© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

St. Community Service

Het bestuur van de Stichting Community Service bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Michel de Mooij

Secretaris

Thierry 't Hart

Penningmeester

 Jac. Verkuil 

        

Correspondentieadres:   secretaris@Rotary-vlaardingen.nl

De voorzitter van de Stichting is tevens de voorzitter van de Rotaryclub Vlaardingen en wisselt jaarlijks. Het Rotaryjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni in het opvolgend jaar.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en verrichten de werkzaamheden om niet.


Beleidsplan/Doelstelling

 De Stichting Community Service Vlaardingen beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary Nederland en International, voor zover deze betrekking hebben op de diensten aan de gemeenschap. Voor meer informatie over de doelen van de Rotary wordt verwezen naar de website van Rotary Nederland (www.rotary.nl) en Rotary International (www.rotary.org). De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van (im-)materiële steun in de vorm van giften, adviezen en menskracht aan charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut. Tevens ondersteunt of voert zij zelf lokale en internationale projecten uit. Waar mogelijk en nuttig doet zij dit in samenwerking met andere organisaties.

Begroting Stichting Community Service Vlaardingen

De Commissie CS beschikt over een eigen, door de leden van de RC-Vlaardingen vastgestelde begroting. Voorafgaande aan de opstelling van de begroting voor het nieuwe clubjaar vindt overleg plaats tussen de penningmeester en de leden van de Commissie CS. De jaarrekening van CS wordt eveneens door de leden vastgesteld.

De begroting bestaat uit een aantal vaste posten als bijvoorbeeld: Rotary Foundation, Laaggeletterdheid en Alleenstaanden diner. Indien tijdens het lopende clubjaar deze concreet benoemde posten uit de begroting van CS komen te vervallen, dan kunnen vrijkomende bijdragen een andere bestemming krijgen. Indien het begrote bedrag niet of niet volledig wordt uitgegeven, kan dit bedrag in de begroting voor het nieuwe clubjaar worden opgenomen. Een en ander in overleg met de penningmeester en/of het bestuur.

Daarnaast kent de begroting ook een bedrag voor giften aan kleinschalige projecten. De leden van de Commissie CS bepalen op basis van consensus de besteding hiervan. Rotaryleden en andere partijen kunnen hiervoor voorstellen aandragen (zie 'Aanvragen'). Toekenning vindt plaats op basis van selectiecriteria. Indien de commissie CS geen consensus bereikt, wordt het bestuur gevraagd een besluit te nemen, al dan niet gehoord hebbende de leden van de commissie CS en/of de leden van de RC Vlaardingen.

Financiële middelen buiten de begroting

Naast bedragen, opgenomen in de begroting van CS, kunnen er financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor andere doelen die onder CS vallen. Deze financiële middelen kunnen worden ingebracht vanuit de Commissie. De Commissie CS stelt in dit geval een groslijst van mogelijke projecten op. Dit kan een (groter) jaarproject zijn of een meerjarenproject. Leden kunnen hierbij hun inbreng hebben.

Tenslotte kunnen financiële middelen beschikbaar komen vanuit een door de Commissie CS (mede) georganiseerde activiteit/project, veelal gericht op één specifiek doel bijvoorbeeld de Voedselbank Vlaardingen, Laaggeletterdheid of hulp aan Oekraïense vluchtelingen.

De uitgebreide doelstelling en het beleidsplan kunt u vinden in Statuten

-/-

Uitgevoerde activiteiten/projecten

De Rotary Foundation

Aan de Rotary Foundation werd een bedrag gedoneerd van ruim 5000 euro. Dit een standaard afdracht waarmee Rotary wereldwijd goede doelen ondersteund, waaronder polio. Dit bedrag komt uit de ledenbijdrage.

Opvang vluchtelingen

€ 1000 werd, eveneens uit eigen middelen,  bijeengebracht om bij te dragen aan de opvang van de Oekraïense vluchtingen in Vlaardingen.

Alleenstaanden

Middels de verkoop van sinterklaas- en kerstpakketten, konden wij ook dit jaar (26e jaar) activiteiten ontplooien voor 100 alleenstaanden in Vlaardingen. Zo konden zij naar de Bevrijdingsmusical, hierbij werd het vervoer uitgevoerd door de clubleden. Vanwege corona kon helaas het Alleenstaande diner geen doorgang vinden, maar werden zij verrast met een kerstpresentje. In 2022 kon het diner gelukkig weer wel doorgang vinden.

Laaggeletterdheid

Dit jaar leverde de opbrengst van het Groot Vlaardings Dictee een mooi bedrag (ruim 12.000 euro) op. Dit werd aangewend om de acties van de bibliotheek Vlaardingen tegen laaggeletterdheid te kunnen ondersteunen. De winnaars van het Kinderdictee kregen een bedrag dat zij moesten besteden voor zaken op of rond de school.

Divers

Met acties zoals o.a. een PubQuiz, Amaryllisbollen verkoop, Tulpenbollen verkoop, diverse donaties konden ook andere (kleinschaliger) projecten worden gesteund (zie verantwoording).

 Verantwoording

BALANS PER 

 30-jun-22

 30-jun-21

Activa


Activa

Liquide middelen

ING Bank Rek.Crt.

           4.682,66

           4.753,87

ING Resultatenrekening

         22.679,38

         27.579,38

Nog te ontvangen 

           1.405,00

              740,00

Vooruitbetaald Delft

              500,00

 

           1.000,00

            29.267,04

              34.073,25

Passiva  

 Passiva

Vermogen

            11.987,89

              14.192,10

Reserves

Alleenstaande Diner

           3.053,83

           6.203,78

Jeugd project (Mikkies)

           2.028,85

           1.796,35

Project Laaggeletterden

           5.000,00

           5.000,00

Groot Vlaardings Dictee

                  0,00

           1.981,02

Vluchtelingen Oekraïne

           4.704,51

                  0,00

Opbrengst Pub Quiz

           2.185,22

 

            16.972,41

              14.981,15

Schulden

Project Scouting

                  0,00

           5.000,00

Nog te Betalen posten

              306,74

                  0,00

                 306,74

                5.000,00

            29.267,04

 

              34.173,25

Vermogen per 30–06-2022

Vermogen 30-06-2021         

         14.192,10

Te Kort 2021-2022 

    -     (2.204,21)

Vermogen 30-06-2022

         11.987,89

STAAT VAN BATEN EN LASTEN CLUBJAAR 2021 – 2022

BATEN

Boterletteractie 2021

         15.138,25

Groot Vlaardings Dictee

         12.051,54

Amaryllisbollen actie 2021

              995,00

Project Cambodja Marlies Scholtes

              815,00

Project Tulpenbollen t.b.v. Polio

              390,00

Project Pub Quiz

           2.295,00

         31.684,79

Bijdrage leden 

           5.465,00

Donatie t.b.v. hulp Oekraïne

           1.000,00

Donatie Rotary Foundation hulp Oekraïne

           5.000,00

Donatie Rotary t.b.v. kinderprojecten

              723,00

Opbrengst pot

              184,03

Wijnbijdrage clubavonden

              100,00

Totaal Baten

         44.156,82

LASTEN

Kosten acties

Boterletter actie

           9.615,41

Groot Vlaardings Dictee

           3.557,21

Amaryllisbollen

              545,00

Pub Quiz

              109,78

Tulpenbollen Polio

              405,00

         14.232,40

Donaties uit acties

Alleenstaande Musical Bevrijding

              462,02

Alleenstaande present dec. 2021

           1.936,01

Alleenstaande Diner “Bevrijding Delta”

           6.274,76

Donatie Bibliotheek Groot Vld. Dictee

         10.000,00

Prijzen Scholen Kinder Dictee

           1.000,00

Donatie hulpactie Oekraïne-

           5.000,00

Donatie Cambodja ( Marlies Scholtes )

              815,00

         25.487,79

Overige donaties

Donaties algemeen-

              850,00

Project Water Management 4e deel-

              500,00

Rotary Doctors

              500,00

Rotary Foundation

           1.300,00

Project Vluchtelingen Oekraïne

              295,49

Quiz Rotary Maassluis t.b.v. St. AK

              495,00

Project Stadsstrand School groep 8

              490,50

Donatie Scouting nieuwe locatie-

           5.000,00

           9.430,99

Bankkosten

              218,59

Totaal Lasten

         49.369,77

Saldo  baten en lasten voor mutaties 

Bestemmingsreserves

-

        (5.212,95)

Toevoegingen / opnamen

Alleenstaanden Diner

           3.149,95

Groot Vlaardings Dictee

           1.981,02

Project Scouting

           5.000,00

Project Oekraïne

-

        (4.704,51)

Project jongeren

-

           (232,50)

Project Pub Quiz

-

        (2.185,22)

-

         (2.204,21

Specificatie Donaties 2021-2022

St. het Blauwe Vaasje

              300,00

Boek  “Opzoek naar Verbinding“

                50,00

Donatie  “Masamuda”

              250,00

Vlaardingen Bloeit project ( Britt Planken )

              250,00

Totaal

              850,00

Overzicht baten – lasten Groot Vlaardings Dictee 

Ontvangsten

         12.051,54

Kosten

-

        (3.557,21)

           8.494,33

Prijzen Scholen Kinderdictee 2020

-

        (1.000,00)

Donatie Stadsbibliotheek

-

      (10.000,00)

-

        (2.505,67)

Van bestemmingsreserve Groot Vlaardings Dictee

           1.981,02

Opbrengst Amaryllisbol actie

              450,00

-

             (74,65)

Donatie Rotary Jeugdzaken

              723,00

Stadsstrand groep 8 afscheidsfeestje

-

           (490,50)

Opbrengst Pub Quiz 2022

           2.295,00

Kosten

-

           (109,78)

Toevoegen reserve opbrengst Pub Quiz

           2.185,22Jaarverslag

2021 - 2022

Jaarverslag

2020 - 2021

Jaarverslag

2019 - 2020

Jaarverslag

2018 - 2019

Jaarverslag

2017 - 2018

Jaarverslag

2016 - 2017


Stichting Community Service : ANBI RSIN nummer 811243692