© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Anbi-verslag 2016-2017

Stichting Community Service Rotary Club Wageningen Bergpoort

Algemeen

Naam van de instelling

:

Stichting Community Service Rotary Club Wageningen Bergpoort

Bezoekadres

:

Hotel en Congrescentrum Het Hof van Wageningen

6701 AN Wageningen

RSIN

:

816671035

Doelstelling

:

Beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary, voor zover deze betrekking hebben op de dienst aan de gemeenschap. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van materiële steun in de vorm van giften (in geld of in natura) of in de vorm van geldleningen aan charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

:

Jaap Huizinga

Secretaris

:

Marjan Hoogsteen

Penningmeester

:

Cock Struijk

Beleidsplan

Stichting Community Service heeft tot doel om de (lokale) gemeenschap te dienen door middel van het ondersteunen of zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk met bestaande organisaties. De community gedachte krijgt gestalte door hulpverlening in de vorm van financiële ondersteuning en/of door het geven van adviezen en het leveren van menskracht.

Leden van Rotary Wageningen Bergpoort brengen hiertoe zoveel mogelijk geld bijeen tegen zo laag mogelijke kosten. Middelen komen uit eigen bijdragen en van externe sponsoren, die gevraagd worden om goede doelen en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Daarnaast worden door de leden van Rotary Wageningen Bergpoort evenementen geïnitieerd en hand en spandiensten verricht bij activiteiten van derden om activiteiten mogelijk te maken die bijdragen aan de doelstelling van Stichting Community Service.

Beloningsbeleid

Noch bestuursleden van de Stichting Community Service, noch leden van de Rotary Wageningen Bergpoort ontvangen enige vorm van beloning.

Verslag van activiteiten

De projecten en goede doelen die Stichting Community Service ondersteunt, worden jaarlijks in overleg met het bestuur en de leden van Rotary Wageningen Bergpoort vastgesteld. De activiteiten dragen bij aan:

· het inzamelen van geld voor (bestaande) goede doelen en maatschappelijke initiatieven en/of

· het realiseren van evenementen die de Wageningse gemeenschap dienen en versterken.

Activiteiten 1 juli 2016- 31 juni 2017

Shelterbox

Stichting Community Service schenkt aan het door een zware aardbeving getroffen Haiti een Shelterbox. Hier zit o.a. in, een grote familie tent, dekens, gereedschap, waterfilter, keukenspullen en schoolartikelen.

Roof for Humanity

Aan de stichting Roof for Humanity is 250 euro geschonken. Zij bouwen met hulp van vrijwilligers en vluchtelingen op de Griekse eilanden community buildings voor de voornamelijk Syrische vluchtelingen.

Voedselbank

Stichting community service heeft met vrijwilligers en leden van de club een Kerstdiner georganiseerd met ingrediënten uit de voedselbank pakketten. De opbrengst van dit diner, groot 750 euro, met 40 gasten kwam ten goede aan de Voedselbank in Wageningen.

Inloopcentrum Markt

In samenwerking met tuincentrum de Oude Tol heeft de Stichting Community Service 1800 euro opgehaald. Bezoekers aan het tuincentrum konden tegen betaling meedoen met het ijsstokschieten en hiermee cadeau bonnen voor de Oude Tol winnen. De opbrengst is geschonken aan het Inloopcentrum aan de Markt in Wageningen, een ontmoetingsplek voor o.a. eenzame mensen. Iedereen is verder daar van harte welkom!

Vlielandkamp

Stichting Community Service biedt ondersteuning aan de Stichting Rotary Vlielandkamp die al sinds 1972 een vakantie kamp organiseert voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Jaarlijks gaan circa 100 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar naar Vlieland en wij steunen dit financieel. Clubleden zorgen ook voor het vervoer.

Lentefeest

In samenwerking met Waag, sportvereniging voor mensen met een beperking, organiseren wij ieder jaar in april het Lentefeest. Dit is een uitje met veel activiteiten zoals optredens, dans, muziek en lekker smullen. Stichting community service levert een financiële bijdrage en de leden van RC Wageningen Bergpoort zorgen voor het vervoer en leveren ook hand en spandiensten.

Rotary Doctors Bank

Een donatie is gegeven aan de stichting Rotary Doctors. Deze stichting zendt jaarlijks 50 artsen op vrijwillige basis naar ontwikkelingslanden waar medische voorzieningen ernstig te kort schieten. Ter plaatse wordt hulp verleend en mensen opgeleid.

Financiële verantwoording periode 1 juli 2016- 31 juni 2017

financiële verantwoording periode 1-7-2016 t/m 30-6-2017

 

 

 

Inkomsten:

 

Donaties:

€ 3.449

Opbrengsten acties:

€ 2.128

Rente:

€ 22

 

 

Totaal:

€ 5.599

 

 

Uitgaven:

 

donatie Shelterbox

€ 750

donatie Roof for Humanity

€ 250

donaties Voedselbank

€ 750

donatie Inloopcentrum Markt

€ 1.800

donatie Rotary Doctors Bank

€ 135

bekostiging deelnemer Vlielandkamp

€ 450

kosten organisatie lentefeest tbv. leden Gehandicaptensportvereniging Waag:

€ 466

afdracht Rotary Foundation:

€ 1.227

diverse onkosten

€ 237

 

 

Totaal:

€ 6.065

 

 

 

 

Reserve per 1-7-2016:

€ 14.643

Onttrokken aan de reserve:

€ 466

Reserve per 1-7-2017:

€ 14.177