© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Algemeen

ANBI

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan uitsluitend een ANBI zijn, als ze voldoet aan de volgende voorwaarden:

·

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

·

De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

·

De instelling en de mensen die rechtstreeks bij deze instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

·

De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

·

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

·

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vakantiegelden.

·

De instelling heeft een actueel beleidsplan.

·

De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

·

Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

·

De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

De ANBI-status is van belang voor de aftrek van giften in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Daarnaast zorgt de ANBI-status er voor dat giften door de ANBI zonder schenk- en erfbelasting kunnen worden verkregen en dat de ANBI zonder schenkbelasting kan schenken.

De Stichting Community Service Rotary Club Wageningen Bergpoort is een ANBI en beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary, voor zover deze betrekking hebben op de dienst aan de gemeenschap. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van materiële steun in de vorm van giften (in geld of in natura) of in de vorm van geldleningen aan charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut.

Publicatieplicht ANBI

Vanuit het publieksbelang wordt door de politiek meer transparantie geëist van ANBI’s. Dit is vormgegeven door ANBI’s te verplichten bepaalde gegevens via Internet te publiceren. Op de Website van de Belastingdienst wordt een link geplaatst naar de Webpagina waar de betreffende gegeven van de ANBI te vinden zijn.