© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service RCAW

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

De contact- en algemene gegevens

Handelsregister nummer: 41200803

Fiscaal / RISIN nummer: 8167.66.460

Correspondentie adres: van Ostadelaan 68, 1412 JL Naarden

Telefoon nummer: 035 6946536

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daar op volgende jaar

Het internet adres is: http://www.rotary.nl/amsterdamwest/StCommServiceRCAW-ANBI/

De doelstelling, inkomsten en uitgaven

Het doel van de Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West (de Stichting) is het nastreven van een algemeen maatschappelijk belang op sociaal en cultureel gebied. Dit vooral door het bevorderen en financieel steunen van de werkzaamheden van de diverse commissies van de Rotary Club Amsterdam West (Club) welke actief zijn op sociaal en cultureel gebied.

Een beschrijving van de activiteiten van deze commissies en de daarmee samenhangende uitgaven van de Stichting wordt hieronder gegeven.

De inkomsten van de Stichting bestaan primair uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van leden van tenminste € 150, - per persoon. Vanwege de ANBI status van de Stichting zijn deze bijdragen in beginsel aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting. Een en ander mits de daarvoor geldende drempel van giften wordt overschreden. Een aantal leden draagt daarom op jaarbasis grotere bedragen bij middels de fiscale lijfrente regeling die geen drempel kent.

Daarnaast wordt wekelijks gecollecteerd bij de Club lunch. Voorts is het mogelijk bij bepaalde projecten zogenaamde “Grants” te verkrijgen van de internationale Rotary Foundation of van InterAdam, een samenwerkingsverband van Amsterdamse Rotary clubs.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

• de voorzitter: Marie-José Barones Bentinck-van Swieteren;

• de penningmeester: Cormac Petit; tevens

penningmeester van Rotary Club Amsterdam West;

• een lid: Jan Blommaart

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De financiële verantwoording

Hiervoor wordt verwezen naar het jaarverslag van RCAW en de jaarrekening 2021/2022 en de begroting 2022/2023 van de Stichting, opgenomen in deze website.

De commissies en werkzaamheden

Rotary Club Amsterdam West kent een aantal commissies van waaruit een scala aan sociale- en culturele activiteiten wordt ontwikkeld.

Indien deze commissies geld nodig hebben voor deze activiteiten, wordt dit primair gefinancierd door de Stichting Community Services Rotary Club Amsterdam West.

Daarnaast worden er in een aantal gevallen op projectbasis gelden opgehaald.

Aan de commissies worden per verenigingsjaar budgetten toegekend op basis van jaarplannen. Deze budgetten worden in overleg tussen het bestuur van de Club en het bestuur van de Stichting vastgesteld in de nazomer.

Er zijn de volgende commissies:

Commissies/activiteiten waarvan de financiering via de Stichting plaatsvindt

1. Jeugd

2. Community Service

3. International / Water

4. Rotary Foundation

Commissies/activiteiten die geen financiering vergen of waarvan financiering via de Club plaatsvindt

5. Vocational

6. Rotaract

7. Leden Informatie Commissie

8. Fellowship

9. Senioren Convent

10. Fondsen werving

11. Leden werving