© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden voor het verlenen van een District Grant 2024-2025

Inleiding

De Rotary Foundation verstrekt District Grants en Global Grants. District Grants zijn fondsen voor lokale en internationale service-projecten, die in lijn zijn met de missie van de Rotary Foundation – world understanding, goodwill and peace - . Door het verstrekken van District Grants worden Rotarians in de gelegenheid gesteld aan deze missie inhoud te geven door verbetering van één van de zeven focus area’s:

Vredesopbouw en conflictpreventie; Ziektepreventie en -behandeling; Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne; Gezondheid van moeder en kind; Basisonderwijs en geletterdheid; Economische ontwikkeling van de gemeenschap; Ondersteuning van het milieu.

A voorwaarden

De voorwaarden voor het verstrekken van een District Grant staan in de ‘terms and conditions for the Rotary Foundation District and Global Grants’.

Enkele punten uit deze voorwaarden:

1.

Het service-project dient in lijn te zijn met de missie van de Rotary Foundation.

2.

Het service-project vereist actieve deelname door Rotarians.

3.

Met de uitvoering van het service-project mag pas begonnen worden na goedkeuring van de aanvraag door de Rotary Foundation in Evanston. De goedkeuring zal door de penningmeester van de Rotary Foundation-commissie aan de betreffende club(s) worden bevestigd. Let op: deze goedkeuring wordt uiterlijk half december 2024 verwacht!

4.

De planning van het service-project kan wel starten zonder dat er uitgaven gedaan worden. Na goedkeurig door Evanston dienen veranderingen in het service-project onverwijld doorgegeven te worden aan de penningmeester van TRF-commissie van het district.

5.

District Grants worden verleend voor lokale en internationale service-projecten.

6.

Een District Grant dient uitsluitend te worden besteed aan het voorgestelde service-project.

B aanvullende voorwaarden

7.

Per club kan één District Grant per Rotary jaar worden aangevraagd. Deadline voor indienen aanvraag is 30 september 2024 23.59h.

8.

Per service-project kan maar één District Grant worden verleend.

9.

Een District Grant bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 1.500, mede afhankelijk van de beschikbare gelden uit het DDF.

10.

Toegekende en uitbetaalde District Grants dienen vóór 1 oktober 2025 te worden gebruikt en te zijn verantwoord middels invulling van het op de D1610-site te downloaden formulier, genaamd Verklaring bij Afronding (DG2565736). Deze Verklaring dient ondertekend te worden door de twee personen, die op de dag van ondertekening voorzitter en inkomend-voorzitter zijn.

11.

Er dient in de afgelopen vier jaar i.e. tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2024 minimaal drie keer gedoneerd te zijn aan het Annual Fund. Een overzicht van de donaties is te zien op rotary.org > my Rotary > Rotaryclub Central > Foundation Giving van uw club. Alleen dit overzicht is bepalend. Een betaling ‘onderweg’ telt niet. Hou rekening met een overschrijvingstijd van een maand.

12.

Verklaring bij Aanvraag dient ondertekend te zijn door de Clubvoorzitter en Inkomend Club Voorzitter (zie rechterkolom van deze website pagina).

13.

Andere organisaties:

a)

Indien zal worden samengewerkt met een andere organisatie dient duidelijk te zijn wat diens rol is.

b)

Indien het service-project door derden zal worden uitgevoerd dient een onafhankelijke Rotarian uit uw club het service-project te monitoren, van begin tot eind. (monitoren = volgen, begeleiden, resultaat toetsen aan het doel en financiële verantwoording vragen; bij buitenlandse projecten kan het monitoren op afstand gebeuren).

C restricties

District Grants mogen niet gebruikt worden:

14.

voor een fundraising activiteit. Een fundraising activiteit is geen service-project. Zie voor Wat is het verschil tussen een service-project en een fundraising-activiteit? rechterkolom van deze website pagina.

15.

voor kosten die verband houden met Rotary evenementen zoals district conferenties, congressen, jubilea, of entertainment activiteiten.

16.

louter ter financiële ondersteuning van andere organisaties.

D procedure

17.

Aanvragen, inclusief de ondertekende Verklaring bij Aanvraag (DG2565736), dienen vóór 1 oktober 2024 ingediend te zijn via de site van D1610 bij The Rotary Foundation Commissie. Zie aanvraagformulier in rechterkolom van deze website pagina.

18.

De Rotary Foundation-commissie toetst vervolgens alle aanvragen aan de ‘terms and conditions’ van de Rotary Foundation (zie rechterkolom van deze website pagina), de aanvullende voorwaarden van het District en de restricties, zie hier boven.

19.

Met ingang van 1 oktober 2023 hanteert de Rotary Foundation-commissie een gewogen verdeelsleutel voor het verdelen van de beschikbare middelen die jaarlijks te verdelen zijn. De invoering van deze gewijzigde beoordeling hangt samen met de wens om eigen inzet van de aangevraagde Rotaryclub rondom de Rotary Foundation aanvraag te belonen. Naarmate de aanvragende club beter scoort op de drie weegfactoren, kan een hogere Grant worden toegekend.
De weegfactoren zijn:
1. De totale donaties, wat heeft de club zelf bijgedragen aan het Annual Fund
(laatste 4 jaar)
2. Het aantal jaren achter elkaar dat gedoneerd is, tenminste 3 jaar.
3. Eigen investering, wat is de club bereid om zelf bij te dragen aan financiële
middelen. Bij de toekenning van een District Grant zal een toelichting worden
gegeven op de uitwerking van deze nieuwe methode van beoordelen van aanvragen.
Na deze toetsing stuurt de Rotary Foundation-commissie alle aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, als één geheel naar Evanston ter goedkeuring.

20.

De aanvragende clubs krijgen in de tweede helft van oktober 2024 bericht of hun aanvraag ter goedkeuring is doorgestuurd naar Evanston. Let op: de goedkeuring zelf moet nog plaatsvinden in Evanston. Uitsluitsel wordt uiterlijk half december 2024 verwacht.

21.

Na goedkeuring door Evanston ontvangt de club een bevestiging van de penningmeester en kan overgegaan worden tot uitvoering van het project. Deze goedkeuring (of afkeuring) wordt uiterlijk half december 2024 verwacht.

22.

Clubs die een District Grant willen aanvragen voor een service-project, te houden tussen 1 oktober 2024 en half december 2024, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de TRF.

E tot slot

23.

Aanvragen dienen te geschieden in euro’s. Evanston hanteert de dollar. Eventuele valuta verschillen op het moment van uitkeren worden in beginsel doorberekend aan de club.

24.

Aanvragende Rotary Clubs kunnen geen rechten ontlenen aan het hier bovenstaande. De TRF-commissie kan om haar moverende redenen anders besluiten. #