© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

stichting-community-service-rotary-club-amsterdam-west-2015-2016-1.docx

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

De contact en algemene gegevens

Handelsregister nummer: 41200803

Fiscaal / RISIN nummer: 8167.66.460

Correspondentie adres: Vondelpark 1; 1071 AA Amsterdam

Telefoon nummer: 020-6109590

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daar op volgende jaar

Het internet adres is: http://www.rotary.nl/amsterdamwest/StCommServiceRCAW-ANBI/

De doelstelling, inkomsten en uitgaven

Het doel van de Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West (de Stichting) is het nastreven van een algemeen maatschappelijk belang op sociaal en cultureel gebied. Dit vooral door het bevorderen en financieel steunen van de werkzaamheden van de diverse commissies van de Rotary Club Amsterdam West (Club) welke actief zijn op sociaal en cultureel gebied.

Een beschrijving van de activiteiten van deze commissies en de daarmee samenhangende uitgaven van de Stichting wordt hieronder gegeven.

De inkomsten van de Stichting bestaan primair uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van leden van tenminste € 150, - per persoon. Vanwege de ANBI status van de Stichting zijn deze bijdragen in beginsel aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting. Een en ander mits de daarvoor geldende drempel van giften wordt overschreden. Een aantal leden draagt daarom op jaarbasis grotere bedragen bij middels de fiscale lijfrente regeling die geen drempel kent.

Daarnaast wordt wekelijks gecollecteerd bij de Club lunch. Voorts is het mogelijk bij bepaalde projecten zogenaamde “Grants” te verkrijgen van de internationale Rotary Foundation of van InterAdam, een samenwerkingsverband van Amsterdamse Rotary clubs.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

• de voorzitter: Mr. E.H. de Jong-van Dooijeweerd (Liesjettie);

• de penningmeester: Drs. W.E. van Hulsenbeek RA(Wim); tevens

penningmeester van Rotary Club Amsterdam West;

• een lid: Mr. H.A.A. Broekhuis (Heidi)

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

De financiële verantwoording

Hiervoor wordt verwezen naar de onderstaande commissie verslagen en de jaarrekening 2015/2016 en de begroting 2016/2017.

De commissies en werkzaamheden

Rotary Club Amsterdam West kent een aantal commissies van waaruit een scala aan sociale- en culturele activiteiten wordt ontwikkeld.

Indien deze commissies geld nodig hebben voor deze activiteiten, wordt dit primair gefinancierd door de Stichting Community Services Rotary Club Amsterdam West.

Daarnaast worden er in een aantal gevallen op projectbasis gelden opgehaald.

De commissies worden per verenigingsjaar budgetten toegekend op basis van jaarplannen. Deze budgetten worden in overleg tussen het bestuur van de Club en het bestuur van de Stichting vastgesteld in de nazomer.

Er zijn de volgende commissies:

Commissies/activiteiten waarvan de financiering via de Stichting plaatsvindt

1. Jeugd

2. Community Service

3. International

4. Water

5. InterAdam

6. Rotary Foundation

Commissies/activiteiten die geen financiering vergen of waarvan financiering via de Club plaatsvindt

7. Vocational

8. Rotaract

9. Leden Informatie Commissie

10. Fellowship

11. Senioren Convent

✓ Jeugdcommissie

 

De missie van ‘Jeugd’ is activiteiten te ontwikkelen en/of te steunen met betrekking tot de Amsterdamse jeugd van minder bedeelde achtergrond. De focus ligt op educatie en persoonlijke ontwikkeling.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Pam de Soete voorzitter

Thea Bendt

Astrid Ottenheim

Andries de Jong

Budget 2015/2016: € 2.500

Realisatie 2015/2016: 2.240

Budget 2016/2017: € 2.750

Terugblik 2015/2016

Afgelopen jaar hebben wij vier verzoeken om een bijdrage gehonoreerd:

Voor een sportevenement, muziekonderwijs, gezinsvakantie en Rotarkids :

- IMC Weekendschool organiseerde op 22 mei een watersportdag, waar onze club

400 euro aan heeft bijgedragen.

-Stichting Muziek in de klas, die pianoles geeft in de Staatsliedenbuurt aan kinderen die

nooit naar een Muziekschool zouden kunnen, ontving een bijdrage van 400 euro.

-Rotaract organiseerde vakanties voor arme gezinnen, waar wij 400 euro aan hebben bij-

Gedragen

-Rotarkids ontving ook dit jaar weer 1000 euro van onze jeugdcommissie.

Resultaten:

Alle voorgenomen projecten zijn goed verlopen.

Verbinding met partners

De samenwerking met Rotarkids zetten wij graag voort; door de bundeling van geld kan het Rotarkids platform substantiële giften doen voor de jeugd in de stad. Ook Rotaract heeft met de gezinsvakanties weer laten zien een goede partner te zijn.

Doelstellingen 2016/2017

De jeugdcommissie streeft ernaar een langdurigere band aan te gaan met een school. Wij willen ons graag verbinden aan een school om kennis, middelen en advies te geven.

De jeugdcommissie heeft vastgesteld dat het Vlieland vakantiekamp, dat een aantal jaren met de Joop Westerweel school werden georganiseerd, inmiddels minder prioriteit voor ons heeft, aangezien de school een andere – lees wat draagkrachtiger – populatie heeft gekregen.

Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar een andere school, waar wij het verschil kunnen maken. De bedoeling was om drie scholen te bezoeken, maar het bezoek aan basisschool Achtsprong in Zuid-Oost heeft ons duidelijk gemaakt dat deze school alle hulp kan gebruiken.

De meeste kinderen wonen in de resterende oude Bijlmerflats, veel komen uit een één ouder gezin. Ook heeft de school illegale en Roma kinderen. De ouderbetrokkenheid is minimaal.

In gesprek met de schoolleiding is het idee ontstaan om ontbijt op school mogelijk te maken, de meeste kinderen op deze school krijgen geen ontbijt of brood mee. Daarvoor willen we o.a. ondernemers in de omgeving van Achtsprong benaderen. We willen ouders daar ook bij betrekken; wellicht is het een praktische manier om de betrokkenheid te vergroten.

Verbinding met partners

Voor basisschool Achtsprong zoeken wij verbinding met het plaatselijke bedrijfsleven, Rotaryclubs in Zuid-Oost, en Rotarkids.

✓ Community Service

De missie van 'Community Service' is bij te dragen aan de lokale gemeenschap, in dit geval Amsterdam en omstreken, met enerzijds financiering van projecten en anderzijds eigen inspanningen van clubleden.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Yola Geradts (voorzitter)

Mariëtte Frie

Rob Polet

Jan Pieter van Oudenhoven (sinds 7 november 2016)

Budget 2015/2016: € 2.500

Realisatie 2015/2016: € 2.749

Budget 2016/2017: € 2.750

In 2015/2016 heeft de Commissie Community Service weer het 'koken in een andere keuken' gecoördineerd en er is daarbij viermaal gekookt voor daklozen. De 'Rotarians' die hebben gekookt zijn erg enthousiast. Ook de organisatie 'koken in een andere keuken' was wederom blij met onze deelname.

Daarnaast is gesteund het Koffiehuis van de Volksbond aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam met een financiële bijdrage van € 2.500. Het koffiehuis is een zeer laagdrempelige inloop voorziening voor dak- en thuislozen. Gesteund is het vernieuwen van een totaal uitgewoond toilet. Dankzij onze bijdragen heeft de Volksbond ook van anderen steun gekregen om de keuken te verbouwen zodat ook daar kan worden gekookt. Die verbouwing van het toilet en keuken heeft onlangs plaatsgevonden en is begin november 2016 opgeleverd.

Ook is er een kleine bijdrage verleend van € 124 in september 2015 voor het vervoer van vluchtelingen naar een leuke bijeenkomst.

Beleidsplan 2016/2017

Ook in 2016/2017 is het project 'koken in een andere keuken' omarmd. De leden van onze Club zullen weer 4 keer gaan koken.

Daarnaast zijn we voornemens te steunen het Theaterhuiskamer voor € 1.000 in Amsterdam-West. Theaterhuiskamer is een initiatief voor mensen die op de een of andere manier zijn vastgelopen en die zichzelf via toneel heruitvinden en uiten. Voorts wordt gedacht aan het steunen van de Stichting Prisma die activiteiten ondersteunt van Amsterdammers met een verstandelijke beperking. De activiteiten behelzen o.a. paardrijden in Zuidoost, of het steunen van de zogenaamde Sociëteit ’t Haventje in West.

✓ International

De missie van “International “ is invulling te geven aan de internationale dimensie van Rotary door steun te verlenen aan een aantal activiteiten in derde wereld landen. Daarbij wordt een directe betrokkenheid nagestreefd waardoor de ter beschikking gestelde gelden zonder overhead op de juiste plaats terecht komen.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Cormac Petit (m.i.v. September 2016)

Sophie Lambo

Kira van Loon

Edith Plantier

Vera Gianotten

Budget 2015/2016: € 1.000

Realisatie 2015/2016: € 0 , doorgeschoven naar 2016/2017

Budget 2016/2017: €2.000 te besteden (€2.750 is beschikbaar waarvan € 750 vorig jaar toegezegd is aan de Lepra Stichting India).

Terugblik op 2015/2016

Commissie International is door vertrek van de voorzitter en wijziging van de leden even niet actief geweest. Dat wordt vanaf september 2016 weer opgepakt met nieuwe commissieleden.

Tot 2016 is gekozen voor 2 projecten en 1 vervolgproject uit het onderwijs:

Kinderen in lepra kolonies in India naar basis onderwijs en VO. Het budget is 715 euro en verdubbeld door InterAdam. Voor maar € 55 kan een kind een jaar lang naar school. De bijdrage van € 750 van Rotary Club Amsterdam West betekent dat (inclusief verdubbeling door InterAdam) 26 kinderen in 2015 naar school kunnen om hun kans op een betere toekomst aanzienlijk te vergroten. Het neveneffect is “empowerment”:toekomstperspectief, zelfvertrouwen en een optie om uit de spiraal van stigma en armoede te ontsnappen.

Cadena de Talentos. Budget € 750 plus kosten vervolgproject (dankzij voorschot budget 2015 van Commissie Water), beiden verdubbeld door InterAdam. Jongeren uit sloppenwijken in Peru naar HBO /universiteit. Cadena de Talentos is een NGO die investeert in talent van jongeren teneinde veranderingen door te voeren in een omgeving waar dat nodig is. Met de IA-bijdrage en de € 750 …..? staat geen tekst meer?


Beleidsplan 2016/2017

Organisatie

We beslissen alles in consensus als commissie. Cormac is benoemd tot voorzitter. Vera, hoewel niet langer officieel lid van de commissie, staat ons voorlopig bij met het opnieuw opzetten van de commissie.

De voorzitter van Commissie International is ook vertegenwoordiger (te zijn weg)van RCAW bij InterAdam.

Selectiecriteria

We hebben een set criteria die zijn opgesteld door de commissie in het verleden. Deze beschouwen we als vrij algemeen van aard. We constateren dat Rotary dit jaar geen duidelijk thema nastreeft waaraan wij ons zouden moeten/willen conformeren.

Wat specifieker stellen wij de volgende criteria:

de organisatie van het te ondersteunen project is professioneel en geeft ons vertrouwen

we ondersteunen graag projecten die bijdragen aan educatie en ontwikkeling van mensen

Verantwoordingseisen

We zijn het eens dat hoewel verantwoording nodig is dit in verhouding moet staan tot de hoogte van de bijdrage – en niet te zwaar mag zijn voor de organisatie van het project. Hier zal ook aandacht voor gevraagd worden bij InterAdam.

Projecten

Drie nieuwe projecten zijn overwogen.

Niños de Guatamala (Guatamala, ingebracht door Sophie)

Perma Atlas (Morroco, Cormac)

Rain4Sale (Uganda, Cormac)

We kiezen voor Niños. Dit past het beste bij onze selectiecriteria en is een project waar wij allen door geïnspireerd zijn. Wij zullen het hele bedrag dat wij dit jaar te besteden hebben hieraan geven.

Het doel van Perma Atlas in Morroco wordt al ondersteund door een andere Rotary project, Sahara Roots.

Rain4Sale wordt gepresenteerd op een bijeenkomst van Districtscommissie Water en past eerder bij Commissie Water.

 

Fundraising

We zullen zoeken naar andere (Nederlandse) Rotary clubs die eventueel willen aansluiten bij de door ons gekozen projecten.

We zullen onze ondersteuning ook bij InterAdam aanbieden voor verdubbeling. (Voorlopig zullen wij verdere verdubbeling via Rotary International niet zoeken).

Gefinancierde projecten 2016/2017 worden weer aangemeld bij InterAdam ter verdubbeling van het budget.

Project

Stichting Niños de Guatemala (NDG)

NDG zet zich in voor een betere toekomst van Guatemala, door middel van educatie, ondernemerschap en empowerment. NDG biedt met inmiddels drie scholen (2 basisscholen en 1 middelbare school), onderwijs aan bijna 500 kinderen die anderszins geen educatie zouden hebben gevolgd.

Naast educatie krijgen de studenten ook lunch aangeboden op school en leren naast het standaard curriculum over financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap.

Tevens biedt NDG aanvullende programma’s voor de ouders zodat de gehele gemeenschap waarin gewerkt wordt alle tools krijgt aangeboden om te groeien en voor zichzelf een betere toekomst te creëren.

Het Women’s & Girls Empowerment Programma van NDG

Achtergrond:

Vrouwen en meisjes worden achtergesteld binnen de samenleving in Guatemala, met name in het onderwijs en werkgelegenheid. Vrouwen uit gemeenschap Cuidad Vieja, waar Niños de Guatemala actief is, worden vaak verwacht jong te trouwen en snel kinderen te krijgen.

De traditionele rolverdeling blijft in Guatemala sterk van kracht terwijl wereldwijd juist wordt aangetoond hoeveel vrouwen en meisjes te bieden hebben.

Aanbod NDG:

NDG biedt elk jaar een programma voor alle betrokken vrouwen in de gemeenschap waarbij ze worden geïnformeerd over de persoonlijke en professionele mogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn en ze leren over de stappen die nodig zijn om ze te realiseren. Op dit moment zijn de workshops specifiek gericht op empowerment en het opstarten van sociale ondernemingen.

Deelnemers leren hoe ze producten kunnen maken, materialen kunnen recyclen hoe ze kunnen verkopen vanuit huis of aan lokale bedrijven.

Planning/budget

Zoals hierboven al toegelicht bestaat het programma rondom het empowerment van de vrouwen en meisjes uit workshops, familie sessies en groep therapie.

Maandelijks vinden op alle drie de scholen van Niños de Guatemala de verschillende activiteiten plaats.

Het grootste gedeelte van de kosten is gebaseerd op de salarissen van de psychology and social work collega’s.

✓ Water

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jan Koster,

Renee Wijnen,

Frans ter Horst ,

Arnoud Vossen

Maarten van den Belt ( Vz )

Budget 2015/2016: € 2.500

Realisatie 2015/2016: € 2.500

Budget 2016/2017: € 2.000

Voor het tweede jaar op rij, heeft de Water Commissie van Rotary Club Amsterdam West in 2015/2016 het Upper Dolpo project in Nepal ondersteund.

De stichting Upper Dolpo probeert o.a. de hygiënische toestand van mensen in een afgelopen gebied van Nepal te verbeteren. Hiervoor wordt de watervoorziening in een klein bergdorpje verbeterd en worden er ook educatie faciliteiten opgezet. Dit soort activiteiten vallen onder de scope van Rotary International die niet alleen de kwaliteit van drinkwater wil verbeteren maar ook de sanitaire omstandigheden.

Voor details over deze stichting. : www.upperdolpo.nl

De Stichting Upper Dolpo zal in Tinje, een klein dorpje in Upper Dolpo, een klein medisch centrum opzetten waar de locale bevolking geholpen zal gaan worden. Het gebied is zo ver afgelegen dat het ook onder de radar van de Nepalese overheid valt.

Over 2015/2016 zijn de volgende activiteiten ondernomen door de Stichting , in een aantal gevallen in samenwerking met Amsterdam West. De belangrijkste hiervan zijn :

Organisatie van een gesponsorde fietstocht op 27 juni 2015 van de Pietersberg in Zuid Limburg naar Pieterburen in Groningen. Op een dag is er 380 km afgelegd langs het Pieterpad tracee. Samen met een aantal andere RCs heeft RC A’dam West deze tocht organisatorisch en financieel ondersteund. De andere RCs waren Voorst, Harderwijk, Hoogeveen, Hengelo ( Ov. ) Van deze tocht is er door TV Drenthe een 45 minuten lange documentaire gemaakt.

In het najaar van 2015 is er voor een derde keer door de initiatiefnemer Dr. Jan Nikkels een bezoek gebracht aan het gebied in Upper Dolpo. Dit heeft hij gedaan met 3 andere medici. Hierover heeft hij in december 2015 een presentatie gedaan, samen met één van de andere medici , Dr. Emma Bruns, bij RC A’dam West die goed ontvangen is.

In het voorjaar van 2016 heeft de Wilde Ganzen besloten om het Upper Dolpo project te ondersteunen. De criteria van Wilde Ganzen waren :

* Kleinschalig project

* Bevlogen mensen

* Niet een grote stichting

* Lokale verbondenheid

* Educatief

* Gezondheid zorg

* Duurzaam

* Toekomst bestendig

Dit betekent dat voor elke euro die de Stichting ophaalt, WG met een bijdrage van 50 cent tot een maximum bedrag van EUR 42K bijpast. Dit betekent dat het streef bedrag van EUR 120K onder handbereik lijkt te komen.

4. De stichting Upper Dolpo heeft in 2015 de ANBI status verkregen waardoor het een meer robuust fundament gekregen heeft.

Plannen voor 2016 / 2017

Na het succes van de fietstocht in 2015 zal er nogmaals een sponsor tocht georganiseerd worden in juli 2017. Deze maal tegen de berg op, d.w.z. van Pieterburen naar de Pietersberg.

In de winter van 2016 / 2017 is de stichting ook kandidaat om de Charity of choice te worden van een grote loop met meer dan 8000 deelnemers in Noord Nederland, de zogenaamde Cascade loop.

Er wordt ook geprobeerd een gesponsorde groep samen te stellen die in mei 2018 naar Nepal gaat om bij de (soft) opening van het Upper Dolpo project te zijn.

Medio oktober 2016 verwachten de Water Commissie een vertegenwoordiger van de RC Pokhara die het Upper Dolpo ondersteunt.

Bij al deze activiteiten zal RC A’dam West ondersteuning proberen te verlenen.

De Water commissie stelt voor om een bedrag van € 2.000 voor 2016/2017 nogmaals aan dit project te alloceren.

Daarnaast zal de Water Commissie proberen via de Rotary organisatie matching funds proberen te vinden.

✓ InterAdam

“InterAdam” is een samenwerkingsverband van Amsterdamse Rotary clubs.

De vertegenwoordigers van Rotary Club Amsterdam West zijn:

Liesjettie de Jong

Jip Kreijns

Budget 2015/2016: € 1.300

Realisatie 2015/2016: € 1.250

Budget 2016/2017: € 1.300

Aan InterAdam wordt jaarlijks bijgedragen met een bedrag van € 25, - per lid van de Club. Met deze opbrengsten wordt door InterAdam onder bepaalde voorwaarden extra steun verleend aan door individuele Rotary clubs geëntameerde projecten.

✓ Rotary Foundation

De "Rotary Foundation" is een Amerikaanse stichting die voor de wereldwijde Rotary organisatie de gelden beheerd die via donaties en jaarlijkse clubbijdragen bijeengebracht zijn. Deze gelden worden aangewend voor het steunen van charitatieve doelen waaronder het bekende “polio de wereld uit” project.

De belangenbehartigers van Rotary Club Amsterdam-West zijn:

Cynthio Korlvinke (voorzitter commissie Rotary Foundation)

Budget 2015/2016: € 1.750

Realisatie 2015/2016: € 1.855

Budget 2016/2017: € 1.850

Vanuit de Stichting Community Service van de club wordt jaarlijks een bijdrage aan de Foundation gestort op basis van het ledenaantal. In beginsel zouden daar “Grants” geheel of gedeeltelijk tegenover kunnen staan.

De rol van de belangenbehartigers is de diverse clubcommissies te ondersteunen bij het formuleren van doeleinden en – in het verlengde daarvan - het indienen van verzoeken om Grants. Deze kunnen verkregen worden uit twee bronnen: de District Grants en de Global Grants.

Een District Grant wordt aangevraagd bij het district, als aanvulling op de eigen middelen die voor een project (in binnen- of buitenland) zijn begroot.

Een club kan dan – mits het project instemming van het district verwerft - een bedrag vanaf

€ 2.000 laten verdubbelen tot maximaal € 5.000. Aangezien er wat betreft het huidige clubjaar vóór de formeel vereiste datum van 1 september nog geen plannen van commissies lagen, kon de commissie Rotary Foundation zelf nog geen actie ondernemen.

Een Global Grant wordt eveneens bij het district aangevraagd. Het clubproject (uitsluitend in een buitenland!) moet een samenwerking inhouden met een club ter plaatse in dat buitenland, zowel inhoudelijk als financieel. De middelen van de eigen club (minimaal de tegenwaarde van $ 12.000) plus die van de club in het andere land plus een extra bijdrage van het district (bijvoorbeeld ter hoogte van 50% van de clubbijdrage) moeten samen minstens de tegenwaarde van $ 18.000 bedragen, wil de Rotary Foundation daar $ 12.000 aan toevoegen. In totaal moet er namelijk een bedrag van minstens $ 30.000 aan het project besteed kunnen worden. Om praktische redenen echter hanteert ons district een minimumeis van $ 40.000, wat de overige noodzakelijke minima omhoog brengt. Daar komt bij, dat het percentage van de extra bijdrage van het district kan variëren; daardoor varieert de minimaal noodzakelijke clubbijdrage mee: hoe lager de bijdrage van het district des te hoger dient de clubbijdrage te zijn en omgekeerd. Indiening bij de Rotary Foundation vindt alleen plaats bij instemming van het district met het project. Aan onze commissie zijn nog geen plannen van de andere commissies bekend die aan een taakstelling van deze omvang beantwoorden. Plannen kunnen op elke willekeurige datum worden ingediend.

✓ Vocational Service

De missie van “Vocational Service” is gebruik te maken van de (beroeps)kennis en ervaring van de leden ten behoeve van de Club en de lokale gemeenschap.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Iris van der Reijden

Vera Gianotten

Maria van Noort

Joep de Valk

Jeanne Kers (sinds maart 2016)

Albert de Vries (sinds september 2016)

De commissie heeft geen budget omdat haar activiteiten in het algemeen geen kosten oproepen. Incidentele kosten worden door de Club vergoed.

Bij de activiteiten wordt aangesloten op de “Four Way Test” van Rotary:

Is it the truth? Is het waar? Is het zo?

Is it fair to all concerned? Is het billijk voor alle betrokkenen? Kan het zo?

Will it build goodwill and better friendships? Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Mag het zo?

Will it be beneficial to all concerned? Komt het alle betrokkenen ten goede? Moet het zo?

Beleidsplan 2016-17

De commissie Vocational Service houdt zich bezig met:

Het stimuleren en - indien gewenst - begeleiden van de beroepspraatjes.

Het organiseren van Ronde Tafel gesprekken waarin onderwerpen, zoals ‘beroepscode’, ‘ethiek’, ‘maatschappelijk ondernemen’, duurzaamheid, enz. aan bod komen.

Het organiseren van Avondjes van Zes, waarin leden in kleine groepjes bijeenkomen om actuele onderwerpen en/of thema’s met elkaar te bespreken.

Het bevorderen en bewaken dat er ‘vijf-minuten praatjes’ gehouden worden over actuele thema’s.

Concrete activiteiten

Minimaal twee tot vier beroepspraatjes per jaar, het liefst te houden door (nieuwe) leden die nog geen beroepspraatje hebben gehouden. Echter, oudere leden die lang geleden een praatje hebben gehouden, worden uitgenodigd om het nog eens te doen. Vocational Service helpt bij het voorbereiden met behulp van een opgestelde hand out.

Organiseren van twee Ronde Tafel bijeenkomsten.

Organiseren van minimaal twee Avondjes van Zes. De thema’s zijn (geweest):

Gaat het in het (werkzame)leven om gelijk te hebben of om gelijk te krijgen?”; “Hoe kan je beide tegelijkertijd voor elkaar krijgen?”.

“Heb je in je beroepsleven een keuzemoment meegemaakt, waarbij het erop aankwam?”; “Waar heeft je keuze je uiteindelijk gebracht?”; Heeft iets/iemand daarbij geholpen?”.

Voorstellen op langere termijn

Elke lunch een lid een 5 minuten-praatje te laten houden over wat haar/hem deze week bezig hield of houdt. Als niemand zich geroepen voelt, kan de voorzitter een oproep doen voor de volgende week, zodat het in het systeem komt.

Indien de programmacommissaris een keer geen invulling heeft, kan deze ook op de bijeenkomst de leden oproepen met een thema, waar iedereen iets over vertelt, bv. een bijzondere ervaring (werk/privé); een bijzondere ontmoeting, een bijzonder project, een vrolijke of nare gebeurtenis enz.

De commissie acht het rondsturen van verslagen van commissies zinvol voor de interne communicatie.

Voor de Avondjes van Zes worden aan het begin van het jaar twee data vastgelegd en worden de groepen vooraf ingedeeld. Ook wordt een gastheer/-vrouw per groep aangewezen. De gastheer/-vrouw wordt verzocht de groep bijeen te roepen en stappen te ondernemen als niet iedereen van de groep op de voorgestelde datum kan. Dan kan een andere datum gezocht worden of verschillende groepen kunnen samengevoegd worden. De gastheer/-vrouw bepaalt zelf of hij/zij de mensen uitnodigt voor het eten of pas erna.

De taken van de programmacommissaris verlichten door geregeld (of zelfs voor elke bijeenkomst) een lid uit te nodigen om een bijeenkomst te verzorgen. Hetzij met een eigen verhaal of met een spreker van buiten. De programmacommissaris coördineert het geheel en zorgt dat beroepspraatjes, levensberichten en bedrijfsbezoeken aan bod komen en goed verspreid zijn over het jaar.

✓ Rotaract

De "Rotaract" commissie onderhoudt het contact met Rotaract, een jongeren service club geïnspireerd vanuit Rotary en gericht op de leeftijdsgroep 18-35 jaar.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Heidi Broekhuis (voorzitter)

Annemiek van der Hell

Door de veelheid aan wisselingen in de samenstelling van de commissie kent het seizoen 2015/2016 een wat onsamenhangende verloop van activiteiten en bemoeienissen met Rotaract. Dat behoeft verbetering voor 2016/2017.

Terugblik op 2015/2016

Beroepspraatjes

In voorgaande jaren heeft een Rotaracter een beroepspraatje gehouden bij ons op de club en heeft een Rotarylid dat gedaan bij een Rotaract bijeenkomst. Dit boekjaar is het er niet van gekomen. Na veelvuldig overleg te hebben gevoerd en gevraagd om een bijdrage lukte het geen van de Rotaracters om bij ons op de club te komen. De lunchtijd is voor velen een belemmering. Ook andersom is er geen Rotarylid naar de Rotaracters geweest.

Rotaracters zijn op voorstel van Vocational zeker uitgenodigd voor de lunch, maar nogmaals, het tijdstip wordt toch ervaren als een belemmering.

Bijwonen bestuursvergaderingen

De commissie heeft geen bestuursvergadering van Rotaract bijgewoond. Het doel is kennis te maken, contact te onderhouden en basis te leggen voor verbinding en gezamenlijke initiatieven.

Speeddate organiseren

Er is dit jaar geen speeddate georganiseerd. Alhoewel het een terugkerend succes is elkaar te ontmoeten en elkaar verrijken met ideeën, vraagstukken en actuele ontwikkelingen. Dit staat op de agenda voor 2016/2017

d. Gezamenlijke projecten

Ook in 2015/2016 is er geen gezamenlijk doe- project geweest. Doe-project is bijv. Zoiets als Kerstpakketten vullen bij de AH.

Beleidsplan 2016/2017

Beroepspraatjes

Hoewel de ervaring leert dat het praktisch lastig blijkt te organiseren, zullen we ook dit jaar blijven investeren in het verzorgen van beroepspraatjes over en weer. Dit is overleg met Maarten.

Bestuursvergadering bijwonen

Tenminste 1 keer zullen we een bestuursvergadering van Rotaract bijwonen om aansluiting te houden bij de activiteiten van Rotaract en Rotary AW. Daarnaast onderhouden we periodiek contact voor eventuele vragen/ideeën/wensen die verband houden met de genoemde activiteiten onder 1 t/m 4.

Speed date

Dit is een terugkerend succes van elkaar ontmoeten. Nieuwe contacten en ideeën ontstaan erdoor. Voor herhaling vatbaar tegen eind mei/begin juni 2017.

Gezamenlijke projecten/initiatieven

Rotaracters hebben geopperd om Rotaryleden RCAW ad hoc te vragen om bij een project mee te kijken/mee te denken door bijv. Hun ervaringen mee te geven aan de Rotaracters. Vanzelfsprekend willen we daar aan meewerken. We zullen standby staan voor eventuele verzoeken/vragen. De Rotaracters hebben uitgelegd dat ze vaak op korte termijn werken en voor kortdurende projecten. Daarom is het nog lastig om hier concrete plannen voor te maken.

✓ Leden Informatie Commissie

Deze commissie houdt zich bezig met de werving van nieuwe leden en het informeren en begeleiden van deze nieuwe leden.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jan Visser (voorzitter)

Ruth Carasso

Andries de Jong

Jeroen de Wit

Pam de Soete

De activiteiten van de LIC zijn de volgende :

-organisatie van een gastenlunch in februari

-organiseren van het Nieuwe Leden Diner in juni

-het bijhouden en attent zijn op het (voorkomen van) ledenverloop

-de mentoren instrueren t.b.v. de introductie van nieuwe leden

-een classificatie overzicht up to date houden

-het bestuur ondersteunen bij de ledencampagne

✓ Fellowship

Liesjettie de Jong neemt de rol van "Fellowship" op zich.

Zij besteedt namens de club aandacht aan de hoogtepunten en dieptepunten in de persoonlijke levens van onze leden. De eventuele kosten worden door de Club gedragen.

✓ Senioren Convent

Het "Senioren Convent" adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en kosteloos.


De commissie bestaat uit de volgende leden:

Jan Visser

Christ’l Dullaert

Marc a Campo

Stichting Community Service

Rotary Club Amsterdam-West

Jaarrekening 2015/2016

Begroting 2016/2017

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans

30-6-2016

 

30-6-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank

€ 22.543

 

€ 20.517

 

 

 

Te ontvangen

€ 300

 

€ 389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 22.843

 

€ 20.906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva en eigen vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve

€ 20.256

 

€ 19.812

 

 

 

Resultaat boekjaar

€ 797

 

€ 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

€ 21.053

 

€ 20.256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te betalen en vooruit ontvangen

€ 1.790

 

€ 650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€22.843

 

€ 20.906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van

 

 

 

 

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen-standaard

€ 8.250

 

€ 8.279

 

 

 

Vrijwillige bijdragen-extra

€ 3.060

 

€ 2.265

 

 

 

Bijdragen InterAdam

€ 0

 

€ 2.057

 

 

 

Kachel opbrengst

€ 1.801

 

€ 1.576

 

 

 

Rente baten

€ 45

 

€ 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€13.156

 

€ 14.238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Service

 

 

 

 

 

 

InterAdam

€ 1.300

 

€ 1.250

 

 

 

Rotary Foundation

€ 1.855

 

€ 1.750

 

 

 

Water projecten

€ 2.500

 

€ 0

 

 

 

Shelter Boxen

€ 1.500

 

€ 1.500

 

 

 

Overige projecten

€ 0

 

€ 4.115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.155

 

€ 8.615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Service

 

 

 

 

 

 

Jeugd Commissie

€ 2.240

 

€ 2.260

 

 

 

Community Service

€ 2.749

 

€ 2.625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 4.989

 

€ 4.885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Commissies

€12.144

 

€ 13.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige lasten

€ 214

 

€ 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

€12.358

 

€ 13.794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 13.156

 

€ 14.238

 

 

 

Totaal lasten

-€ 12.358

 

-€ 13.794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

€ 798

 

€ 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa en Passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-6-2016

 

30-6-2015

 

 

 

Te ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen

300

 

€ 389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te betalen en vooruit ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruit ontvangen - InterAdam

990

 

€ 0

 

 

 

Vooruit ontvangen - overig

800

 

€ 650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.790

 

€ 650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de Staat van

 

 

 

 

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan

 

 

 

het boekjaar toe te rekenen baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016

 

2014/2015

 

 

 

International Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InterAdam

€ 1.300

 

€ 1.250

 

 

 

Rotary Foundation

€ 1.855

 

€ 1.750

 

 

 

Water - Opper Dolpo project

€ 2.500

 

€ 0

 

 

 

Shelter boxen

€ 1.500

 

€ 1.500

 

 

 

Cadena de Talentos

€ 0

 

€ 2.685

 

 

 

Lepra Stichting

€ 0

 

€ 1.430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.155

 

€ 8.615

 

 

 

National Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervoer vluchtelingen

€ 124

 

€ 0

 

 

 

Stichting ZID

€ 0

 

€ 2.500

 

 

 

Volksbond - sanitair

€ 2.500

 

€ 0

 

 

 

Job Rotary

€ 125

 

€ 125

 

 

 

Jeugdcommissie

€ 2.749

 

€ 2.625

 

 

 

Rotaract

€ 400

 

€ 160

 

 

 

RotarKids

€ 1.040

 

€ 1.000

 

 

 

Joop Westerweel School

€ 0

 

€ 1.100

 

 

 

IMC Weekendschool

€ 400

 

€ 0

 

 

 

St. Muziek op School

€ 400

 

€ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.240

 

€ 2.260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 30 september 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam West

 

 

 

Begroting

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016

2015/2016

2016/2017

 

 

 

 

werkelijk

begroot

begroot

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige bijdragen-standaard

€ 8.250

€ 8.500

€ 8.500

 

 

 

Vrijwillige bijdragen-extra

€ 3.060

€ 2.400

€ 3.000

 

 

 

Bijdragen InterAdam

€ 0

€ 0

€ 990

 

 

 

Kachel opbrengst

€ 1.801

€ 1.500

€ 1.500

 

 

 

Rente baten

€ 45

€ 60

€ 40

 

 

 

Totaal baten

€13.156

€ 12.460

€14.030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

International Service

 

 

 

 

 

 

InterAdam

€ 1.300

€ 1.250

€ 1.300

 

 

 

Rotary Foundation

€ 1.855

€ 1.750

€ 1.850

 

 

 

Shelter boxen

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

 

 

 

Water projecten

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.000

 

 

 

Overige projecten

€ 0

€ 1.000

€ 2.750

 

 

 

 

€ 7.155

€ 8.000

€ 9.400

 

 

 

National Service

 

 

 

 

 

 

Jeugd Commissie

€ 2.240

€ 2.500

€ 2.750

 

 

 

Community Service

€ 2.749

€ 2.500

€ 2.750

 

 

 

 

€ 4.989

€ 5.000

€ 5.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Commissies

€ 12.144

€ 13.000

€14.900

 

 

 

Overige lasten

€ 214

€ 300

€ 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

€12.358

€ 13.300

€15.150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

€ 13.156

€ 12.460

€14.030

 

 

 

Totaal lasten

-€12.358

-€ 13.300

-€15.150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

€ 798

-€ 840

-€1.120