© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2019-2020-stichting-community-service-rcaw-website.docx

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

De contact- en algemene gegevens

Handelsregister nummer: 41200803

Fiscaal / RISIN nummer: 8167.66.460

Correspondentie adres: Keizersgracht 808; 1017ED Amsterdam

Telefoon nummer: 020-6109590

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daar op volgende jaar

Het internet adres is: http://www.rotary.nl/amsterdamwest/StCommServiceRCAW-ANBI/

De doelstelling, inkomsten en uitgaven

Het doel van de Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West (de Stichting) is het nastreven van een algemeen maatschappelijk belang op sociaal en cultureel gebied. Dit vooral door het bevorderen en financieel steunen van de werkzaamheden van de diverse commissies van de Rotary Club Amsterdam West (Club) welke actief zijn op sociaal en cultureel gebied.

Een beschrijving van de activiteiten van deze commissies en de daarmee samenhangende uitgaven van de Stichting wordt hieronder gegeven.

De inkomsten van de Stichting bestaan primair uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van leden van tenminste € 150, - per persoon. Vanwege de ANBI status van de Stichting zijn deze bijdragen in beginsel aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting. Een en ander mits de daarvoor geldende drempel van giften wordt overschreden. Een aantal leden draagt daarom op jaarbasis grotere bedragen bij middels de fiscale lijfrente regeling die geen drempel kent.

Daarnaast wordt wekelijks gecollecteerd bij de Club lunch. Voorts is het mogelijk bij bepaalde projecten zogenaamde “Grants” te verkrijgen van de internationale Rotary Foundation of van InterAdam, een samenwerkingsverband van Amsterdamse Rotary clubs.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

• de voorzitter: Mr. E.H. de Jong-van Dooijeweert (Liesjettie);

• de penningmeester: Drs. Ir. J. de Valk (Joep); tevens

penningmeester van Rotary Club Amsterdam West;

• een lid: Ir. J.C.E. Blommaart (Jan)

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De financiële verantwoording

Hiervoor wordt verwezen naar de onderstaande commissie verslagen en de jaarrekening 2019/2020 en de begroting 2020/2021.

Daarnaast is de jaarrekening 2019/2020 van de Stichting opgenomen in deze website.

De commissies en werkzaamheden

Rotary Club Amsterdam West kent een aantal commissies van waaruit een scala aan sociale- en culturele activiteiten wordt ontwikkeld.

Indien deze commissies geld nodig hebben voor deze activiteiten, wordt dit primair gefinancierd door de Stichting Community Services Rotary Club Amsterdam West.

Daarnaast worden er in een aantal gevallen op projectbasis gelden opgehaald.

Aan de commissies worden per verenigingsjaar budgetten toegekend op basis van jaarplannen. Deze budgetten worden in overleg tussen het bestuur van de Club en het bestuur van de Stichting vastgesteld in de nazomer.

Er zijn de volgende commissies:

Commissies/activiteiten waarvan de financiering via de Stichting plaatsvindt

1. Jeugd

2. Community Service

3. International

4. Water

5. InterAdam

6. Rotary Foundation

Commissies/activiteiten die geen financiering vergen of waarvan financiering via de Club plaatsvindt

7. Vocational

8. Rotaract

9. Leden Informatie Commissie

10. Fellowship

11. Senioren Convent

1.

Jeugd Commissie

 

Realisatie 2018/2019 : € 3.420

Realisatie 2019/2020 : € 3.025

Budget 2020/2021 : € 2.000

" Rotary kent diverse jeugdprogramma’s die in 2010 zijn ondergebracht in een vijfde avenue Youth Service. Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten." *

Leden: Andries de Jong

Thea Bendt

Jeanne Kers

Voor de periode 2019/20 zet de jeugdcommissie zich in het bijzonder in voor die initiatiefnemers en (vrijwilligers) organisaties die met bijzondere aandacht al of niet in samenwerking met (muziek)scholen, kinderen begeleiden.

2.

Community Service

Realisatie 2018/2019 : € 2.694

Realisatie 2019/2020 :€ 2.149

Budget 2020/2021 : € 2.000

" Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, doormiddel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties." *

Leden: Yola Geraedts

Sigrid Ivo

Er zijn in 2019/2020 verschillende projecten voor daklozen en milieu gefinancierd, zoals Het Koffiehuis en GroenGrijs Bus. Het project 'koken in een andere keuken' moest stopgezet worden vanwege de coronacrisis.

3.

International/Water

Realisatie 2018/2019 : € 9.700

Realisatie 2019/2020 : € 5.050

Budget 2020/2021 : € 4.000

" De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (bijv. Polio de wereld uit), contactclubs en andere internationale projecten. Daarnaast zijn er grensoverschrijdende programma’s voor jeugduitwisseling. Ook zijn er programma’s die internationale contacten tussen Rotarians en Clubs stimuleren." *

Leden: Cormac Petit

Aart Kleyn

Annemiek van der Hell

 

a.

De commissie heeft het vertrouwde Cadena de Talentos ondersteund. Doel van Cadena de Talentos: Jongeren uit sloppenwijken in Peru naar HBO of universiteit begeleiden. Cadena de Talentos is een NGO die investeert in talent van jongeren teneinde veranderingen door te voeren in een omgeving waar dat nodig is.

b.

Vanwege de natuurramp in Mozambique is extra geld gedoneerd voor deze urgente nood.

4.

InterAdam

Realisatie 2018/2019 : € 1.200

Realisatie 2019/2020 : € 1.176

Budget 2020/2021 : € 1.500

Lid: Aart Kleyn

Aan InterAdam wordt jaarlijks bijgedragen met een bedrag van € 25, - per lid van de Club. Met deze opbrengsten wordt door InterAdam onder bepaalde voorwaarden extra steun verleend aan door individuele Rotary clubs geëntameerde projecten.

5.

Rotary Foundation

Realisatie 2018/2019 : € 1.820

Realisatie 2019/2020 : € 1.880

Budget 2020/2021 : € 1.900

Onze belangenbehartiger: Cynthio Korlvinke

De Rotary Foundation is een van origine Amerikaanse stichting die voor de wereldwijde Rotary-organisatie de gelden beheert die via donaties en jaarlijkse clubbijdragen bijeengebracht worden. Deze stichting is een van de grootste Non Governmental Organisations ( NGO's) in de wereld. Zij is opgericht in 1917, onder het motto Doing Good in the World.

Denk daarbij aan de wereldwijde actie 'Polio de wereld uit', die gesteund door o.a. de Gates Foundation van Bill en Melinda Gates, ervoor heeft gezorgd dat polio alleen nog maar in enkele gebieden voorkomt, daar waar het verlenen van hulp te gevaarlijk is voor de vaccinatie teams.

Maar er zijn meer charitatieve doelen. Deze betreffen zes terreinen: vrede en conflictbeheersing; gezondheid van moeder en kind; preventie en behandeling van ziekten; basisonderwijs en alfabetisering; water en sanitaire voorzieningen en tenslotte economische en sociale ontwikkeling.

Elke Rotaryclub kent een commissie of vertegenwoordiger die de relatie met de Foundation onderhoudt. De taken van zo’n commissie Rotary Foundation bestaan uit voorlichting over de financiële mogelijkheden die de Foundation aan clubs biedt, meedenken in club- en districtsverband over passende charitatieve projecten, zowel in eigen land als in het buitenland, de diverse clubcommissies ondersteunen bij het formuleren van doeleinden

Overig

A.

Leden Informatie Commissie (LIC)

Deze commissie houdt zich bezig met de ledenwerving, het begeleiden van nieuwe leden en draagt ook zorg voor ledenbehoud.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Ruth Carasso

Andries de Jong

Jeroen de Wit

Marie-José Bentinck

Albert Jan Visser

 

B.

Vocational Service

Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt."*

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Iris van der Reijden

Lynn Kaplanian

Annemiek van der Hell

Ruth Carasso

Bert de Vries

Margo van Kemenade

Sigrid Ivo

Binnen onze club houdt de commissie Vocational Service zich bezig met het organiseren van ronde tafels, avondjes van 6, houdt in de gaten of er voldoende beroepspraatjes en levensberichten zijn en doet suggesties voor bedrijfsbezoeken.

C.

Rotaract

De "Rotaract" commissie onderhoudt het contact met Rotaract, een jongeren service club geïnspireerd vanuit Rotary en gericht op de leeftijdsgroep 18-35 jaar.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Albert Jan Visser

 

D.

Fellowship

Jan Visser neemt de rol van "Fellowship" op zich.

Hij besteedt namens de club aandacht aan de hoogtepunten en dieptepunten in de persoonlijke levens van onze leden. De eventuele kosten worden door de Club gedragen.

E.

Senioren Convent

Het "Senioren Convent" adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en kosteloos.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jan Visser

Marc a Campo

Liesjettie de Jong

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service

Rotary Club Amsterdam-West

 

Jaarrekening 2019/2020

Begroting 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans

 

30-6-2020

 

30-6-2019

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

 

€ 12.368

 

€ 15.117

Te ontvangen

 

€ 0

 

€ 392

 

 

 

 

 

 

 

€ 12.368

 

€ 15.509

 

 

 

 

 

Passiva en eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve

 

€ 15.509

 

€ 17.723

Resultaat boekjaar

 

-€ 3.141

 

-€ 2.214

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

€ 12.368

 

€ 15.509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 12.368

 

€ 15.509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

Staat van

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

2019/2020

2018/2019

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen-standaard

 

€ 6.663

 

€ 6.870

Vrijwillige bijdragen-extra

 

€ 2.160

 

€ 3.060

Kachel / Givt opbrengst

 

€ 1.502

 

€ 1.437

Extra bijdragen Mozambique

 

€ 0

 

€ 1.275

Bijdragen Inter-Adam

 

€ 0

 

€ 4.200

Rente baten/bankkosten

 

-€ 186

 

-€ 222

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

€ 10.139

 

€ 16.620

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Service

 

 

 

 

InterAdam - contributie

 

€ 1.176

 

€ 1.200

Rotary Foundation-donatie

 

€ 1.880

 

€ 1.820

Natuurramp hulp

 

€ 3.500

 

€ 4.200

Water projecten

 

€ 0

 

€ 1.250

Overige projecten

 

€ 1.550

 

€ 4.250

 

 

 

 

 

 

 

€ 8.106

 

€ 12.720

 

 

 

 

 

National Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Service

 

€ 2.149

 

€ 2.694

Jeugd Commissie

 

€ 3.025

 

€ 3.420

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.174

 

€ 6.114

 

 

 

 

 

Totaal Commissies

 

€ 13.279

 

€ 18.834

 

 

 

 

 

Overige lasten

 

€ 0

 

€ 0

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 

€ 13.279

 

€ 18.834

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

€ 10.139

 

€ 16.620

Totaal lasten

 

-€ 13.280

 

-€ 18.834

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

 

-€ 3.141

 

-€ 2.214

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

Toelichting op de balans

 

Activa en Passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde

 

 

30-6-2020 30-6-2019

Te ontvangen

 

Te storten kachelopbrengst € 0 € 242

Vrijwillige bijdragen € 150 € 150

€ 150 € 392

 

Toelichting op de Staat van

Baten en Lasten

 

 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan

 

het boekjaar toe te rekenen baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020

2018/2019

International Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InterAdam-contributie

 

€ 1.175

 

€ 1.200

Rotary Foundation-donatie

 

€ 1.880

 

€ 1.820

Natuurramp hulp -Kidsrights

 

€ 3.500

 

€ 0

Natuur ramp hulp -Mozambique

 

€ 0

 

€ 4.200

Stichting Russisch Ereveld

 

€ 50

 

€ 0

Water - Plastic Soup/Upper Dolpo project

 

€ 0

 

€ 1.250

Cadenas de Talentos

 

€ 1.500

 

€ 4.250

 

 

 

 

 

 

 

€ 8.105

 

€ 12.720

National Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Zuider Amstel

 

€ 0

 

€ 1.000

GroenGrijs Bus

 

€ 525

 

€ 0

The Beach

 

€ 99

 

€ 0

Stichting leergeld

 

€ 0

 

€ 500

Stichting Koffiehuis

 

€ 1.375

 

€ 1.044

Job Rotary

 

€ 150

 

€ 150

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.149

 

€ 2.694

Jeugd commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld

 

€ 0

 

€ 600

Stichting Kika

 

€ 0

 

€ 200

Vincentius vereniging

 

€ 0

 

€ 1.200

Rotaract

 

€ 0

 

€ 500

RotarKids

 

€ 900

 

€ 920

Laptops -Rotarkids

 

€ 2.125

 

€ 0

 

 

 

 

 

 

 

€ 3.025

 

€ 3.420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bestuur van

Stichting Community Services RCAW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam

West

 

Begroting

2019/2020 2019/2020 2020/2021

Baten werkelijk begroot uitgaven

 

 

 

 

begroting

Vrijwillige bijdragen-standaard

 

€ 6.663

€ 7.000

 

 

Vrijwillige bijdragen-extra

 

€ 2.160

€ 3.500

 

 

Kachel/GIVT opbrengst

 

€ 1.502

€ 2.500

 

 

Bijdragen Inter-Adam

 

€ 0

€ 0

 

 

Rente / bankkosten

 

-€ 186

-€ 250

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

€ 10.139

€ 12.750

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Service

 

 

 

 

 

InterAdam

 

€ 1.175

€ 1.200

 

€ 1.500

Rotary Foundation

 

€ 1.880

€ 1.850

 

€ 1.900

Natuurrramp hulp

 

€ 2.500

€ 2.500

 

€ 2.000

Water projecten

 

€ 2.550

€ 1.000

 

€ 1.000

Overige projecten

 

€ 0

€ 1.500

 

€ 1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 8.105

€ 8.050

 

€ 7.400

National Service

 

 

 

 

 

Jeugd Commissie

 

€ 2.149

€ 2.000

 

€ 2.000

Community Service

 

€ 3.025

€ 2.000

 

€ 2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.174

€ 4.000

 

€ 4.000

 

 

 

 

 

 

Totaal Commissies

 

€ 13.279

€ 12.050

 

€ 11.400

Overige lasten

 

€ 0

€ 0

 

€ 0

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 

€ 13.279

€ 12.550

 

€ 11.400

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

€ 10.139

€ 12.750

 

 

Totaal lasten

 

-€ 13.279

-€ 12.050

 

-€ 11.400

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

-€ 3.140

€ 700

 

-€ 11.400