© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beleidsplan 2017 - 2020

BELEIDSPLAN STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY Santpoort-Brederode

Rotaryclub Santpoort-Brederode

BELEIDSPLAN 2017 – 2020

1. Inleiding

De Stichting Community Service Rotary Santpoort-Brederode is opgericht op 24 juni 2016.

Uitgangspunt van het subsidie- en donatiebeleid van de Stichting Community Service van de Rotary Santpoort-Brederode is het Rotaryideaal van de dienstvaardigheid. Deze richt zich zowel op de plaatselijke als op de nationale en internationale gemeenschap. Bijzondere aandacht gaat uit naar groepen mensen in kwetsbare posities. Het streven is ook om in te spelen op acute noden.

Achtergrond om tot de oprichting van de stichting te komen was gelegen in de overweging dat in de samenleving van vandaag onder invloed van de huidige economische crisis maar deels ook als gevolg van externe factoren zoals bijvoorbeeld natuurrampen én als gevolg van structurele achterstandsposities op het gebied van gezondheid, onderwijs enz., individuen en groepen mensen in problemen geraken. Die problemen zijn van uiteenlopende aard: er kan sprake zijn van materieel / fysieke problemen maar ook van problemen van immateriële aard.

De Stichting Community Service Rotary Santpoort-Brederode stelt zich ten doel om naar vermogen een bijdrage te leveren aan het beperken dan wel verhelpen van die problemen. Daarnaast gaat het er ook om individuen of groepen die materieel dan wel immaterieel in een achterstandspositie verkeren, in staat te stellen optimaal te functioneren in de samenleving, d.w.z. in staat te stellen daarvan op een volwaardige manier deel uit te maken en daaraan naar vermogen deel te nemen.

De stichting heeft een relatie met de Rotaryclub Santpoort-Brederode, onder meer in die zin dat de bestuursleden van de stichting worden gekozen door en uit de leden van de Rotaryclub Santpoort-Brederode.

De stichting kan bij het realiseren van haar doelstellingen, indien gewenst, dan ook een beroep doen op de inzet van de leden van genoemde Rotaryclub welke leden over een grote diversiteit aan kennis, kwaliteiten en vaardigheden beschikken.

2. Bestuur

Het bestuur van de Stichting Community Service Rotary Santpoort-Brederode bestaat thans uit de volgende personen:

1. Edward van der Zwaag (voorzitter);

2. Ingrid Storm (secretaris);

3. Jurjen Kuipers (penningmeester).

3. Bezoldiging

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

4. Doelstellingen Stichting Community Service Santpoort-Brederode

Doelstelling van de Stichting Community Service Rotary Santpoort-Brederode is om ‘community-service-gerichte’ activiteiten te initiëren, organiseren, ondersteunen en begeleiden in de vorm van bijvoorbeeld maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten ten behoeve van de lokale / regionale, en/of (inter-)nationale gemeenschap. Om dat te kunnen realiseren wil de Stichting via specifieke activiteiten de noodzakelijke financiële middelen bijeen brengen. Daartoe dienen vanzelfsprekend concrete plannen te worden ontwikkeld en uitgevoerd , indien mogelijk en wenselijk in nauwe samenwerking met de leden van de Rotaryclub Santpoort-Brederode.

In beginsel gaat het daarbij om het organiseren van activiteiten als bijvoorbeeld (openbare) lezingen, excursies, evenementen ter verwerving van financiële middelen die vervolgens aangewend worden ten behoeve van een nader te definiëren ‘goed doel’ in lijn met de officiële doelstellingen van de stichting.

In voorkomende gevallen kan de stichting samenwerking zoeken met andere organisaties die soortgelijke doelstellingen nastreven.

5. Actueel beleid en werkzaamheden

Het bestuur van de Stichting Community Service Rotary Santpoort-Brederode stelt in nauw overleg met het bestuur van de Rotaryclub Santpoort-Brederode jaarlijks een activiteitenplan op op basis van de doelstellingen van de stichting zelf.

Van de in 2016 – 2017 georganiseerde activiteiten, de financiële uitkomsten daarvan en de organisaties / instellingen die een bijdrage hebben ontvangen uit de opbrengsten, wordt afzonderlijk verslag gedaan in een Jaarverslag.

6. Procedures aanvragen

Aanvragen voor subsidiëring en donaties worden gezonden aan de voorzitter van de Stichting Community Service. Zij dienen voorzien te zijn van een projectplan en een begroting. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn enig inzicht te geven in de fondsenwerving voor het project.

De aanvragen worden beoordeeld door een commissie van de Stichting Community Service. Meestal ontvangt de aanvrager binnen enkele weken bericht over het besluit van de commissie.

Subsidies en donaties van de stichting zijn in beginsel eenmalig tenzij de stichting een project expliciet heeft geoormerkt voor meerjarige subsidiëring.

7. Beheer van de financiële middelen

Voor het bestuur van de Stichting Community Service Rotary Santpoort-Brederode gelden regels met betrekking tot de wijze waarop de beschikbaar komende financiële middelen moeten worden beheerd en verantwoord. Deze regels zijn vastgelegd in de statuten.

Daarnaast is het bestuur gehouden om over haar financieel beleid en het financieel beheer verslag uit te brengen en verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering van de Rotaryclub Santpoort-Brederode, welke laatste goedkeuring moet verlenen aan het financieel beleid van de stichting ter décharge van penningmeester en bestuur.

8. Bestemming van de financiële middelen

Uit het voorgaande is reeds gebleken ter financiering van welk type activiteiten de stichting in het leven is geroepen. Het gaat daarbij uitsluitend om (het bijdragen in) de financiering van maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten ten behoeve van de lokale / regionale en/of (inter-)nationale gemeenschap.

9. ANBI-status

De Stichting Community Service van de Rotary Santpoort-Brederode is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI.

RSIN: 856492802
KvK-nummer: 66318769
Heemstede, 5 februari 2017