© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

voorwaarden voor het verlenen van een District Grant '22-'23

Inleiding

De Rotary Foundation verstrekt District Grants en Global Grants. District Grants zijn Grants die fondsen verstrekt voor locale en internationale service-projecten die in lijn zijn met de missie van de Rotary Foundation – world understanding, goodwill and peace - . Door het verstrekken van District Grants worden Rotarians in de gelegenheid gesteld aan deze missie inhoud te geven door verbetering van o.a. de gezondheid, ondersteuning van het onderwijs en verlichting van de armoede.

A voorwaarden

De voorwaarden voor het vertrekken van een District Grant staan in de ‘terms and conditions for the Rotary Foundation District and Global Grants’.

Enkele punten uit deze voorwaarden:

1.

Het service-project dient in lijn te zijn met de missie van de Rotary Foundation.

2.

Het service-project vereist actieve deelname door Rotarians.

3.

Met de uitvoering van het service-project mag pas begonnen worden na goedkeuring van de aanvraag door de Rotary Foundation in Evanston. De goedkeuring zal door de penningmeester van de Rotary Foundation-commissie aan de betreffende club(s) worden bevestigd. Deze goedkeuring wordt half november 2022 verwacht.

4.

De planning van het service-project kan wel starten zonder dat er uitgaven gedaan worden. Na goedkeurig door Evanston dienen veranderingen in het service-project onverwijld doorgegeven te worden aan de penningmeester van TRF-commissie van het district.

5.

District Grants worden verleend voor lokale en internationale service-projecten.

6.

Een District Grant dient uitsluitend te worden besteed aan het voorgestelde service-project.

B aanvullende voorwaarden

7.

Per club kan één District Grant per Rotary jaar worden aangevraagd.

8.

Per service-project kan maar één District Grant worden verleend.

9.

Een District Grant bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 1.500.

10.

Toegekende en uitbetaalde District Grants dienen vóór 1 oktober 2023 te worden gebruikt en te zijn verantwoord middels invulling van het op de D1610-site te downloaden formulier, genaamd Verklaring bij Afronding (DG2337667). Deze Verklaring dient ondertekend te worden door de twee personen, die op de dag van ondertekening voorzitter en inkomend-voorzitter zijn.

11.

Er dient in de afgelopen vier jaar i.e. tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2022 minimaal drie keer gedoneerd te zijn aan het Annual Fund. Een overzicht van de donaties is te zien op rotary.org > my Rotary > Rotaryclub Central > Foundation Giving van uw club. Alleen dit overzicht is bepalend. Een betaling ‘onderweg’ telt niet. Hou rekening met een overschrijvingstijd van een maand.

12.

Verklaring bij Aanvraag dient ondertekend te zijn door de Clubvoorzitter en Inkomend Club Voorzitter (zie rechterkolom van deze website pagina).

13.

Andere organisaties:

a)

Indien zal worden samengewerkt met een andere organisatie dient duidelijk te zijn wat hun rol is.

b)

Indien het service-project door derden zal worden uitgevoerd dient een onafhankelijke Rotarian uit uw club het service-project te monitoren, van begin tot eind. (monitoren = volgen, begeleiden, resultaat toetsen aan het doel en financiële verantwoording vragen; bij buitenlandse projecten kan het monitoren op afstand gebeuren).

C restricties

District Grants mogen niet gebruikt worden

14.

voor een fundraising activiteit. Een fundraising activiteit is geen service-project. Zie voor Wat is het verschil tussen een service-project en een fundraising-activiteit? rechterkolom van deze website pagina.

15.

voor kosten die verband houden met Rotary evenementen zoals district conferenties, congressen, jubilea, of entertainment activiteiten.

16.

louter ter financiële ondersteuning van andere organisaties.

D procedure

17.

Aanvragen, inclusief de ondertekende Verklaring bij Aanvraag (DG2337667), dienen vóór 1 oktober 2022 ingediend te zijn via de site van D1610 bij The Rotary Foundation Commissie. Zie aanvraagformulier in rechterkolom van deze website pagina.

18.

De Rotary Foundation-commissie toetst vervolgens alle aanvragen aan de ‘terms and conditions’ van de Rotary Foundation (zie rechterkolom van deze website pagina), de aanvullende voorwaarden van het District en de restricties, zie hier boven.

19.

Na deze toetsing stuurt de Rotary Foundation-commissie alle aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, als één geheel naar Evanston ter goedkeuring.

20.

De aanvragende clubs krijgen in de tweede helft van oktober 2022 bericht of hun aanvraag ter goedkeuring is doorgestuurd naar Evanston.

21.

Na goedkeuring door Evanston ontvangt de club een bevestiging van de penningmeester en kan overgegaan worden tot uitvoering van het project. Deze goedkeuring wordt half november 2022 verwacht.

22.

Clubs die een District Grant willen aanvragen voor een service-project, te houden tussen 1 oktober 2022 en half november 2022, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de TRF.

E tot slot

23.

Aanvragen dienen te geschieden in euro’s. Evanston hanteert de dollar. Eventuele valuta verschillen op het moment van uitkeren worden in beginsel doorberekend aan de club.

24.

Aanvragende Rotary Clubs kunnen geen rechten ontlenen aan het hier bovenstaande. De TRF-commissie kan om haar moverende redenen anders besluiten. #