Stichting Community Service van de Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg

De Stichting is opgericht op 20 augustus 1985 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41189132

RSIN: 8167.60.172

Contactgegevens

Stichting Community Service van de Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg

p/a Oostende 97, 3925 LC in Scherpenzeel

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden van de Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg. Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Gijs de Kruif: voorzitter
  • Erna van Dijk: secretaris
  • Elske van de Fliert: penningmeester

Doel

Doel van de Stichting is het bijdragen aan de verwezenlijking van het service ideaal van Rotary door het verkrijgen en beheren van gelden bestemd voor het verlenen van steun aan de gemeenschap.

Inkomsten

De inkomsten worden gevormd door het organiseren van allerlei activiteiten en projecten door de leden van de Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg, alsmede door individuele donaties. Zo nodig worden kosten van de diverse acties voorgefinancierd door de Stichting, terwijl de daaruit voortvloeiende inkomsten direct worden bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting. In de jaarlijkse financiële rapportage wordt het resultaat zichtbaar gemaakt.

Beleid

De steun via de financiële lijn richt zich enerzijds op de gemeenschap in Scherpenzeel en Woudenberg. Anderzijds is er ook aandacht voor internationale projecten op medisch, hygiënisch en educatief terrein. We haken aan bij wereldwijde Rotaryprojecten zoals ‘Polio de wereld uit’. We trekken samen met zusterclubs aan het meerjarig ‘Waterproject Bertoua’.

Op onze website vindt u een overzicht van onze huidige projecten.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. De boekhouding van de Stichting wordt jaarlijks gecontroleerd door een Kascontrolecommissie die is samengesteld uit twee leden van de Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg. Het financieel verslag over het boekjaar 2018-2019 vindt u op onze website.

Meer over dit onderwerp

Voor meer informatie kunt u www.ANBI.nl bezoeken.