Rotary Club Winschoten

vaantje_rc_winschoten

 

 

INFORMATIE EN ORGANISATIESTRUCTUUR ROTARY INTERNATIONAL

HISTORIE

Rond de eeuwwisseling maakte in Chicago de advocaat Paul Harris zich ernstig ongerust over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen. Op 23 februari 1905 nodigde hij een viertal vrienden, een kolenhandelaar, een textielhandelaar, mijningenieur en een drukker bij zich thuis uit om te zien of zij deze verhoudingen konden verbeteren. Deze bijeenkomsten zijn wekelijks voortgezet. Steeds bij een van de mensen thuis. Later kwam hieruit de naam Rotary voort. Dit groeide uit tot één grote beweging: Rotary International, een organisatie met circa 1,2 miljoen leden. De Rotary organisatie bestaat uit twee zelfstandige eenheden, te weten Rotary International, die kan worden gezien als onze overkoepelende vereniging van Rotary Clubs en Rotary Foundation, de organisatie die de gelden beheert voor de ideële doelen die wij nastreven.

Rotary International staat onder leiding van een President bijgestaan door een Board of Directors. De wereld is verdeeld via 33 zones in 530 districten met elk hun eigen districtsgouverneurs en elk district is onderverdeeld in regio’s met Rotaryclubs. In de wereld bestaan circa 33000 clubs. De gouverneurs worden jaarlijks benoemd.

Nederland is verdeeld in 7 districten, telt circa 480 clubs met circa 20.000 leden. Rotary Winschoten is ingedeeld in district 1590 met 63 clubs en verdeelt in 4 regio’s, Friesland, Groningen, Drenthe en N.W. Overijssel en Flevoland.


WAT IS HET DOEL VAN ROTARY

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemensen. Zolang er armoede, ziekte en ontberingen zijn, kan en moet Rotary de medemens helpen. Als niet-gouvernementele organisatie (NGO) vervullen we daarbij een belangrijke wereldrol. Denk maar aan de successen met het bestrijden van polio en de ontwikkelingsprojecten die de Rotary Foundation financiert. Daarnaast worden door de clubs regionale projecten dicht bij huis ondersteund.

Rotary is een wereldomvattende kameraadschap met één levenshouding: dienen bij Rotary betekent iets van je zelf willen geven. Rotary tracht deze idealen te realiseren met de haar ter beschikking staande middelen. Zij wijst daarvoor vijf wegen aan, de zogenaamde Avenues of Service.

Clubservice:
Dit zijn alle werkzaamheden die het goed functioneren van een club bevorderen, in de ruimste zin van het woord.

Community Service:
Dienstverlening zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk aan de gemeenschap.

Vocational Service:
De wijze waarop iedere Rotarian zich dienstbaar maakt aan de samenleving waarbij het beroep, de beroepsethiek en de integriteit bij de beroepsuitoefening centraal staat.

International Service:
Het verbeteren van een beter begrip en verdraagzaamheid tussen alle volkeren in de wereld.

New Generation Service:
Jonge mensen, of jonge professionals uitzenden en/of ontvangen.

Voor de vijf “avenues” zijn in de club commissies ingesteld. Ieder lid heeft hierin bij toerbeurt zitting.


ROTARY CLUB WINSCHOTEN

De Rotary Club Winschoten is opgericht op 28 mei 1938. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, inkomend voorzitter, uittredend voorzitter, penningmeester, secretaris en een sergeant. Jaarlijks wordt een nieuwe voorzitter benoemd. De penningmeester en secretaris hebben normaliter een langere zittingsperiode.

De leden van de club komen uit de diverse beroepsgroepen en vormen zo een afspiegeling van de maatschappij in de regio waarin de club zitting heeft. Wekelijks komt de club bijeen en geeft ieder lid bij toerbeurt een voordracht vanuit zijn beroepsgroep. Een keer per 6 weken is er clubzaken en komen eveneens de voorzitters van de “aveneus” aan het woord.

Als service club ondersteunen we zowel internationale projecten via Rotary Foundation als goede doelen in de regio.

REGIONALE EN INTERNATIONALE GOEDE DOELEN

Plaatselijk/regionaal

·

Bijdragen aan Stichting Leergeld

·

Bijdragen aan Cultuur-evenement Kids & Bizz met Andre Kuipers, Maarten van der Weijden en Richard van Hooydonk

·

Kerstfeest voor de bewoners van de Esdoornhof Winschoten

·

Bijdrage tbv. Stichting Oud Brandweermateriaal

·

Santarun: opbrengst naar Voedselbank (kledingscheques vd kinderen) en Stichting Zonneschijn

·

Bijdrage aan de Weekendschool Oldambt

Internationaal:

·

Bijdrage aan Rotary project “Polio de Wereld uit” (jaarlijks)

·

Malawi project Winschoter medische specialist voor ondersteuning van medisch onderwijs en behandel mogelijkheden

·

Inrichting kraamkliniek in Sierra Leone

·

Inrichting school in Uganda

·

Steun aan project in Guatemala om kinderen te kunnen laten opereren aan schisis (hazenlip) 1 op 6 kinderen wordt daarmee geboren, alsmede een gezin van onderdak voorzien.

·

I.s.m. RC Leer project in Elblag (Polen) voor dove en slechtziende kinderen