© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Fundraising

FUNDRAISING

Rotary is meer dan een gezelligheidsvereniging. Het devies van Rotary is ‘service’. Rotaryclubs stellen zich daarom dienstbaar op ten opzichte van de maatschappij, zowel in hun eigen gebied als internationaal. Dit gebeurt door het opzetten van eigen sociale projecten dan wel door steun te verlenen aan organisaties en doelen van anderen.

Het actuele beleidsplan van onze St. Community Service Rotary Club Amsterdam Sloterdijk is:
-het ondersteunen van ontwikkeling- en integratie projecten in Amsterdam
-het ondersteunen van het Emma kinderziekenhuis bij de aanschaf van Care Units voor de
IC Neonatologie.
-het ondersteunen van projecten voor armlastigen en hulpbehoevenden in ontwikkelingslanden

Met gebruikmaking van ons Rotary netwerk kunnen we er voor zorgen dat 100% van de gecollecteerde gelden voor de doelstelling worden aangewend en er geen overheadkosten zijn.

Elk lid van Rotary Club Amsterdam Sloterdijk stort jaarlijks een bedrag van enige omvang in de kas van de Stichting Community Serrvice Rotary Sloterdijk. De stichting heeft een ANBI-status (zie daarvoor de aparte pagina op deze site). De middelen die op deze manier bij elkaar gebracht worden, vormen het startpunt voor de financiering van onze projecten, maar voor het bereiken van onze doelen is veel meer geld nodig. Dat zamelen we in door het verkopen van speciale boekuitgaven, het organiseren van benefietconcerten, loterijen, gesponsorde wedstrijden enzovoorts.

Mocht u zich zo betrokken voelen bij onze doelen (zie daarvoor de aparte projectbeschrijvingen elders op deze website) dat u wilt bijdragen aan onze fondsenwerving, dan kan dat:

Rekening NL94 INGB 0000 0418 81

Ten name van:

Stichting Community Service RC Amsterdam-Sloterdijk

ANBI

Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Hoe en hoeveel fiscale aftrek

Stichting Community Service R.C. Amsterdam Sloterdijk
Financiële gegevens 2018 – 2019

RSIN- Nummer: 815724871

Contactgegevens:
J.N. Kras, Ardennenlaan 186, 1066SE Amsterdam

Bestuur:
Voorzitter: Bas Versteeg
Secretaris: Pieter Boerstra (inkomend Vz.)
Bestuurslid: Irene Verheijen (uittredend Vz.)
Penningmeester: Jaap Kras

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning noch compensatie gemaakte kosten.

Statutaire Doelstelling:

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de verwezenlijking van het ideaal van de Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven, en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Via de Stichting Community Service ondersteunt Rotary Club Amsterdam Sloterdijk diverse goede doelen en projecten.

Bijgedragen wordt aan enkele algemene goede doelen van Rotary: de RYLA, Interadam, de Rotary Foundation, Jobrotary en Rotarkids.

Enkele specifiek projecten waren:

-

Voorbereiden project tot ondersteuning Emma Kinderziekenhuis

-

Rotaract project Haarlemmermeer,

-

de Amsterdam City Swim ter ondersteuning van het onderzoek naar ALS.

Financiële gegevens 2018 – 2019

Ontvangsten:

Rechtstreekse bijdragen van de leden € 6.200
Opbrengst kerstactie € 1.800

Totaal Ontvangsten € 8.000

Uitgaven:

Donaties aan:

Rotarkids € 660
Interadam € 825
Rotary Foundation € 1.190
Jobrotary € 125
Project Emma € 1.800
Rotaract Haarlemmermeer € 500

Totaal Uitgaven € 5.100