© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service RCAW

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

De contact- en algemene gegevens

Handelsregister nummer: 41200803

Fiscaal / RISIN nummer: 8167.66.460

Correspondentie adres: Vondelpark 1; 1071 AA Amsterdam

Telefoon nummer: 020-6109590

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daar op volgende jaar

Het internet adres is: http://www.rotary.nl/amsterdamwest/StCommServiceRCAW-ANBI/

De doelstelling, inkomsten en uitgaven

Het doel van de Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West (de Stichting) is het nastreven van een algemeen maatschappelijk belang op sociaal en cultureel gebied. Dit vooral door het bevorderen en financieel steunen van de werkzaamheden van de diverse commissies van de Rotary Club Amsterdam West (Club) welke actief zijn op sociaal en cultureel gebied.

Een beschrijving van de activiteiten van deze commissies en de daarmee samenhangende uitgaven van de Stichting wordt hieronder gegeven.

De inkomsten van de Stichting bestaan primair uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van leden van tenminste € 150, - per persoon. Vanwege de ANBI status van de Stichting zijn deze bijdragen in beginsel aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting. Een en ander mits de daarvoor geldende drempel van giften wordt overschreden. Een aantal leden draagt daarom op jaarbasis grotere bedragen bij middels de fiscale lijfrente regeling die geen drempel kent.

Daarnaast wordt wekelijks gecollecteerd bij de Club lunch. Voorts is het mogelijk bij bepaalde projecten zogenaamde “Grants” te verkrijgen van de internationale Rotary Foundation of van InterAdam, een samenwerkingsverband van Amsterdamse Rotary clubs.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

• de voorzitter: Mr. E.H. de Jong-van Dooijeweert (Liesjettie);

• de penningmeester: Drs. W.E. van Hulsenbeek RA(Wim); tevens

penningmeester van Rotary Club Amsterdam West;

• een lid: Mr. H.A.A. Broekhuis (Heidi)

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De financiële verantwoording

Hiervoor wordt verwezen naar de onderstaande commissie verslagen en de jaarrekening 2017/2018 en de begroting 2018/2019.

Daarnaast is de jaarrekening 2017/2018 van de Stichting opgenomen in deze website.

De commissies en werkzaamheden

Rotary Club Amsterdam West kent een aantal commissies van waaruit een scala aan sociale- en culturele activiteiten wordt ontwikkeld.

Indien deze commissies geld nodig hebben voor deze activiteiten, wordt dit primair gefinancierd door de Stichting Community Services Rotary Club Amsterdam West.

Daarnaast worden er in een aantal gevallen op projectbasis gelden opgehaald.

Aan de commissies worden per verenigingsjaar budgetten toegekend op basis van jaarplannen. Deze budgetten worden in overleg tussen het bestuur van de Club en het bestuur van de Stichting vastgesteld in de nazomer.

Er zijn de volgende commissies:

Commissies/activiteiten waarvan de financiering via de Stichting plaatsvindt

1. Jeugd

2. Community Service

3. International

4. Water

5. InterAdam

6. Rotary Foundation

Commissies/activiteiten die geen financiering vergen of waarvan financiering via de Club plaatsvindt

7. Vocational

8. Rotaract

9. Leden Informatie Commissie

10. Fellowship

11. Senioren Convent

1.

Jeugd Commissie

 

Budget 2017/2018 : € 3.000

Realisatie 2017/2018 : € 2.780

Budget 2018/2019 : € 2.500

" Rotary kent diverse jeugdprogramma’s die in 2010 zijn ondergebracht in een vijfde avenue Youth Service. Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten." *

*Uit handboek Rotarians D1580 Noord-Holland Rotary jaar 2017

Leden: Andries de Jong

Thea Bendt

Astrid Ottenheim

a.

Vluchtelingen kinderen begeleiden. Voor de periode 2017/2018 zet de jeugdcommissie zich in het bijzonder in voor die initiatiefnemers en (vrijwilligers) organisaties die met bijzondere aandacht al of niet in samenwerking met (muziek)scholen, vluchtelingen kinderen begeleiden.

b.

Voorts wil de jeugdcommissie de mogelijkheden bekijken voor kindervakanties zoals dat in voorgaande jaren bij de “Vlieland Kampen” het geval was.

2.

Community Service

Budget 2017/2018:; € 2.500

Realisatie 2017/2018 : € 2.500

Budget 2018/2019 : € 2.500

Donatie in het kader van het lustrum € 2.900

" Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, doormiddel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties." *

*Uit handboek Rotarians D1580 Noord-Holland Rotary jaar 2017

Leden: Lia Edel

Mariette Frie

Jan Pieter van Oudenhoven

a.

Ook in 2017/2018 is het project 'koken in een andere keuken' omarmd. De clubleden van onze Rotary Club zullen weer 4 keer gaan koken bij de Stichting Stoelenproject in de Marnixstraat.

b.

Voorts werd de doelstelling van de collecte in het kader van ons 13e lustrum het nogmaals steunen van de Stichting Oudezijds 100 voor herinrichting van gezinskamers. Er werd in dat kader een bedrag van € 2.900 gecollecteerd en aan de Stichting Oudezijds 100 overgedragen.

3.

International

Budget 2017/2018:; € 2.000

Realisatie 2017/2018 : € 2.547

Budget 2018/2019 : € 2.000

" De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (bijv. Polio de wereld uit), contactclubs en andere internationale projecten. Daarnaast zijn er grensoverschrijdende programma’s voor jeugduitwisseling. Ook zijn er programma’s die internationale contacten tussen Rotarians en Clubs stimuleren." *

*Uit handboek Rotarians D1580 Noord-Holland Rotary jaar 2017

Leden: Cormac Petit

Sophie Lambo

Kira van Loon

Vera Gianotten

a. Tot en met 2018 is gekozen voor voortzetting van de steun aan Niños de

Guatamala.

Stichting Niños de Guatemala (NDG) zet zich in voor een betere toekomst van Guatemala, door middel van educatie, ondernemerschap en empowerment. NDG biedt met inmiddels 3 scholen (2 basisscholen en 1 middelbare school), onderwijs aan bijna 500 kinderen die anderszins geen educatie zouden hebben gevolgd. Naast educatie krijgen de studenten ook lunch aangeboden op school en leren ze naast het standaard curriculum over financiële zelfredzaamheid en over ondernemerschap. Tevens bieden zij aanvullende programma’s voor de ouders zodat de gehele gemeenschap waarin wij werken alle tools krijgt aangeboden om te groeien en voor zichzelf een betere toekomst te creëren.

a.

Indien extra geld beschikbaar komt zou dat evenals vorig jaar naar Cadena de Talentos kunnen.

Doel van Cadena de Talentos: Jongeren uit sloppenwijken in Peru naar HBO of universiteit begeleiden. Cadena de Talentos is een NGO die investeert in talent van jongeren teneinde veranderingen door te voeren in een omgeving waar dat nodig is.

4.

Water Commissie

Budget 2017/2018:; € 1.500

Realisatie 2017/2018 : € 1.207

Budget 2018/2019 : € 1.500

Leden: Jan Koster

Renée Wijnen

Frans ter Horst

Arnoud Vossen

Maarten van den Belt

a.

De Water Commissie van RCAW heeft meegedaan aan het initiatief van district Amsterdam Historisch, een combinatie van 11 Rotary Clubs uit het centrum van Amsterdam, voor het zogenaamde “ Plastic Whale project”. Dit houdt in dat er aandacht gevraagd wordt voor het vraagstuk van plastic afval in het water.

Op 26 mei 2018 werd er met een 40 -tal boten van de deelnemende Rotary Clubs door de grachten gevaren en plastic opgevist samen met circa 500 schoolkinderen. Van het opgeviste plastic worden bankjes gemaakt. Er werd die dag ook een promofilm en een draaiboek van deze dag gemaakt zodat het ook in andere steden herhaald kan worden.

Op 2 juni 2018 werd namens Amsterdam Historisch de Leonardo da Vinci prijs uitgereikt aan Boyan Slat, de jonge Delftse student die zich daadwerkelijk met het vraagstuk van plastic afval in de oceanen bezig houdt.

De Rotary Clubs van Amsterdam Historisch vragen met deze uitreiking de aandacht van een aantal van haar buitenlandse zuster Rotary Clubs die vaak nog niet zich zo betrokken voelen met dit vraagstuk. Datzelfde zullen wij als RCAW natuurlijk ook doen via onze zusterclub Rotary Club Barcelona Exeimple en mogelijkerwijs ook met Rotary Club Leonberg. Dat laatste als we met hen een zusterclub verbinding aan zouden kunnen gaan.

b.

De financiële bijdrage bedraagt € 800 per club. Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk verdubbeld worden door het District 1850 misschien daarna mogelijk nog een keer door Rotary Nederland.

c.

Na deelname aan dit project heeft de Water Commissie van RCAW nog de beschikking over een budget van € 700 voor eventueel een ander project.

d.

Waterproject Upper Dolpo Nepal: Medisch centrum gebouwd in Tinje op 4200 meter hoogte.

5.

InterAdam

Budget 2017/2018: € 1.300

Realisatie 2017/2018: € 1.200

Budget 2018/2019 : € 1.300

Leden: Liesjettie de Jong- van Dooijeweert

Cormac Petit

Aan InterAdam wordt jaarlijks bijgedragen met een bedrag van € 25, - per lid van de Club. Met deze opbrengsten wordt door InterAdam onder bepaalde voorwaarden extra steun verleend aan door individuele Rotary clubs geëntameerde projecten.

6.

Rotary Foundation

Budget 2017/2018: € 1.850

Realisatie 2017/2018: € 1.820

Budget 2018/2019 : € 1.850

Onze belangenbehartiger: Cynthio Korlvinke

De Rotary Foundation is een van origine Amerikaanse stichting die voor de wereldwijde Rotary-organisatie de gelden beheert die via donaties en jaarlijkse clubbijdragen bijeengebracht worden. Deze stichting is een van de grootste Non Governmental Organisations ( NGO's) in de wereld. Zij is opgericht in 1917, onder het motto Doing Good in the World.

Denk daarbij aan de wereldwijde actie 'Polio de wereld uit', die gesteund door o.a. de Gates Foundation van Bill en Melinda Gates, ervoor heeft gezorgd dat polio alleen nog maar in enkele gebieden voorkomt, daar waar het verlenen van hulp te gevaarlijk is voor de vaccinatie teams.

Maar er zijn meer charitatieve doelen. Deze betreffen zes terreinen: vrede en conflictbeheersing; gezondheid van moeder en kind; preventie en behandeling van ziekten; basisonderwijs en alfabetisering; water en sanitaire voorzieningen en tenslotte economische en sociale ontwikkeling.

Elke Rotaryclub kent een commissie of vertegenwoordiger die de relatie met de Foundation onderhoudt. De taken van zo’n commissie Rotary Foundation bestaan uit voorlichting over de financiële mogelijkheden die de Foundation aan clubs biedt, meedenken in club- en districtsverband over passende charitatieve projecten, zowel in eigen land als in het buitenland, de diverse clubcommissies ondersteunen bij het formuleren van doeleinden

De belangenbehartiger van Rotary Club Amsterdam-West is: Cynthio Korlvinke.

Overig:

A.

Leden Informatie Commissie (LIC)

Deze commissie houdt zich bezig met de ledenwerving, het begeleiden van nieuwe leden en draagt ook zorg voor ledenbehoud.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jan Visser

Ruth Carasso

Andries de Jong

Jeroen de Wit

 

B.

Vocational Service

Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt."*

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Joep de Valk,

Maria van Noort,

Vera Gianotten,

Albert de Vries

Dick Rüger

Binnen onze club houdt de commissie Vocational Service zich bezig met het organiseren van ronde tafels, avondjes van 6, houdt in de gaten of er voldoende beroepspraatjes en levensberichten zijn en doet suggesties voor bedrijfsbezoeken.

C.

Rotaract

De "Rotaract" commissie onderhoudt het contact met Rotaract, een jongeren service club geïnspireerd vanuit Rotary en gericht op de leeftijdsgroep 18-35 jaar.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Heidi Broekhuis (voorzitter)

Annemiek van der Hell

D.

Fellowship

Liesjettie de Jong- van Dooijeweert neemt de rol van "Fellowship" op zich.

Zij besteedt namens de club aandacht aan de hoogtepunten en dieptepunten in de persoonlijke levens van onze leden. De eventuele kosten worden door de Club gedragen.

E.

Senioren Convent

Het "Senioren Convent" adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en kosteloos.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jan Visser

Marc a Campo

Stichting Community Service

Rotary Club Amsterdam-West

Jaarrekening 2017/2018

Begroting 2018/2019

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans

30-6-2018

 

30-6-2017

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

€ 20.323

 

€ 17.852

 

Te ontvangen

€ 300

 

€ 1.000

 

 

 

 

 

 

 

€ 20.623

 

€ 18.852

 

 

 

 

 

 

Passiva en eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve

€ 18.502

 

€ 21.053

 

Resultaat boekjaar

-€ 779

 

-€ 2.551

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

€ 17.723

 

€ 18.502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te betalen en vooruit onvangen

€ 2.900

 

€ 350

 

 

 

 

 

 

 

€ 20.623

 

€ 18.852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van

 

 

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

 

 

2017/2018

 

2016/2017

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen-standaard

€ 7.680

 

€ 7.400

 

Vrijwillige bijdragen-extra

€ 2.660

 

€ 2.960

 

Kachel opbrengst

€ 1.872

 

€ 2.336

 

Rente baten/bankkosten

-€ 187

 

€ 9

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 12.025

 

€ 12.705

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Service

 

 

 

 

InterAdam - contributie

€ 1.200

 

€ 1.300

 

Rotary Foundation-donatie

€ 1.820

 

€ 1.950

 

Shelter Boxen

€ 1.500

 

€ 2.250

 

Bijdrage InterAdam

-€ 750

 

€ 0

 

Water projecten

€ 1.757

 

€ 4.000

 

Bijdrage InterAdam

 

 

-€ 2.000

 

Overige projecten

€ 3.945

 

€ 7.200

 

Bijdrage InterAdam

-€ 1.948

 

-€ 3.845

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.524

 

€ 10.855

 

 

 

 

 

 

National Service

 

 

 

 

Jeugd Commissie

€ 2.780

 

€ 1.340

 

Community Service

€ 2.500

 

€ 2.875

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.280

 

€ 4.215

 

 

 

 

 

 

Totaal Commissies

€ 12.804

 

€ 15.070

 

 

 

 

 

 

Overige lasten

€ 0

 

€ 186

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

€ 12.804

 

€ 15.256

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 12.025

 

€ 12.705

 

Totaal lasten

-€ 12.804

 

-€ 15.256

 

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

-€ 779

 

-€ 2.551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa en Passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-6-2018

 

30-6-2017

 

Te ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InterAdam

€ 0

 

€ 1.000

 

Vrijwillige bijdragen

€ 300

 

€ 0

 

 

 

 

 

 

 

€ 300

 

€ 1.000

 

Te betalen en vooruit ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegezegde donaties

€ 2.900

 

€ 0

 

Vooruitontvangen bijdrage

€ 0

 

€ 350

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.900

 

€ 350

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de Staat van

 

 

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan

 

 

het boekjaar toe te rekenen baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018

 

2016/2017

 

International Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InterAdam-contributie

€ 1.200

 

€ 1.300

 

Rotary Foundation-donatie

€ 1.820

 

€ 1.950

 

Shelter boxen

€ 1.500

 

€ 2.250

 

Bijdrage InterAdam

-€ 750

 

€ 0

 

Water - Plastic Soup/Upper Dolpo project

€ 1.207

 

€ 4.000

 

Bijdrage InterAdam

€ 0

 

-€ 2.000

 

Ninos de Guatamala/Cadena de Talentos

€ 4.495

 

€ 5.710

 

Bijdrage InterAdam

-€ 1.948

 

-€ 2.855

 

Lepra Stichting

€ 0

 

€ 1.490

 

Bijdrage InterAdam

€ 0

 

-€ 990

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.524

 

€ 10.855

 

 

 

 

 

 

National Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Oude Zijds 100

€ 2.900

 

€ 0

 

Bijdragen uit Lustrum project

-€ 2.900

 

€ 0

 

Stchting Ark/Stichting Kudde

€ 1.500

 

€ 1.000

 

Job Rotary

€ 150

 

€ 125

 

Groen-Grijs Bus/ Stichting Oudezijds 100

€ 850

 

€ 1.750

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.500

 

€ 2.875

 

Jeugd commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting PITS

€ 1.500

 

€ 0

 

RYLA

€ 320

 

€ 300

 

RotarKids

€ 960

 

€ 1.040

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.780

 

€ 1.340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting

 

 

 

 

 

 

2017/2018

2017/2018

2018/2019

 

 

 

werkelijk

begroot

begroot

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen-standaard

7680

€ 7.500

€ 7.500

 

 

Vrijwillige bijdragen-extra

2660

€ 3.250

€ 2.700

 

 

Kachel opbrengst

1872

€ 2.000

€ 2.000

 

 

Rente / bankkosten

-€ 187

€ 0

-€ 150

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 12.025

€ 12.750

€ 12.050

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Service

 

 

 

 

 

InterAdam

€ 1.200

€ 1.300

€ 1.300

 

 

Rotary Foundation

€ 1.820

€ 1.850

€ 1.850

 

 

Shelter boxen

€ 750

€ 2.000

€ 1.000

 

 

Water projecten

€ 1.207

€ 1.500

€ 1.500

 

 

Overige projecten

€ 2.547

€ 2.000

€ 2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.524

€ 8.650

€ 7.650

 

 

National Service

 

 

 

 

 

Jeugd Commissie

€ 2.780

€ 3.000

€ 2.500

 

 

Community Service

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.280

€ 5.500

€ 5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Commissies

€ 12.804

€ 14.150

€ 12.650

 

 

Overige lasten

€ 0

€ 200

€ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

€ 12.804

€ 14.350

€ 12.650

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 12.025

€ 12.750

€ 12.050

 

 

Totaal lasten

-€ 12.804

-€ 14.350

-€ 12.650

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

-€ 779

-€ 1.600

-€ 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, september 2018

Het Bestuur