© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

stichting-community-service-rcaw-verslag-2016-2017-zd-23-feb.docx

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

De contact en algemene gegevens

Handelsregister nummer: 41200803

Fiscaal / RISIN nummer: 8167.66.460

Correspondentie adres: Vondelpark 1; 1071 AA Amsterdam

Telefoon nummer: 020-6109590

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daar op volgende jaar

Het internet adres is: http://www.rotary.nl/amsterdamwest/StCommServiceRCAW-ANBI/

De doelstelling, inkomsten en uitgaven

Het doel van de Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West (de Stichting) is het nastreven van een algemeen maatschappelijk belang op sociaal en cultureel gebied.

Dit vooral door het bevorderen en financieel steunen van de werkzaamheden van de diverse commissies van de Rotary Club Amsterdam West (“Club” ; afgekort RCAW) welke actief zijn op sociaal en cultureel gebied.

Een beschrijving van de activiteiten van deze commissies en de daarmee samenhangende uitgaven van de Stichting wordt hieronder gegeven.

De inkomsten van de Stichting bestaan primair uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van leden van tenminste € 150, - per persoon. Vanwege de ANBI status van de Stichting zijn deze bijdragen in beginsel aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting. Een en ander mits de daarvoor geldende drempel van giften wordt overschreden. Een aantal leden draagt daarom op jaarbasis grotere bedragen bij middels de fiscale periodieke giften regeling die geen drempel kent.

Daarnaast wordt wekelijks gecollecteerd bij de Club lunch. Voorts is het mogelijk bij bepaalde projecten zogenaamde “Grants” te verkrijgen van de internationale Rotary Foundation en/of van InterAdam, een samenwerkingsverband van Amsterdamse Rotary clubs.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

• de voorzitter: Mr. E.H. de Jong-van Dooijeweerd (Liesjettie);

• de penningmeester: Drs. W.E. van Hulsenbeek RA(Wim); tevens

penningmeester van Rotary Club Amsterdam West;

• een lid: Mr. H.A.A. Broekhuis (Heidi)

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De financiële verantwoording

Hiervoor wordt verwezen naar de onderstaande commissie verslagen en de jaarrekening 2016/2017 en de begroting 2017/2018.

De commissies en werkzaamheden

Rotary Club Amsterdam West kent een aantal commissies van waaruit een scala aan sociale- en culturele activiteiten wordt ontwikkeld.

Indien deze commissies geld nodig hebben voor deze activiteiten, wordt dit primair gefinancierd door de Stichting Community Services Rotary Club Amsterdam West.

Daarnaast worden er in een aantal gevallen op projectbasis gelden opgehaald.

De commissies worden per verenigingsjaar budgetten toegekend op basis van jaarplannen. Deze budgetten worden in overleg tussen het bestuur van de Club en het bestuur van de Stichting vastgesteld in de nazomer.

Er zijn de volgende commissies:

Commissies/activiteiten waarvan de financiering via de Stichting plaatsvindt

1. Jeugd

2. Community Service

3. International

4. Water

5. InterAdam

6. Rotary Foundation

Commissies/activiteiten die geen financiering vergen of waarvan financiering via de Club plaatsvindt

7. Vocational

8. Rotaract

9. Leden Informatie Commissie

10. Fellowship

11. Senioren Convent

✓ Jeugdcommissie

 

 

✓ Jeugdcommissie

 

 

De missie van ‘Jeugd’ is activiteiten te ontwikkelen en/of te steunen met betrekking tot de Amsterdamse jeugd, die beperkingen ondervindt om sociaal en maatschappelijk mee te komen. De focus ligt op educatie en persoonlijke ontwikkeling.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Andries de Jong ; waarnemend voorzitter

Thea Bendt

Astrid Ottenheym

Budget 2016/2017: € 2.750

Realisatie 2016/2017: € 1.380

Budget 2017/2018: € 2.500

Terugblik 2016/2017

In de periode 2016/2017 heeft de commissie in totaal uitgegeven:

- € 1.040 voor Rotarkids

- € 340 voor RYLA

De commissie heeft zich in deze periode vooral bezonnen op de eigen rol

om behoudens de verdergaande ondersteuning van Rotarkids bij te dragen aan maatschappelijke opbrengst voor kinderen en in het bijzonder wat voor samenwerking met welke partners logisch is.

Doelstellingen 2017/2018

Verbinding met partners voor (vrijwillige) begeleiding en projecten voor

kwetsbare kinderen.

De samenwerking met Rotarkids zetten wij graag voort; door de bundeling van geld kan het Rotarkids platform substantiële giften doen voor de jeugd in de stad. Daarbij heeft Rotaract met de gezinsvakanties wederom laten zien een goede partner te zijn.

Voor de periode 2017/2018 zet de jeugdcommissie zich in het bijzonder in voor die initiatiefnemers en (vrijwilligers) organisaties die met bijzondere aandacht al of niet in samenwerking met (muziek)scholen vluchtelingen kinderen begeleiden.

Voorts wil de jeugdcommissie de mogelijkheden bekijken om van betekenis te zijn voor kindervakanties zoals dat in voorgaande jaren bij de “Vlieland Kampen” het geval was.

Met partners zal vooral bekeken worden hoe de maatschappelijke opbrengst voor kinderen/jongeren kan worden vergroot.

✓ Community Service

De missie van “Community Service” is bij te dragen aan de lokale gemeenschap, in dit geval Amsterdam en omstreken, met enerzijds financiering van projecten en anderzijds eigen inspanningen van clubleden.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Yola Geradts (voorzitter)

Mariëtte Frie

Rob Polet

Jan Pieter van Oudenhoven

Budget 2016/2017: € 2.750

Realisatie 2016/2017: € 2.875

Budget 2017/2018: € 2.500

In 2016/2017 heeft de Commissie Community Service weer 'koken in een andere keuken' gecoördineerd en is er viermaal gekookt voor daklozen. De 'Rotarians' die hebben gekookt zijn erg enthousiast. Ook de organisatie 'koken in een andere keuken' was wederom blij met onze deelname.

Daarnaast is gesteund Theaterhuiskamer in Amsterdam West voor € 1.000. Theaterhuiskamer is een initiatief voor mensen die op de een of andere manier zijn vastgelopen en die zichzelf via toneel heruitvinden en uiten. Inmiddels zijn er voorstellingen geweest gemaakt door deze personen, die zeer goed bezocht waren en iedereen was erg enthousiast.

Ook is de Stichting Oudezijds 110 gesteund met een bedrag van € 1.750 voor de inrichting van gezinskamers voor intern begeleid wonen voor ouders met kinderen.

Beleidsplan 2017/2018

Ook in 2017/2018 is het project 'koken in een andere keuken' omarmd. De clubleden van Rotary zullen weer 4 keer gaan koken.

Voorts wordt gedacht aan het nogmaals steunen van de Stichting Oudezijds 110 voor herinrichting van gezinskamers.

✓ International

De missie van “International “ is invulling te geven aan de internationale dimensie van Rotary door steun te verlenen aan een aantal activiteiten in derde wereld landen. Daarbij wordt een directe betrokkenheid nagestreefd waardoor de ter beschikking gestelde gelden zonder overhead op de juiste plaats terecht komen.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Cormac Petit

Sophie Lambo

Kira van Loon

Vera Gianotten

Budget 2016/2017: € 2.750

Realisatie 2016/2017: € 3.355

Budget 2017/2018: € 2.000

Plan 2017/2018 en terugblik op 2016/2017

Tot en met 2018 is gekozen voor voortzetting van de steun aan Ninos de Guatamala.

Indien extra geld beschikbaar komt zou dat evenals vorig jaar naar Cadena de Talentos kunnen. Verantwoording van beide donaties is ontvangen, gedeeld met het bestuur en met InterAdam en goedgekeurd.

Stichting Niños de Guatemala (NDG) zet zich in voor een betere toekomst van Guatemala, door middel van educatie, ondernemerschap en empowerment. NDG biedt met inmiddels 3 scholen (2 basisscholen en 1 middelbare school), onderwijs aan bijna 500 kinderen die anderszins geen educatie zouden hebben gevolgd. Naast educatie krijgen de studenten ook lunch aangeboden op school en leren ze naast het standaard curriculum over financiële zelfredzaamheid en over ondernemerschap. Tevens bieden zij aanvullende programma’s voor de ouders zodat de gehele gemeenschap waarin wij werken alle tools krijgt aangeboden om te groeien en voor zichzelf een betere toekomst te creëren.

Cadena de Talentos. Jongeren uit sloppenwijken in Peru naar HBO /universiteit. Cadena de Talentos is een NGO die investeert in talent van jongeren teneinde veranderingen door te voeren in een omgeving waar dat nodig is.

 

Organisatie 2017/2018

Organisatie

Commissie blijft ongewijzigd. We beslissen alles in consensus als commissie. Cormac is voorzitter. Vera, hoewel niet langer officieel lid van de commissie, staat ons voorlopig bij.

De voorzitter van Commissie International is ook vertegenwoordiger van RCAW bij InterAdam.

Selectiecriteria

We hebben een set criteria die zijn opgesteld door de commissie in het verleden. Deze beschouwen we als vrij algemeen van aard. We constateren dat Rotary dit jaar geen duidelijk thema nastreeft waaraan wij ons zouden moeten/willen conformeren.

Wat specifieker stellen wij de volgende criteria:

de organisatie van het te ondersteunen project is professioneel en geeft ons vertrouwen

we ondersteunen graag projecten die bijdragen aan educatie en ontwikkeling van mensen

Verantwoordingseisen

We zijn het eens dat hoewel verantwoording nodig is dit in verhouding moet staan tot de hoogte van de bijdrage – en niet te zwaar mag zijn voor de organisatie van het project. Dit zal ook aandacht vragen bij InterAdam.

Fundraising

We zullen zoeken naar andere (Nederlandse) Rotary clubs die eventueel willen aansluiten bij de door ons gekozen projecten.

We zullen onze ondersteuning ook bij InterAdam aanbieden voor verdubbeling.

Activiteiten in 2016/2017

Verslag ontvangen van Cadena de Talentos ter verantwoording van de donaties van vorig jaar

Verslag en verantwoording ontvangen van Ninos de Guatamala

Verslagen en verantwoordingen gedeeld met bestuur RCAW en Stichting

Verslagen en verantwoordingen gedeeld met InterAdam

Bijeenkomst plan 2017/2018 (tweemaal)

Fundraising voorstellen besproken met RCAW

Nieuw voorstel 2017/2018 voorgelegd aan bestuur - indien goedgekeurd wordt dit ook voorgelegd aan InterAdam ter verdubbeling.

✓ Water

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 

-

Jan Koster,

-

Renée Wijnen,

-

Frans ter Horst ,

-

Arnoud Vossen

-

Maarten van den Belt ( Voorzitter )

Budget 2016/2017: € 2.000

Realisatie 2016/2017: € 2.000

Budget 2017/2018: € 1.500

Verslag van de Water Commissie 2016/2017

Voor de derde keer op rij heeft de Water Commisie van Rotary Club Amsterdam West in 2016 / 2017 het Upper Dolpo project in Noord West Nepal ondersteund .

Voor informatie over de Stichting Upper Dolpo : www. upperdolpo.nl

De Stichting Upper Dolpo probeert de hygiënische omstandigheden in een afgelopen gebied van Noord West Nepal, Upper Dolpo , te verbeteren. Hiervoor wordt de watervoorziening in het kleine dorpje Tinje verbeterd. Er worden ook educatie faciliteiten gebouwd die de locale mensen bewust zullen maken van een meer verantwoord gebruik van schoon water.

Over de periode 2016/ 2017 zijn de volgende activiteiten ondernomen :

1.

Organisatie van een eendaagse sponsor fietstocht op 1 juli 2017 van de St Pietersberg ( Zuid Limburg ) naar Pieterburen ( Gelderland ). Net als het event in 2015 heeft deze tocht naast het geld ophalen ook de betrokkenheid van verschillende partijen bevorderd.

2.

Stichting Upper Dolpo is er in geslaagd om “matched funding” van de Stichting Wilde Ganzen te ontvangen. Voor de periode van 2016 /2017 heeft dit ertoe geleid dat naast de € 80.000 die de Stichting zelf via verschillende acties heeft opgehaald er nu ook nog ongeveer € 40.000 is opgehaald bij Wilde Ganzen.

3.

De aanwezigheid van het de benodigde fondsen heeft ertoe geleid dat de lokale organisatie in Noord West Nepal , na de afstemming van de bouwplannen , begonnen is met het “sourcen” van de verschillende bouwmaterialen. Deze worden voornamelijk in Tibet en China aangeschaft en daarna door de eigen bevolking getransporteerd, op yaks, naar Tinje in Upper Dolpo. De verwachting is dat na de winter van 2017/2018 er een begin met de bouwactiviteiten gemaakt wordt.

4.

Er is overleg geweest in 2017 over een volgend bezoek aan Tinje in april/mei 2019. Er zal dan een “soft opening” van het project zal plaats vinden. De verwachting is dat de oud voorzitter van de Water Commissie, Maarten van den Belt, deel zal nemen aan deze tocht.

5.

In 2016 / 2017 heeft de Water Commissie van RCAW voor een derde maal het project ondersteund met een bijdrage van € 2000. Deze bijdrage is met hetzelfde bedrag verhoogd door InterAdam.

Plannen Water Commissie 2017/2018

De bedoeling is dat de Water Commissie van RCAW dit jaar meedoet aan het initiatief van district Amsterdam Historisch, een combinatie van 11 Rotary Clubs uit het centrum van Amsterdam, aan het zogenaamde “ Plastic Whale project”.

Dit houdt in dat er vanuit RC aandacht gevraagd wordt voor het vraagstuk van plastic afval in open water.

De Rotary Clubs van Amsterdam historisch ( via voorzitster Wendela Sandberg ) gaat op 2 juni 2018 de Leonardo da Vinci prijs uitreiken aan Boyan Slat, de jonge Delftse student die zich daadwerkelijk met het vraagstuk van plastic afval in de oceanen bezig houdt.

De Rotary Clubs van Amsterdam Historisch proberen met deze uitreiking o.a. de aandacht te vragen bij een aantal van haar buitenlandse zuster Rotary Clubs die vaak nog niet zich zo betrokken voelen met dit vraagstuk omdat ze bijvoorbeeld niet aan het water of werken. Datzelfde zullen wij als RCAW natuurlijk ook doen via onze zusterclub Rotary Club Barcelona Exeimple en mogelijkerwijs ook met Rotary Club Leonberg. Dat laatste als we met hen een zuster club verbinding aan zouden kunnen gaan.

Wat er gevraagd wordt van de Water Commissie van RCAW is het volgende :

1. Financiële bijdrage van € 800 per club. Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk verdubbeld worden door het District 1850 misschien daarna mogelijk nog een keer door Rotary Nederland.

2. Op 6 februari 2018 zal de kick off meeting plaats vinden met alle Rotary Clubs die meedoen. Dit gaat plaats vinden in de botenloods van Roei Vereniging de Amstel.

3. Op 26 mei 2018 zal er met een 40 -tal boten van de deelnemende Rotary Clubs door de grachten gevaren worden samen met circa 500 schoolkinderen.\ Hierdoor wordt geprobeerd de “awareness” voor dit onderwerp naar boven te halen. Er zal die dag ook een promofilm gemaakt worden. Er wordt een draaiboek van deze dag gemaakt zodat het ook in andere steden herhaald kan worden.

De kinderen die meedoen worden gesponsord voor het aantal liter afval dat ze ophalen. Van het opgehaalde plastic worden er gerecyclede bankjes gemaakt die hergebruikt gaan worden.

4. Op 2 juni 2018 wordt de Da Vinci prijs uitgereikt aan Boyan Slat.

Na deelname aan dit project heeft de Water Commissie van RCAW nog de beschikking over een budget van € 700 voor eventueel een ander project.

✓ InterAdam

“InterAdam” is een samenwerkingsverband van Amsterdamse Rotary clubs.

De vertegenwoordigers van Rotary Club Amsterdam West zijn:

Liesjettie de Jong

Cormac Petit

Budget 2016/2017: € 1.300

Realisatie 2016/2017: € 1.300

Budget 2017/2018: € 1.300

Aan InterAdam wordt jaarlijks bijgedragen met een bedrag van € 25, - per lid van de Club. Met deze opbrengsten wordt door InterAdam onder bepaalde voorwaarden extra steun verleend aan door individuele Rotary clubs geëntameerde projecten.

✓ Rotary Foundation

Budget 2016/2017: € 1.850

Realisatie 2016/2017: € 1.950

Budget 2017/2018: € 1.850

De Rotary Foundation is een Amerikaanse stichting die voor de wereldwijde Rotary-organisatie de gelden beheerd die via donaties en jaarlijkse clubbijdragen bijeengebracht worden. Deze stichting is een van de grootste Non Governmental Organisations ( NGO's) in de wereld. Zij is opgericht in 1917, onder het motto Doing Good in the World.

Denk daarbij aan de wereldwijde actie 'Polio de wereld uit', die gesteund door o.a. de Gates Foundation van Bill en Melinda Gates, ervoor heeft gezorgd dat polio alleen nog maar in enkele gebieden voorkomt, daar waar het verlenen van hulp te gevaarlijk is voor de vaccinatie teams.

Maar er zijn meer charitatieve doelen. Deze betreffen zes terreinen: vrede en conflictbeheersing; gezondheid van moeder en kind; preventie en behandeling van ziekten; basisonderwijs en alfabetisering; water en sanitaire voorzieningen en tenslotte economische en sociale ontwikkeling.

Elke Rotaryclub kent een commissie of vertegenwoordiger die de relatie met de Foundation onderhoudt. De taken van zo’n commissie Rotary Foundation bestaan uit voorlichting over de financiële mogelijkheden die de Foundation aan clubs biedt, meedenken in club- en districtsverband over passende charitatieve projecten, zowel in eigen land als in het buitenland, de diverse clubcommissies ondersteunen bij het formuleren van doeleinden

De belangenbehartiger van Rotary Club Amsterdam-West is:

Cynthio Korlvinke

✓ Vocational Service

De missie van “Vocational Service” is gebruik te maken van de (beroeps)kennis en ervaring van de leden ten behoeve van de Club en de lokale gemeenschap.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

-

Dick Ruger (sinds september 2017)

-

Iris van der Reijden (tot september 2017)

-

Vera Gianotten

-

Maria van Noort

-

Joep de Valk

-

Jeanne Kers

-

Albert de Vries

De commissie heeft geen budget omdat haar activiteiten in het algemeen geen kosten oproepen. Incidentele kosten worden door de Club vergoed.

Bij de activiteiten wordt aangesloten op de “Four Way Test” van Rotary:

-

Is it the truth? Is het waar? Is het zo?

-

Is it fair to all concerned? Is het billijk voor alle betrokkenen? Kan het zo?

-

Will it build goodwill and better friendships? Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Mag het zo?

-

Will it be beneficial to all concerned? Komt het alle betrokkenen ten goede? Moet het zo?

Verslag 2016-2017

In het verslagjaar heeft de commissie gestreefd naar betere onderlinge kennismaking door Ronde Tafel gesprekken en door Avondjes van Zes. De volgende onderwerpen werden aan de orde gesteld:

·

“Gaat het in het (werkzame)leven om gelijk te hebben of om gelijk te krijgen?” en “Hoe kan je beide tegelijkertijd voor elkaar krijgen?”

·

Verhalen vertellen. Werkwijze: neem een afbeelding mee die voor jou een goede aanleiding is om een verhaal te vertellen waarin jezelf een rol speelt. Kan uit de werksfeer of de privésfeer zijn; de afbeeldingen worden bij elkaar gelegd; in ronde 1 kiest ieder een afbeelding die niet van hem/haarzelf is. Vertel er een verhaal bij; in ronde 2 kies je je eigen afbeelding en vertel daar je verhaal bij; 12 verhalen in totaal als het lukt.

·

Vertrouwen en wantrouwen in gemeenschappen organisaties of kleine kring

·

Heb je in je beroepsleven een keuzemoment meegemaakt, waarbij het erop aankwam? Waar heeft je keuze je uiteindelijk gebracht? Heeft iets/iemand je daarbij geholpen?

·

Concretisering van de vele ideeën om elkaar beter te leren kennen en om de lunches minder “anoniem” te maken.

Beleidsplan 2017-18

De commissie Vocational Service houdt zich bezig met:

·

Het stimuleren van de beroepspraatjes.

·

Het organiseren van Ronde Tafel gesprekken waarin onderwerpen, zoals ‘beroepscode’, ‘ethiek’, ‘maatschappelijk ondernemen’, duurzaamheid, enz. aan bod komen.

·

Het organiseren van Avondjes van Zes, waarin leden in kleine groepjes bijeenkomen om actuele onderwerpen en/of thema’s met elkaar te bespreken.

·

Het bevorderen en bewaken dat er ‘vijf-minuten praatjes’ gehouden worden over actuele thema’s.

Concrete activiteiten voor 2017-2018

·

Minimaal twee tot vier beroepspraatjes per jaar, het liefst te houden door (nieuwe) leden die nog geen beroepspraatje hebben gehouden. Echter, oudere leden die lang geleden een praatje hebben gehouden, worden uitgenodigd om het nog eens te doen. Vocational Service helpt bij het voorbereiden met behulp van een opgestelde hand out.

·

Organiseren van twee Ronde Tafel bijeenkomsten.

·

Organiseren van minimaal twee Avondjes van Zes.

Voorstellen op langere termijn

-

Elke lunch een lid een 5 minuten-praatje te laten houden over wat haar/hem deze week bezig hield of houdt. Als niemand zich geroepen voelt, kan de voorzitter een oproep doen voor de volgende week, zodat het in het systeem komt.

-

Indien de programmacommissaris een keer geen invulling heeft, kan deze ook op de bijeenkomst de leden oproepen met een thema, waar iedereen iets over vertelt, bv. een bijzondere ervaring (werk/privé); een bijzondere ontmoeting, een bijzonder project, een vrolijke of nare gebeurtenis enz.

-

De commissie acht het rondsturen van verslagen van commissies zinvol voor de interne communicatie.

-

Voor de Avondjes van Zes worden aan het begin van het jaar twee periodes vastgelegd en worden de groepen vooraf ingedeeld. Gewoonlijk nemen 30 van de ca 50 leden deel. Om participatie te verhogen wordt het ledenbestand in zes gelijke groepen van acht verdeeld. Ieder van de commissie neemt een groep onder haar/zijn hoede en regelt een datum en activiteit waarop/mee zoveel mogelijk mee kunnen doen.

-

De taken van de programmacommissaris verlichten door geregeld (of zelfs voor elke bijeenkomst) een lid uit te nodigen om een bijeenkomst te verzorgen. Hetzij met een eigen verhaal of met een spreker van buiten. De programmacommissaris coördineert het geheel en zorgt dat beroepspraatjes, levensberichten en bedrijfsbezoeken aan bod komen en goed verspreid zijn over het jaar.

✓ Rotaract

De "Rotaract" commissie onderhoudt het contact met Rotaract, een jongeren service club geïnspireerd vanuit Rotary en gericht op de leeftijdsgroep 18-35 jaar.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Heidi Broekhuis (voorzitter)

Annemiek van der Hell

✓ Leden Informatie Commissie (LIC)

Deze commissie houdt zich bezig met de werving van nieuwe leden en het informeren en begeleiden van deze nieuwe leden.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jan Visser (voorzitter)

Ruth Carasso

Andries de Jong

Jeroen de Wit

Terugblik Rotaryjaar 2016/2017

T.g.v. diverse mutaties in het ledenbestand zijn we in dit Rotaryjaar gedaald in ledenaantal nl. van 51 naar 48 leden per 01-07-2017. Ook onze Club heeft moeite om het ledenbestand stabiel te houden zodat extra inspanning van de leden nodig is om het minimum van 50 leden te behouden en daarnaast naar enige groei te streven om het natuurlijk verloop te compenseren.

In oktober 2016 heeft de LIC, in aanwezigheid van voorzitter en inkomend voorzitter van de Club, plannen besproken om het tij te keren.

Doel van het plan is om m.b.v. een gestructureerde aanpak het ledenbeleid voor de komende jaren vast te stellen en niet ad hoc te handelen.

Uitgangspunt is

-minimaal 50 leden

-het bevorderen van verjonging van de Club

-het vergroten van de diversiteit in classificaties

De volgende acties zijn in gang gezet om een begin te maken met dit plan :

-De voorzitter van de Club brengt het leden beleid ter sprake tijdens lunchbijeenkomsten.

-De leden wordt gevraagd om potentiële leden als gast mee te nemen naar een lunchbijeenkomst om kennis te laten maken met de sfeer van de Club en mensen te enthousiasmeren.

-In verband met de wens van verjonging van de Club hebben veertigers de voorkeur.

-De LIC zal een “boekje” samenstellen voor de leden om te gebruiken bij het enthousiasmeren van potentiële leden.

-De LIC zal de leden met regelmaat benaderen om uitvoering te geven aan dit plan.

-De LIC zal in het kader van ledenbehoud ook aandacht schenken aan leden met een lage attendance om tijdig te kunnen acteren als leden dreigen af te haken.

In juli 2017 is een “nieuwe leden diner” georganiseerd waarbij 3 nieuwe leden met hun aanbrengers uitgenodigd zijn om ervaringen uit te wisselen over de introductie in de Club; tevens wordt deze gelegenheid gebruikt om te bespreken of in de netwerken van de nieuwe leden mogelijke potentiële leden voor onze Club zitten.

Vooruitblik Rotary jaar 2017/2018

Het nieuwe ledenbeleid zal uitgevoerd en ondersteund worden.

Het “boekje” als middel om gebruikt te worden door de leden is in voorbereiding en zal in dit Rotaryjaar gepresenteerd worden.

De LIC zal met regelmaat met de voorzitter de vinger aan de pols houden.

Er zal wederom een “nieuwe leden diner” georganiseerd worden.

Tevens heeft onze regiovoorzitter ook zorgen geuit t.a.v. de landelijke terugloop in leden aantal bij Rotary Clubs.

De LIC zal de door hem aangedragen discussiepunten/verbeterpunten toegespitst op onze Club aan de orde stellen.

✓ Fellowship

Liesjettie de Jong neemt de rol van "Fellowship" op zich.

Zij besteedt namens de club aandacht aan de hoogtepunten en dieptepunten in de persoonlijke levens van onze leden. De eventuele kosten worden door de Club gedragen.

✓ Senioren Convent

Het "Senioren Convent" adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en kosteloos.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jan Visser

Christ’l Dullaert

Marc a Campo

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans

30-6-2017

 

30-6-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

€ 17.852

 

€ 22.543

 

 

Te ontvangen

€ 1.000

 

€ 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 18.852

 

€ 22.843

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva en eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve

€ 21.053

 

€ 20.256

 

 

Resultaat boekjaar

-€ 2.551

 

€ 797

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

€ 18.502

 

€ 21.053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te betalen en vooruit ontvangen

€ 350

 

€ 1.790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 18.852

 

€ 22.843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van

 

 

 

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

 

 

 

2016/2017

 

2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen -standaard

€ 7.400

 

€ 8.250

 

 

Vrijwillige bijdragen -extra

€ 2.960

 

€ 3.060

 

 

Kachel opbrengst

€ 2.336

 

€ 1.801

 

 

Rente baten/bankkosten

€ 9

 

€ 45

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 12.705

 

€ 13.156

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Service

 

 

 

 

 

InterAdam - contributie

€ 1.300

 

€ 1.300

 

 

Rotary Foundation-donatie

€ 1.950

 

€ 1.855

 

 

Shelter Boxen

€ 2.250

 

€ 1.500

 

 

Water projecten

€ 4.000

 

€ 2.500

 

 

Bijdrage InterAdam

-€ 2.000

 

€ 0

 

 

Overige projecten

€ 7.200

 

€ 0

 

 

Bijdrage InterAdam

-€ 3.845

 

€ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 10.855

 

€ 7.155

 

 

 

 

 

 

 

 

National Service

 

 

 

 

 

Jeugd Commissie

€ 1.340

 

€ 2.240

 

 

Community Service

€ 2.875

 

€ 2.749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 4.215

 

€ 4.989

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Commissies

€ 15.070

 

€ 12.144

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige lasten

€ 186

 

€ 214

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

€ 15.256

 

€ 12.358

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 12.705

 

€ 13.156

 

 

Totaal lasten

-€ 15.256

 

-€ 12.358

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

-€ 2.551

 

€ 798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa en Passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-6-2017

 

30-6-2016

 

 

Te ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InterAdam

€ 1.000

 

€ 0

 

 

Vrijwillige bijdragen

€ 0

 

€ 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.000

 

€ 300

 

 

Te betalen en vooruit ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruit ontvangen - InterAdam

€ 0

 

€ 990

 

 

Vooruit ontvangen - overig

€ 350

 

€ 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 350

 

€ 1.790

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de Staat van

 

 

 

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan

 

 

het boekjaar toe te rekenen baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017

 

2015/2016

 

 

International Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InterAdam-contributie

€ 1.300

 

€ 1.300

 

 

Rotary Foundation-donatie

€ 1.950

 

€ 1.855

 

 

Shelter boxen

€ 2.250

 

€ 1.500

 

 

Opper Dolpo project

€ 4.000

 

€ 2.500

 

 

Bijdrage InterAdam

-€ 2.000

 

€ 0

 

 

Cadena de Talentos

€ 2.000

 

€ 0

 

 

Bijdrage InterAdam

-€ 1.000

 

€ 0

 

 

Ninos de Guatamala

€ 3.710

 

€ 0

 

 

Bijdrage InterAdam

-€ 1.855

 

€ 0

 

 

Lepra Stichting

€ 1.490

 

€ 0

 

 

Bijdrage InterAdam

-€ 990

 

€ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 10.855

 

€ 7.155

 

 

 

 

 

 

 

 

National Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Kudde

€ 1.000

 

€ 0

 

 

Stichting Oudezijds

€ 1.750

 

€ 0

 

 

Volksbond - sanitair

€ 0

 

€ 2.500

 

 

Job Rotary

€ 125

 

€ 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.875

 

€ 2.625

 

 

Jeugd commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaract

€ 0

 

€ 400

 

 

RYLA

€ 300

 

 

 

 

RotarKids

€ 1.040

 

€ 1.040

 

 

IMC Weekendschool

€ 0

 

€ 400

 

 

St. Muziek op School

€ 0

 

€ 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.340

 

€ 2.240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 22 september 2017

Het Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting

 

 

 

 

 

 

2016/2017

2016/2017

2017/2018

 

 

 

werkelijk

begroot

begroot

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen -standaard

€ 7.400

€ 8.500

€ 7.500

 

 

Vrijwillige bijdragen -extra

€ 2.960

€ 3.000

€ 3.250

 

 

Kachel opbrengst

€ 2.336

€ 1.500

€ 2.000

 

 

Rente baten

€ 9

€ 40

€ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 12.705

€ 13.040

€ 12.750

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Service

 

 

 

 

 

InterAdam

€ 1.300

€ 1.300

€ 1.300

 

 

Rotary Foundation

€ 1.950

€ 1.850

€ 1.850

 

 

Shelter boxen

€ 2.250

€ 1.500

€ 2.000

 

 

Water projecten

€ 2.000

€ 2.000

€ 1.500

 

 

Overige projecten

€ 3.355

€ 2.750

€ 2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 10.855

€ 9.400

€ 8.650

 

 

National Service

 

 

 

 

 

Jeugd Commissie

€ 1.340

€ 2.750

€ 3.000

 

 

Community Service

€ 2.875

€ 2.750

€ 2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 4.215

€ 5.500

€ 5.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Commissies

€ 15.070

€ 14.900

€ 1.450

 

 

Overige lasten

€ 186

€ 250

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

€ 15.256

€ 15.150

€ 14.350

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 12.705

€ 14.030

€ 12.750

 

 

Totaal lasten

-€ 15.256

-€ 15.150

-€ 14.350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

-€ 2.551

-€ 1.120

-€ 1.600