERODE

STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY Santpoort-Brederode

De Stichting Community Service van de Rotary Club Santpoort-Brederode is een ANBI (=Algemeen Nut Beogende Instelling) -stichting.

De Stichting Community service van de Rotary Club Santpoort-Brederode werd op 24 juni 2016 opgericht vanuit de Rotary Club Santpoort-Brederode

Het begrotingsjaar van de stichting loopt parallel met die van de Rotary Club Santpoort-Brederode, van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Naam

Stichting Community Service Rotary Santpoort-Brederode

Nummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

66318769

RSIN / Fiscaal Nummer ANBI

856492802

IBAN

NL86INGB0007487551 t.n.v. Stg. Community Service SP Brederode

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a. het besteden van financiële middelen, zoveel als naar het oordeel van het bestuur mogelijk is, voor doeleinden die een sociaal-charitatief karakter hebben;

b. het dienstbaar maken van een gedeelte van de geldmiddelen van de stichting aan de behartiging van doeleinden die als van algemeen maatschappelijk belang kunnen worden beschouwd. Deze doeleinden mogen binnen en buiten Nederland liggen.

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen en stimuleren van projecten en vrijwilligerswerk.

Voorzitter/contactpersoon

Edward van der Zwaag

Von Brucken Focklaan 39

2102XB Heemstede

telefoon 023-5281348

E-mail: zwaag@sprekenendebatteren.nl

Secretaris

Ingrid Storm

E-mail: i.storm2@chello.nl

Penningmeester

Jurjen Kuipers

E-mail: j.kuipers@fien.nl

Bezoldiging

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Santpoort-Zuid, 1 juli 2020