© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Council on Legislation 2022

Verslag 2022 Council on Legislation, het 3-jaarlijkse Parlement van Rotary International

Algemeen

Van 10-14 april 2022 vond in Chicago Council on Legislation plaats. Clubs en districten en de RI Board kunnen voor deze Council amendementen indienen voor aanpassing/verbetering/vernieuwing van de RI Constitution en de Rotary Bylaws (statuten en huishoudelijk reglement van Rotary International ) en de Club Constitution en de Recommended Rotary Club Bylaws (clubstatuten en model huishoudelijk clubreglement), de formele basisdocumenten van de Rotary organisatie.

Ieder district heeft een vertegenwoordiger in de Council. Totaal zijn er 523 ‘voting members’. Tijdens deze COL waren 312 vertegenwoordigers fysiek aanwezig, en namen 163 vertegenwoordigers virtueel deel. De zeven Nederlandse COL-vertegenwoordigers werken goed met elkaar samen, en hebben gezamenlijk alle amendementen van tevoren besproken.

Amendementen zijn onderverdeeld in o.a. de volgende categorieën: Club Administration, Membership, Rotaract, Rotary International (magazine, meetings, clubs, committees), Per capita dues, Avenues of Service, Club meetings en attendance.

Er werden totaal 92 amendementen ingediend, 28 daarvan werden aangenomen, 13 werden teruggetrokken, de overige 51 werden verworpen.

Een aantal amendementen

Club Administration

-

De drie amendementen tot aanpassing van het Doel van een Rotaryclub werden alle verworpen

-

Een voorstel om mondelinge opzegging door een clublid mogelijk te maken, werd aangenomen

-

Een voorstel om commissievoorzitters lid van het clubbestuur te laten zijn werd verworpen

-

Een voorstel om het bestuur te verplichten de bestuursnotulen van de club binnen 30 dagen aan de clubleden te sturen werd aangenomen

Membership

-

Een voorstel om equity en inclusion toe te voegen aan een gebalanceerd ledenbeleid werd aangenomen

-

Een voorstel om lidmaatschap van meerdere clubs mogelijk te maken, werd verworpen

-

Een voorstel om de voorwaarde dat een lid woont of werkt in de stad waar de club is gevestigd te schrappen, is aangenomen

Rotaract

-

2 voorstellen on de leeftijd limieten voor Rotaract aan te passen, werden verworpen

-

Een voorstel dat Rotaractors lid van clubcommissies kunnen zijn, werd aangenomen

-

Rotaractors mogen clubbijeenkomsten bijwonen

RI officers en elections

Een voorstel om de RI Board de bevoegdheid te geven een Rotarian zijn /haar ‘officer status’ te ontnemen na misdragingen, werd in 2e instantie met ruime meerderheid aangenomen (hieraan vooraf ging een interessante discussie waarin ik opponeerde omdat ik de “deliktsomschrijving” te vaag vond)

Rotary International

- 2 voorstellen om het abonnement op het Magazine facultatief te maken, of de keuze te laten aan leden om een digitale versie te ontvangen, werden verworpen

-

2 voorstellen om een Internationale Youth Exchange Committee en een Interact committee op te richten, werden verworpen

-

Een voorstel om de benoeming van de General Secretary aan 2 termijnen te binden, is verworpen

-

Toegevoegd werd de bevoegdheid van de board om van een lid of club dat/die een rechtsstrijd aangaat met een district het lidmaatschap op te schorten of af te nemen

-

Een voorstel om de ledencontributie te verhogen, is aangenomen

-

Een voorstel om de contributie maandelijks te laten betalen is afgewezen

RI finances

-

Een 3-tal voorstellen over regels voor een jaarlijkse financiële auditcommissie, transparantie over een beroep op de reserves, en afspraken over publicatie van RI budget en jaarverslag op de website, zijn aangenomen

District bestuur

-

Het schrappen van de verplichting om ieder jaar een districtsconferentie te organiseren is afgewezen; deze verplichting blijft dus

-

Een voorstel voor een onderzoek naar een vernieuwende organisatie structuur dmv pilots in het Verenigd Koninkrijk, Australie en Nieuw Zeeland is aangenomen

-

Een voorstel om de criteria voor wijziging van districtsgrenzen te herzien is aangenomen

Avenues of service

-

Een voorstel om ‘positive peace’ toe te voegen aan de avenues of services is aangenomen. Een voorstel om ‘professional development’ toe te voegen als onderdeel van Vocational Service is afgewezen

Club meetings en attendance

-

Een voorstel tot herformulering van de redenen waarom clubs reguliere bijeenkomsten kunnen cancelen is verworpen

-

Een voorstel inzake de verplichting om attendance reports aan de gouverneur te sturen te schrappen, is aangenomen

In hoeverre is de COL vernieuwend

Rotary is een enorme, wereldwijde organisatie met bijna 1,2 miljoen leden in alle delen van de wereld. Grofweg zou je kunnen zeggen dat Europese landen stemmen voor vernieuwing en veel Afrikaanse en Aziatische landen (met een groot aantal leden) behoudender zijn. Dit betekent dat vernieuwingen langzaam gaan. In 2019 is positief gestemd over de toetreding van Rotaractors als Rotary lid, een belangrijke vernieuwing. De vernieuwing zit nu ook in de vereenvoudiging van de artikelen in de statuten, o.a. door overbodige zinnen en herhalingen te schrappen. Een voorstel om de verplichte attendance rapporten te schrappen moet wereldwijd gezien als vernieuwend worden gezien. In Nederland waren we ook op dat punt een beetje burgerlijk ongehoorzaam. Belangrijk is ook dat equity en inclusion zijn toegevoegd als criteria voor het ledenbeleid, zo ook dat er via de Code of Conduct aandacht is voor ongewenste bejegening (waaronder me-too situaties).

De financiën van Rotary

Rotary is een wereldwijde organisatie waar op jaarbasis bijna 120 miljoen dollar omgaat (exclusief de Foundation) en waar 800 mensen betaald werken; op het hoofdkantoor in Evanston, alsmede op kantoren op alle continenten (voor Nederland in Zurich). Er was vanwege het voorstel tot contributieverhoging - waar de COL morrend mee akkoord ging – veel aandacht voor de financiën. Maar de COL zag ook wel in dit niet anders kon wil de Rotary-organisatie operationeel blijven, vooral ook in de huidige roerige tijden, waar Rotary temeer nodig is. Ook was er aandacht voor financiële transparantie: Rotary krijgt vanaf heden een jaarlijkse onafhankelijke financiële audit. Een voorstel daarentegen om Rotary op organisatieniveau iedere 12 jaar door te lichten werd afgewezen.

Op welke manier genereren we meer belangstelling en betrokkenheid bij de COL

De 3- jaarlijkse Council on Legislation is het belangrijkste democratische orgaan binnen de Rotary organisatie, en verdient daardoor meer aandacht en betrokkenheid. Wat kunnen we doen om meer clubs en meer leden hiervoor te interesseren?

Een paar ideeën:

-

Dit verslag sturen aan alle clubvoorzitters en - secretarissen

-

Dit verslag plaatsen op de website

-

Een commissie of meedenkgroep formeren, die samen met de COL- vertegenwoordiger meedenkt over ingediende amendementen en resoluties

-

Statuten kritisch doornemen en artikelen benoemen die voor vernieuwing vatbaar zijn

-

Clubs stimuleren om amendementen in te dienen

Tot slot

Het bijwonen van de Council on Legislation geeft een boeiende inkijk in de Internationale Rotary organisatie. De Council is professioneel georganiseerd, zodat de bijeenkomsten gedisciplineerd verlopen. Het overleg met andere Nederlandse COL-vertegenwoordigers is, zowel in de voorbereiding als tijdens de COL zelf, van grote waarde.

Maarten Steenbeek, COL-vertegenwoordiger D 1610., met dank aan Josje Bootsma en Anne Legeland, COL-vertegenwoordigers, van wie het grootste deel van dit verslag is.