© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De vijf pijlers en hun bijbehorende commissies

Rotary, het credo en de vijf pijlers van het ideaal…

Rotary is een serviceorganisatie. Rotarians hebben een dienstideaal. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens. Daarbij willen ze geen onderscheid maken op basis van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijd netwerk van maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Het credo luidt:

Service Above Self

Dienstverlening waarbij eigenbelang op de achtergrond staat. Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan. Rotary onderscheidt, van oudsher vier en sinds 2010, vijf wegen die bijdragen aan het verwezenlijken van het dienstideaal, de Five Avenues of Service. Voor deze vijf Avenues zijn in de club commissies ingesteld waarin de leden bij toerbeurt (via het 'rotatieprincipe') zitting hebben. De Avenues hebben betrekking op activiteiten die vele raakvlakken hebben en elkaar soms voor een deel overlappen. Dat bevordert de samenhang van de activiteiten die Rotary ontplooit.

Club Service

Deze Avenue omvat alle activiteiten die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daarbij is een regelmatig clubbezoek, die wordt geregistreerd door middel van attendance-cijfers. Het elkaar regelmatig ontmoeten en samen dingen doen, bevordert de fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service

Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de beroepsachtergrond (classificatie) in de club herkenbaar wordt.

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, bij voorkeur in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor. Het kan zijn dat als een project eenmaal is gestart de verdere uitvoering, indien mogelijk, wordt overgedragen aan buiten de club opererende organisatie.

International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (bijv. 'Polio de wereld uit') en andere internationale projecten. Daarnaast zijn er grensoverschrijdende programma's voor jeugduitwisseling. Ook zijn er programa's die internationale contacten tussen Rotarians en Clubs stimuleren.

New Generations Service, de 5th Avenue van RI

Sinds de Council on Legislation (de wetgevende vergadering) van Rotary International in 2010 is er een vijfde Avenue aangewezen als belangrijke weg om het dienstideaal te verwezenlijken. 'Jeugd' krijgt van oudsher veel aandacht bij Rotary. Tal van programma's gericht op de gezondheid en de ontwikkeling van jonge mensen werpen continu hun vruchten af en zijn anno nu harder nodig dan ooit. Jarenlang werd er al gelobbyd om daar de 'Fifth Avenue New Generations Service' voor te benoemen. In 2010 is het er dan van gekomen! Ruim 2/3 van de gedelegeerden van alle ruim 530 Districten van RI gingen accoord.