© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

St. Community Service 2022-2023

Het bestuur van de Stichting Community Service bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Michel de Mooij

Secretaris

Thierry 't Hart

Penningmeester

 Jac. Verkuil 

        

Correspondentieadres:   secretaris@Rotary-vlaardingen.nl

De voorzitter van de Stichting is tevens de voorzitter van de Rotaryclub Vlaardingen en wisselt jaarlijks. Het Rotaryjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni in het opvolgend jaar.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en verrichten de werkzaamheden om niet.


Beleidsplan/Doelstelling

 De Stichting Community Service Vlaardingen beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary Nederland en International, voor zover deze betrekking hebben op de diensten aan de gemeenschap. Voor meer informatie over de doelen van de Rotary wordt verwezen naar de website van Rotary Nederland (www.rotary.nl) en Rotary International (www.rotary.org). De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van (im-)materiële steun in de vorm van giften, adviezen en menskracht aan charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut. Tevens ondersteunt of voert zij zelf lokale en internationale projecten uit. Waar mogelijk en nuttig doet zij dit in samenwerking met andere organisaties.

Begroting Stichting Community Service Vlaardingen

De Commissie CS beschikt over een eigen, door de leden van de RC-Vlaardingen vastgestelde begroting. Voorafgaande aan de opstelling van de begroting voor het nieuwe clubjaar vindt overleg plaats tussen de penningmeester en de leden van de Commissie CS. De jaarrekening van CS wordt eveneens door de leden vastgesteld.

De begroting bestaat uit een aantal vaste posten als bijvoorbeeld: Rotary Foundation, Laaggeletterdheid en Alleenstaanden diner. Indien tijdens het lopende clubjaar deze concreet benoemde posten uit de begroting van CS komen te vervallen, dan kunnen vrijkomende bijdragen een andere bestemming krijgen. Indien het begrote bedrag niet of niet volledig wordt uitgegeven, kan dit bedrag in de begroting voor het nieuwe clubjaar worden opgenomen. Een en ander in overleg met de penningmeester en/of het bestuur.

Daarnaast kent de begroting ook een bedrag voor giften aan kleinschalige projecten. De leden van de Commissie CS bepalen op basis van consensus de besteding hiervan. Rotaryleden en andere partijen kunnen hiervoor voorstellen aandragen (zie 'Aanvragen'). Toekenning vindt plaats op basis van selectiecriteria. Indien de commissie CS geen consensus bereikt, wordt het bestuur gevraagd een besluit te nemen, al dan niet gehoord hebbende de leden van de commissie CS en/of de leden van de RC Vlaardingen.

Financiële middelen buiten de begroting

Naast bedragen, opgenomen in de begroting van CS, kunnen er financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor andere doelen die onder CS vallen. Deze financiële middelen kunnen worden ingebracht vanuit de Commissie. De Commissie CS stelt in dit geval een groslijst van mogelijke projecten op. Dit kan een (groter) jaarproject zijn of een meerjarenproject. Leden kunnen hierbij hun inbreng hebben.

Tenslotte kunnen financiële middelen beschikbaar komen vanuit een door de Commissie CS (mede) georganiseerde activiteit/project, veelal gericht op één specifiek doel bijvoorbeeld de Voedselbank Vlaardingen, Laaggeletterdheid of hulp aan Oekraïense vluchtelingen.

De uitgebreide doelstelling en het beleidsplan kunt u vinden in Statuten

-/-

Overzicht van diverse uitgevoerde activiteiten/projecten

De Rotary Foundation

Aan de Rotary Foundation werd een bedrag gedoneerd. Dit een standaard afdracht waarmee Rotary wereldwijd goede doelen ondersteund, waaronder polio. Dit bedrag komt uit de ledenbijdrage.

Kinderdictee

Met de opbrengst van het kinderdictee zijn diverse scholen van boeken voorzien.

Sinterklaas

Voor kinderen die helaas zouden worden overgeslagen door Sinterklaas, werd een actie gestart en kregen veel Vlaardingse kinderen toch een verrassingspakket op 5 december.

Oekraïne (Mrija) in Vlaardingen

Ruim 4000 euro ging naar Mrija waarvoor onder andere middelen voor communicatie met de achtergeblevenen kon worden aangeschaft en geïnstalleerd. 

Alleenstaanden

Middels de verkoop van sinterklaas- en kerstpakketten, konden wij ook dit jaar (27e jaar) activiteiten ontplooien voor 100 alleenstaanden in Vlaardingen. Voor hen was weer het traditionele alleenstaanden diner georganiseerd, hierbij werd het vervoer en bedieniong uitgevoerd door de clubleden. Dit jaar stond het diner in het thema van 750 jaar Vlaardingen

Divers

Met acties zoals o.a. een PubQuiz, Amaryllisbollen verkoop, Tulpenbollen verkoop, diverse donaties konden ook andere (kleinschaliger) projecten worden gesteund (zie verantwoording).

 Verantwoording

Gedatailleerde jaarverslagen vind u hieronder

Jaarverslag

2022 -2023

Jaarverslag

2021 - 2022

Jaarverslag

2020 - 2021

Jaarverslag

2019 - 2020

Jaarverslag

2018 - 2019

Jaarverslag

2017 - 2018

Jaarverslag

2016 - 2017


Stichting Community Service : ANBI RSIN nummer 811243692